Ilay Rain Man - mistery tsy voavaha an'i Don Decker

Ilay Rain Man - mistery tsy voavaha an'i Don Decker 1

Nilaza ny tantara fa nahaliana ny olona foana ny fifehezana ny manodidina sy ny trangan-javatra voajanahary tamin'ny sainy. Ny sasany nanandrana nifehy ny afo, fa ny sasany kosa nanandrana ny toetr'andro fa hatramin'izao dia tsy mbola nisy nahavita. Na izany aza, hetsika miavaka iray nifantoka tamin'ny gadra 80 taona iray, ny ain'i Don Decker dia nilaza fa zavatra hafahafa no mitranga amin'ny tena fiainana.

Don Decker, izay voalaza fa nifehy ny toetr'andro manodidina mba hanao orana isaky ny tiany na amin'izay tiany. Ny fahaizana hafahafa dia mampalaza azy manerana an'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe “Ilay ranonorana".

mistery don-decker-tsy voavaha
Don Decker, Ilay Rain Man

Nanomboka ny 24 febroary 1983 tao Stroudsburg, Pennsylvania, Etazonia, izany rehetra izany, rehefa maty ny raiben'i Decker, James Kishaugh. Raha nitomany ny hafa, Don Decker dia nahatsapa fandriam-pahalemana voalohany. Ny tsy fantatry ny hafa dia ny fanararaotana ara-batana nataon'i James Kishaugh hatramin'ny fahazazany.

Na dia tao am-ponja aza i Decker dia nahazo volom-borona hanatrika ny fandevenana ny raibeny maty nandritra ny 7 andro. Saingy ny fahatsapana fihavanana an'i Decker dia tsy voatery hijanona ela.

Taorian'ny fandevenana dia nanasa azy tany an-tranon'izy ireo i Bob sy Jeannie Keiffer izay mpianakavin'i Don Decker mba hijanona amin'ny alina. Nandritra ny fisakafoanan'izy ireo dia nanohy nanohy nanadino ireo fahatsiarovana izay natsangana nandritra ny fandevenana i Decker. Niala tsiny tamin'ny latabatra izy mba handeha ho any amin'ny trano fidiovana, mba hahafahany manangona tena sy milamina.

Araka ny filazany, noho ny maha irery azy dia nanjary nihetsi-po tsimoramora izy ary nanomboka nanidy ny entity ny fahatsapany. Rehefa nitranga izany dia nidina tampoka ny mari-pana tao amin'ny efitrano, ary nandinika ny sary mistikan'ny anti-dahy toa ny raibeny ny decker nefa nanao satro-boninahitra. Taorian'izany dia nahatsapa fanaintainana maranitra teo amin'ny sandriny izy, ary nijery ny ambany izy dia nahita marika maratra telo feno rà. Raha jerena ny tarehin-javatra dia nanjavona ilay tarehimarika. Gaga izy fa niverina nidina tany ambany indray ary niverina tany amin'ireo sakaizany niverina teo amin'ny latabatra fisakafoana. Tamin'ity fotoana ity, nandritra ny sakafo dia nandeha tamina traikefa toa tsy azon'ny saina i Decker, izay tsy nahafahany nanao na inona na inona afa-tsy ny nibanjina azy fotsiny.

Rehefa afaka kelikely, dia nisy fisehoan-javatra hafahafa hafa niseho - nitete tsimoramora avy teo amin'ny rindrina sy ny valindrihana ny rano, ary nisy zavona maivana niforona tamin'ny tany.

Niantso ny tompon-trano izy ireo hijerena ny olan'ny rano ary tsy ela dia tonga niaraka tamin'ny vadiny ny tompon-trano ary nanara-maso ny trano iray manontolo izy ireo fa tsy nahita antony mety nahatonga ny famoahana rano, satria ny fantson-drano rehetra dia teo am-pita avokoa. an'ny trano. Avy eo dia niantso ny polisy izy ireo hanadihady ny zava-misy marina. Ilay patrolman Richard Wolbert no voalohany tonga teny an-toerana. Minitra vitsy monja dia trotraka tao anaty rano ilay patrolman Wolbert taorian'ny nidirany tao an-trano. Taty aoriana dia nitantara izay hitany tamin'ny alina nidirany tao amin'ny trano Keiffer i Wolbert.

Raha ny filazan'i Wolbert dia nijoro teo afovoan'ny varavarana fidirana izy ireo ary nifanena tamin'ity rano mitete ity mitsivalana. Nandalo teo anelanelan'izy ireo izy io ary nivoaka tao amin'ny efitrano manaraka.

Ny manamboninahitra John Baujan izay tonga nanatevin-daharana ny famotopotorana niaraka tamin'i Wolbert dia nanatri-maso ihany koa ny hafahafa javatra ao an-trano. Nilaza izy fa rehefa niditra tao amin'ny Keiffer House izy dia nangatsiaka ara-bakiteny ny hazondamosiko, nampiorina ny volo amin'ny tendany, ary lasa gaga izy.

Satria tsy nahatakatra na inona na inona ny zava-nitranga tao ny manamboninahitra Baujan dia nanoro hevitra ny Keiffers izy mba hitondra an'i Decker hivoaka ny trano ary hipetraka eo amin'ny pizzeria akaiky. Raha vantany vao lasa izy ireo dia niverina tamin'ny laoniny ny trano.

Pam Scrofano, izay tompon'ny trano fisakafoanana pizza, dia nahita an'i Decker niditra tao amin'ny trano fisakafoanana tamina fanjakana sahala amin'ny zombie. Fotoana vitsy taorian'ny nipetrahan'ny Keiffers sy Decker dia tsikaritr'izy ireo fa nanomboka nisy zavatra mitovy nitranga tao amin'ny pizzeria. Nanomboka nilatsaka tamin'ny lohany ny rano ary niitatra tamin'ny tany. Avy hatrany dia nihazakazaka nankany amin'ny firaketana azy i Pam ary namoaka ny hazo fijaliany ary nametraka izany tamin'ny hoditr'i Decker, miahiahy fa voan'ny demonia izy. Nanao fihetsiketsehana teo noho eo i Decker satria toa nandoro ny nofony ilay hazo fijaliana.

Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka nijanona tao amin'ny pizzeria intsony. Bob sy Jeannie Keiffer dia nanapa-kevitra ny hitondra an'i Decker hiverina any an-tranony. Vantany vao nandao ny pizzeria izy ireo dia nitsahatra tsy nilatsaka ny orana.

Tao amin'ny fonenan'i Keiffer, vantany vao niditra tao an-trano ny Keiffers sy Decker dia nanomboka nilatsaka indray ny orana. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia mety ho re ny vilany sy ny lapoaly maneno ao an-dakozia. Farany, ny tompon-trano sy ny vadiny dia nino fa i Decker dia nilalao karazana vazivazy azo ampiharina hanimba ny fananan'izy ireo ihany.

Avy eo dia niova tampoka sy mahery setra ny raharaha. Nahatsiaro tena tampoka tamin'ny tany i Decker ary noterena tamin'ny herin'ny hery tsy hita maso izy. Fotoana fohy taorian'izay dia niverina tany amin'ny Keiffer Residence ny manamboninahitra Baujan sy Wolbert niaraka tamin'ny Lehiben'izy ireo saingy tsy nahita zavatra hafahafa izy ireo. Noho izany, namarana ny hetsika ho olana amin'ny fantson-drano ny Sefo ary nanoro hevitra ny hanadino izany. Angamba noho ny fitiavana te hahafanta-javatra dia tsy niraharaha ny Sefony ireo polisy ary niverina ny ampitson'iny niaraka tamin'i Lt. John Rundle sy Bill Davies hijery izay fandehan'ny raharaha.

Rehefa tonga tao an-trano ireo manamboninahitra telo dia faly izy ireo nanamarika fa toa nilamina ny raharaha. Avy eo, nanao ny fanandramany manokana i Bill Davies ary nametraka lakroa volamena teny an-tanan'i Don Decker. Notadidin'i Davies i Decker nilaza fa nandoro azy io, ka dia naverin'i Davies ny hazo fijaliana. Nahita an'i Decker nisintaka indray ireo polisy avy eo ary nanidina teo amin'ny rindrina anatiny.

Raha ny fanazavan'i Lt. John Rundle, tampoka teo dia nibata ny tany i Decker ary nanidina namakivaky ny efitrano tamim-pahefana, toa ny nandona azy ny bus iray. Nisy marika an-koditra telo teo amin'ny sisin'ny vozon'i Decker, izay nahasarika ra, ary tsy misy valiny amin'izany i Rundle. Manao banga fotsiny izy, na dia androany aza.

Taorian'izany dia takatr'ilay tompon-trano ny tena toetran'i Don Decker ary te hanampy azy hiala amin'ny olana izy, ka niantso ny mpitory teny rehetra tany Stroudsburg izy ary nolavin'ny ankamaroan'ny olona. Na izany aza, tonga tao an-trano ny iray ary niara-nivavaka tamin'i Decker izy. Avy eo tsikelikely dia toa ny tenany indray i Decker, ary tsy avy ny orana ao an-trano.

Andraso fa tsy maty eto ny tantara !!

Tapitra ny volon'i Don Decker ary tonga ny fotoana hiverenana amin'ny fonja. Nandritra ny efitranony dia nanana eritreritra i Decker. Nanontany tena izy raha afaka mifehy ny orana; raha ny marina, ara-dalàna ny hoe, iza no tena tsy manana izany faniriana izany ?? Raha vantany vao nanomboka nieritreritra momba azy izy dia nanomboka nitete rano ny valindrihana sy ny rindrina. Tonga dia azon'i Decker ny valiny, ka izao dia afaka nifehy ny orana izy na oviana na oviana ary amin'izay tiany.

Tsy faly ilay mpiambina ny fonja rehefa nahita ny rano nidoboka tao amin'ilay sela. Tsy nino izy rehefa nilaza taminy i Decker fa maniry ny orana amin'ny sainy izy. Nihaika tamim-panesoana an'i Decker ilay mpiambina ary nanambara raha tena manana izany fahefana hifehezana orana izany izy, avy eo manao orana any amin'ny biraon'ny mpiambina. Decker dia voatery.

Nankany amin'ny biraon'ny mpiambina ny mpiambina, izay notanan'ny LT tamin'ny fotoana fohy. David Keenhold. Tsy fantatr'i Keenhold hoe iza i Don Decker na inona na inona momba ny zava-nitranga tao amin'ny trano Keiffer sy pizzeria. Rehefa niditra ny birao ny mpiambina dia hitany fa nipetraka irery teo amin'ny latabany i Keenhold. Nijery ny manodidina kokoa ilay mpiambina, nizaha ny efitrano mandra-pahitany akaiky an'i Keenhold. Nangataka tamin'i Keenhold izy hijery ny akanjony, feno rano izy io!

Nilaza ny mpiambina fa eo afovoan'ny afovoan-volony, sahabo ho efatra santimetatra ny halavany, roa santimetatra ny sakany, tototry ny rano fotsiny izy. Nanaitra izy ary natahotra tokoa. Natahotra ihany koa ilay manamboninahitra tamin'io fotoana io, ary tsy nanana fanazavana izy hoe maninona na ahoana no nitrangan'izany.

LT. Keenhold, rehefa nahalala ny zava-nitranga tamin'ny farany, dia niantso ny sakaizany William Blackburn ary nangataka azy haingana mba hahita an'i Don Decker. Nanaiky ilay praiminisitra Blackburn ary nanakaiky ny efitranon'i Don Decker. Rehefa nampahafantarina azy ny zava-nitranga rehetra taorian'ny nandehanan'i Decker, dia niampanga azy ho nanao ny zavatra rehetra izy. Ity fiampangana ity dia tsy nipetraka tsara tamin'i Decker. Niova ny fihetsiny ary lasa feno fofona mahery ny sela. Ny vavolombelona sasany dia nanoritsoritra ny fofona ho an'ny maty, saingy nitombo dimy. Avy eo dia niseho indray ny orana. Orana manjavozavo nofaritan'ny olona masina ho toy ny oran'ny Devoly.

Fantatr'ilay mpitondra fivavahana Blackburn ihany fa tsy fitaka izany. Nanomboka nivavaka ho an'i Decker izy ary nipetraka tao amin'io sela io nivavaka niaraka taminy nandritra ny ora maro. Ary farany, dia nitranga izany. Niato ny orana ary nitomany i Don Decker. Na inona na inona vokany teo amin'i Decker, dia tsy naneho ny tenany intsony izany. Nilaza i Decker fa nanantena izy fa tsy hisy intsony izany. Nilaza izy fa nanararaotra azy ny raibeny indray mandeha ary nanana fotoana hanararaotana azy indray izy. Fandriampahalemana ihany no tadiaviny.

The paranormal ny tranga voalaza etsy ambony dia nalefa tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza Mistery tsy voafehy tamin'ny 10 Febroary 1993, ary nahazo laza avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.

Leave a Reply

Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Mitaky saha dia marika *

Previous Article
Ireo tantara mampihoron-koditra ao ambadiky ny fasan'ny Bachelor's Grove 2

Ny tantara mahatsikaiky ao ambadiky ny fasana Bachelor's Grove

Next Article
Ny karandoha Starchild mistery sy ny niandohan'ny Star Children: Iza moa izy ireo? 3

Ny karandoha Starchild mistery sy ny niandohan'ny Star Children: Iza moa izy ireo?