1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒബ്സിഡിയൻ കോടാലി ഫാക്ടറി എത്യോപ്യയിൽ കണ്ടെത്തി

ശിലായുഗത്തിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഇനം മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒബ്സിഡിയൻ പ്രാവീണ്യം നേടി.
1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒബ്സിഡിയൻ കോടാലി ഫാക്ടറി എത്യോപ്യ 1 ൽ കണ്ടെത്തി

സ്പെയിനിലെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് 1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്യോപ്യയിലെ ആവാഷ് താഴ്‌വരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്‌സിഡിയൻ ഹാൻഡ്‌ഡാക്‌സ് നിർമ്മാണ ശിൽപശാല കണ്ടെത്തി. നേച്ചർ ഇക്കോളജി & എവല്യൂഷൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവരുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ, ഹാൻ‌ഡാക്സുകൾ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്, അവയുടെ അവസ്ഥ, അവയുടെ പ്രായം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംഘം വിവരിക്കുന്നു.

1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അജ്ഞാത ഹോമിനിഡ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഒബ്സിഡിയൻ ഹാൻഡാക്സ്.
1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അജ്ഞാത ഹോമിനിഡ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഒബ്സിഡിയൻ ഹാൻഡാക്സ്. © മാർഗരിറ്റ മുസ്സി

ശിലായുഗം ഏകദേശം 2.6 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, വെങ്കലയുഗം ആരംഭിച്ച ഏകദേശം 3,300 BCE വരെ നിലനിന്നിരുന്നു. ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തെ പാലിയോലിത്തിക്ക്, മെസോലിത്തിക്ക്, നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ മിഡിൽ പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ-ഏകദേശം 774,000 മുതൽ 129,000 വരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് "നാപ്പിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ" പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി മുൻ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപകരണ നിർമ്മാണം ഒരു വൈദഗ്ധ്യമായി പരിണമിച്ചപ്പോൾ അത്തരം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വികസിച്ചു. അത്തരം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തികൾ പൊതുമേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് ഉപകരണങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് ക്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഹാൻഡ്‌ഡാക്‌സ്, അത് മുറിക്കാനോ ആയുധമായോ ഉപയോഗിക്കാം.

C. a,b ലെവലിലെ ഒബ്‌സിഡിയൻ പുരാവസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ ശേഖരണം, MS ക്ലിഫ് (a), ഇൻസെറ്റ് (b) എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ആർട്ടിഫാക്‌റ്റ് സാന്ദ്രതയുടെ ലെവലിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളുടെയും പൊതുവായ കാഴ്ച. c,d, 2004-ലെ ടെസ്റ്റ് പിറ്റിലെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കോൺസൺട്രേഷന്റെ (പ്രധാനമായും ഹാൻഡാക്സുകൾ) പൊതുവായ കാഴ്ചയും (c) വിശദാംശങ്ങളും (d).
C. a,b ലെവലിലെ ഒബ്‌സിഡിയൻ പുരാവസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ ശേഖരണം, MS ക്ലിഫ് (a), ഇൻസെറ്റ് (b) എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ആർട്ടിഫാക്‌റ്റ് സാന്ദ്രതയുടെ ലെവലിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളുടെയും പൊതുവായ കാഴ്ച. c,d, 2004-ലെ ടെസ്റ്റ് പിറ്റിലെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കോൺസൺട്രേഷന്റെ (പ്രധാനമായും ഹാൻഡ്‌ഡാക്സുകൾ) പൊതുവായ കാഴ്ചയും (c) വിശദാംശങ്ങളും (d). © Nature Ecology & Evolution (2023).

മൂർച്ചയുള്ള അറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഒരു കല്ലിന്റെ കഷണങ്ങൾ മുറിച്ചാണ് ഹാൻഡക്സുകൾ നിർമ്മിച്ചത്. അവർ ഒന്നിനോടും ചേർന്നിരുന്നില്ല; ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവ വെറും കൈയിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ സാധാരണയായി ഫ്ലിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സിഡിയൻ-ഒരു തരം അഗ്നിപർവ്വത ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒബ്സിഡിയൻ, ആധുനിക കാലത്ത് പോലും, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അത് കൈകളിൽ വളരെ പരുക്കനാണ്. ഈ പുതിയ ശ്രമത്തിൽ, ഗവേഷകർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പേ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഒബ്സിഡിയൻ ഹാൻഡ്‌ഡാക്‌സ് നാപ്പിംഗ് വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി.

ഗവേഷകർ മെൽക്ക കുന്തുരെ ഡിഗ് സൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവശിഷ്ടത്തിന്റെ പാളിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പത്തി കണ്ടെത്തിയത്. താമസിയാതെ അവർ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തി. ആകെ 578 എണ്ണം അവർ കണ്ടെത്തി, മൂന്ന് ഒഴികെയുള്ളവയെല്ലാം ഒബ്സിഡിയൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അക്ഷങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഡേറ്റിംഗ് അവ ഏകദേശം 1.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് കാണിച്ചു.

അച്ചുതണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, അവയെല്ലാം സമാനമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് കാണിച്ചു, ഗവേഷകർ ഒരു പുരാതന നാപ്പിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തൽ അത്തരമൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ ഉദാഹരണമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, യൂറോപ്പിലല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേത്. ഹോമിനിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം വളരെക്കാലം മുമ്പാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.


പഠനം ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതിയും പരിണാമവും (2023). വായിക്കുക യഥാർത്ഥ ലേഖനം.

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
പുരാതന തലയോട്ട് വാളിന്റെ രഹസ്യം 2

പുരാതന തലയോട്ട് വാളിന്റെ രഹസ്യം

അടുത്ത ലേഖനം
നിഗൂഢമായ നോമോലി പ്രതിമകളുടെ അജ്ഞാതമായ ഉത്ഭവം 3

നിഗൂഢമായ നോമോലി പ്രതിമകളുടെ അജ്ഞാതമായ ഉത്ഭവം