සාධාරණ භාවිත දැන්වීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති සමහර අයිතමයන් අඩංගු වන අතර ඒවායේ භාවිතය ප්‍රකාශන හිමිකරුවන් විසින් විශේෂයෙන් අනුමත කර නොමැත.

වෙබයේ මෙම අධ්‍යාපනය, සාමාන්‍ය දැනුම සහ ප්‍රවෘත්ති ආශ්‍රිත දේවල් ලාභ නොලබන ලෙස භාවිතා කිරීම ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති කරුණු සාධාරණ ලෙස භාවිතා කිරීමක් යැයි අපි විශ්වාස කරමු (එක්සත් ජනපද ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියේ 107 වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි).

මෙම ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති කරුණු සාධාරණ භාවිතයෙන් ඔබ්බට ගිය අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සත්‍ය මූලාශ්‍ර අධිකාරියෙන් හෝ ප්‍රකාශන හිමිකරුගෙන් අවසර ලබා ගත යුතුය.