ඉතිහාසය

පැල්පා රේඛා: මෙම අද්භූත භූගෝලීය අක්ෂර නස්කා රේඛාවලට වඩා අවුරුදු 1,000 ක් පැරණි ද? 4

පැල්පා රේඛා: මෙම අද්භූත භූගෝලීය අක්ෂර නස්කා රේඛාවලට වඩා අවුරුදු 1,000 ක් පැරණි ද?

භූග්ලිෆ්

වසර 8,000 ක් පැරණි කසකස්ථානයේ පිහිටි මෙම අති විශාල Geoglyph නිර්මාණය කළේ කවුරුන්ද යන්න නාසා ආයතනයට පැහැදිලි කළ නොහැක

නවතම ඒවා