I-Epic of Gilgamesh: Ukugcwaliseka okukhulu kokufa kukaGilgamesh

Kuzo zonke izigigaba zakhe, uGilgamesh uqala umkhankaso wokufuna ukungafi, eqhutshwa ukwesaba ukufa nesifiso sakhe sokuphila okuphakade. Kodwa kunendaba yobuqhawe nokho edabukisayo ngemuva kokufuna kwakhe.

Enye yezindaba ezithokozisayo ezivela ezinganekwaneni zase-Asiriya iyingoma kaGilgamesh. UGilgamesh wayeyinkosi enamandla futhi ezidlayo eyayibusa idolobha lase-Uruk. Wayengunkulunkulu wezingxenye ezimbili kwezintathu nengxenye eyodwa kwezintathu engumuntu, enamandla amakhulu nokuhlakanipha.

I-Epic of Gilgamesh: Ukugcwaliseka okukhulu kokufa kukaGilgamesh 1
UGilgamesh wayeyiqhawe elikhulu ezinganekwaneni zasendulo zaseMesophothamiya kanye nomlingiswa oyinhloko we-Epic of Gilgamesh, inkondlo eyingqophamlando eyabhalwa ngesi-Akkadian ngasekupheleni kwenkulungwane yesi-2 BC. Wikimedia Commons

Naphezu kwamakhono akhe angavamile, uGilgamesh wayecindezela, futhi abantu base-Uruk bakhalela impumuzo konkulunkulu. Besabela, onkulunkulu badala u-Enkidu, indoda yasendle nenjengempi, ukuze inselele igunya likaGilgamesh futhi imfundise ukuthobeka.

U-Enkidu wayengafani nabanye abantu, ngoba wazalwa futhi wakhuliswa izilo zasendle ehlane. Wayenamandla amakhulu nobuchule, okwamenza umphikisi owesabekayo empini.

Izindaba zamandla amangalisayo ka-Enkidu zafinyelela kuGilgamesh, futhi inkosi yaba nelukuluku lokwazi ngale ndoda yasendle. Wayekholelwa ukuthi u-Enkidu angabonisa umngane ofanelekayo kanye nomngane. Ngakho, uGilgamesh wathumela isithunywa ukuba silethe u-Enkidu e-Uruk.

I-Epic of Gilgamesh: Ukugcwaliseka okukhulu kokufa kukaGilgamesh 2
Amanxiwa e-Uruk ngo-2008. Wikimedia Commons

Lapho u-Enkidu efika edolobheni, wafundiswa izindlela zempucuko owesifazane ohlakaniphile okuthiwa uShamhat. Wamtshela ngamandla amakhulu kaGilgamesh kanye nezenzo ezidumile, nokuthi babemiselwe ukuhlangana. U-Enkidu walalelisisa, futhi kwavutha inhlansi yelukuluku ngaphakathi kuye.

Lapho behlangana okokuqala, uGilgamesh no-Enkidu balwa impi enzima. Amandla abo ayelingana, futhi izindonga zase-Uruk zazamazama ngamandla emivimbo yazo. Kodwa esikhundleni sokuqhubeka nokulwa, baqaphelana njengemimoya ehlobene, futhi umncintiswano wabo washintsha waba ubungane obujulile nobungenakwephulwa.

I-epic ye-Gilgamesh
Ukumelwa kuka-Enkidu noGilgamesh. Flickr

Ndawonye, ​​uGilgamesh no-Enkidu baqala izigigaba eziningi zobuqhawe. I-adventure eyaziwa kakhulu kwakuwuhambo lwabo lokuya eHlathini laseCedar, elibuswa umqaphi onamandla u-Humbaba, isilwane esisabekayo esibukeka ngendlela esabekayo. Kodwa-ke, beqhutshwa isibindi, amandla kanye nobuzalwane babo, babhekana nolaka lukaHumbaba, baphuma benqobile futhi bathi ihlathi lakhe, babuyisela udumo nenkazimulo ku-Uruk.

Udumo lwawo lwadonsa ukunaka kukankulunkulukazi u-Inanna, owakha itulo lokuhlola ukuzimisela kwawo ngokuyenga uGilgamesh noma u-Enkidu. Wathumela iNkunzi yeZulu ukuba izobhidliza amazwe, amaqhawe amabili alwa ngokukhulu ukuvikela idolobha lawo. Ngosizo lonkulunkulu, babulala iNkunzi, kodwa lesi senzo sawucasula umkhandlu waphezulu.

Ukuze baphindiselele ukufa kukaBull, onkulunkulu banquma ukuthi u-Enkidu kufanele ahlupheke. Bamlethela ukugula okuwohlozayo, futhi naphezu kwemizamo kaGilgamesh yokuzama ukusindisa umngane wakhe, u-Enkidu wanqotshwa isiphetho esibuhlungu.

Ikhungathekiswe ukushabalala kuka-Enkidu, uGilgamesh wazithola esegajwe usizi, le nkosi eyake yaba nesibindi yagcwala ukwesaba ukufa kwayo. Ezimisele ngokuthola imfihlo yokuphila okuphakade, waqala olunye uhambo oluyingozi, enqamula amazwe akhohlisayo futhi ehlangana nezidalwa ezesabekayo.

Wafuna u-Utnapishtim, okuwukuphela komuntu ofayo owayethole ukuphila okuphakade, enethemba lokuthi wayengamdalula imfihlo. Ngemva kokusinda ezilingweni nezinselele ezingenakubalwa, uGilgamesh ekugcineni uhlangana no-Utnapishtim, omtshela ukuthi ukungafi akukona okomuntu ofayo futhi umeluleka ukuba amukele ubuntu bakhe.

Edumele kodwa ekhanyiselwe, uGilgamesh wabuyela e-Uruk, lapho afunda khona ukwamukela isimo sesikhashana sokuphila kanye nokungenakugwenywa kokufa. Manje u-Uruk wabona indoda eshintshe ngokuphelele ebusa izwe labo ngokuhlakanipha. UGilgamesh wabona ukubaluleka kokwamukela isikhathi samanje futhi washiya ifa elikhulu ngezenzo nezenzo zakhe ezazizokhuthaza izizukulwane ezizayo.

Ngakho, indaba ka-Enkidu noGilgamesh ayiyona nje indaba yobuqhawe nokuzidela kodwa futhi iyisifundo ebuthakathakeni bokuphila nesidingo sokwamukela ukufa kwethu. Izenzo zabo eziyinganekwane zinanela ngaso sonke isikhathi, ziqoshwe phakade emibhalweni yezinganekwane zaseSumer.


Ngemva kokufunda nge-Epic kaGilgamesh, funda mayelana I-Uruk: Idolobha lokuqala lempucuko yabantu elashintsha umhlaba ngolwazi lwalo oluthuthukisiwe.