សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌

គេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈរក្សាសិទ្ធិខ្លះដែលការប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាពិសេសដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

We believe that the not-for-profit use of these education, general knowledge and news related stuff on the Web constitutes a fair use/fair dealing of the copyrighted material, considering in various states and countries.

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសម្ភារៈដែលរក្សាសិទ្ធិនេះសម្រាប់គោលបំណងដែលហួសពីការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌អ្នកត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរប្រភពពិតប្រាកដឬពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា