Thông báo Sử dụng Hợp pháp

Trang web này chứa một số tài liệu có bản quyền mà việc sử dụng chưa được chủ sở hữu bản quyền cho phép cụ thể.

Chúng tôi tin rằng việc sử dụng phi lợi nhuận những nội dung liên quan đến giáo dục, kiến ​​thức chung và tin tức này trên Web sẽ cấu thành một sử dụng hợp lý/xử lý hợp lý tài liệu có bản quyền, xem xét ở các tiểu bang và quốc gia khác nhau.

Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền này cho các mục đích ngoài mục đích sử dụng hợp pháp, bạn phải xin phép cơ quan nguồn thực tế hoặc từ chủ sở hữu bản quyền.