تاریخ

د پالپا لاینونه: ایا دا پراسرار جیوګلیفونه د نازکا لاینونو څخه 1,000 کاله زاړه دي؟ .

د پالپا لاینونه: ایا دا پراسرار جیوګلیفونه د نازکا لاینونو څخه 1,000 کاله زاړه دي؟

جیوګلیفونه

ناسا نشي توضیح کولی چې په قزاقستان کې دا لوی ، 8,000،XNUMX کلن جیوګلیفونه چا جوړ کړي

وروستي