ඉතිහාසය

පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් ප්‍රසිද්ධ ගල් යුගයේ ස්මාරක 6 ක මූලාරම්භය සොයාගෙන ඇත

පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් ප්‍රසිද්ධ ගල් යුගයේ ස්මාරකයක මූලාරම්භය සොයාගෙන ඇත

ඊජිප්තු යෝධයා

"මිනිස් නොවන" පාරාවෝවරුන්ගේ නැතිවූ උරුමය: පුරාණ ඊජිප්තුවේ යෝධයන් කවුද?

නවතම ඒවා