تاریخ

د Sumerian Planisphere: د لرغوني ستوري نقشه چې تر نن ورځې پورې ناڅرګنده پاتې ده

د Sumerian Planisphere: د لرغوني ستوري نقشه چې تر نن ورځې پورې ناڅرګنده پاتې ده

هراکلیون - د مصر اوبو لاندې ورک شوی ښار 5

هیراکلیون - د مصر اوبو لاندې ورک شوی ښار

وروستي