ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

MYSTERIESRUNSOLVED.COM (MRU) is a knowledge, education and news based website, and all the contents shown on this site are the property of their respective owners. We (MRU) do not hold any copyright about such contents that have been collected from various public sources including different websites (considering to be in public domain), books, magazines, etc. If one of your contents is featured here without attribution please send us an email (mentioned in our ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪುಟ) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ .

All the articles and media shown on this site are published in good faith and for general information purpose only. We (MRU) do not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of these contents. Any action you take upon the media or information you find on our social media pages or website is strictly at your own risk. We (MRU) will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our social media pages or website.