வரலாறு

Anunnaki

அனுன்னகியின் செய்தி 1958 இல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு நம்பமுடியாத உரையில் வெளிப்பட்டது

ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் 10 இன் நித்திய பனியில் செய்யப்பட்ட 4 மர்மமான கண்டுபிடிப்புகள்

ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக்கின் நித்திய பனியில் செய்யப்பட்ட 10 மர்மமான கண்டுபிடிப்புகள்

உபைட் பல்லி மக்கள் உருவங்கள்: பண்டைய சுமரில் உள்ள ஊர்வன ?? 5

உபைட் பல்லி மக்கள் உருவங்கள்: பண்டைய சுமரில் உள்ள ஊர்வன ??

சமீபத்தியவை