Keeb kwm

loj pob zeb monument 'hauv qab Stonehenge Galilee hiav txwv

Lub pob zeb loj heev uas muab zais hauv qab Hiav Txwv Kalilais tuaj yeem muaj 12,000 xyoo!

Lub Qhov Muag: Ib qho txawv txawv thiab txawv txawv ib puag ncig cov kob uas txav 1

Lub Qhov Muag: Ib qho txawv txawv thiab txawv txawv ib puag ncig cov kob uas txav mus

Tseeb