Daim Ntawv Ceeb Toom Kev Ncaj Ncees

Lub vev xaib no muaj qee cov ntaub ntawv raug cai uas nws siv tsis tau kev tso cai tshwj xeeb los ntawm tus tswv cov cai.

Peb ntseeg tias kev tsis siv nyiaj-tau txais txiaj ntsig ntawm kev kawm no, kev paub dav dav thiab xov xwm ntsig txog cov khoom hauv Web suav nrog kev siv ncaj ncees ntawm cov khoom muaj cai txwv (raws li tau hais hauv ntu 107 ntawm Asmeskas Txoj Cai Cai Lij Choj).

Yog tias koj xav siv cov ntaub ntawv muaj cai no rau lub hom phiaj uas mus dhau qhov kev siv ncaj ncees, koj yuav tsum tau txais kev tso cai los ntawm lub hauv paus peev txheej tiag lossis los ntawm tus tswv tswv cuab.