നിരാകരണം

Mysteriesrunsolved.com ഒരു അറിവ്, വിദ്യാഭ്യാസം, വാർത്താ അധിഷ്‌ഠിത വെബ്‌സൈറ്റ്, ഈ സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അതത് ഉടമകളുടെ സ്വത്താണ്. വിവിധ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ (പൊതു ഡൊമെയ്‌നിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്), പുസ്തകങ്ങൾ, മാഗസിനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പൊതു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പകർപ്പവകാശവും കൈവശം വയ്ക്കാനാകില്ല. (ഞങ്ങളുടെ പരാമർശം ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക പേജ്) കൂടാതെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും നൽകും. പകർപ്പവകാശ ഉടമയ്ക്ക് അവന്റെ/അവളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച അതേ പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം, ക്ലെയിം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതേ ഉള്ളടക്കം ഉടനടി നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. .

ഈ സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും പൊതുവിവരങ്ങൾക്കായി മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയുമാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത, വിശ്വാസ്യത, കൃത്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വാറന്റികൾ നൽകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലോ വെബ്‌സൈറ്റിലോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലോ വിവരങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് നടപടിയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളുടെയോ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയോ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾക്കും/അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാകില്ല.