યમનનું અતુલ્ય ગામ 150 મીટર ઊંચા કદાવર રોક બ્લોક પર બનેલું છે

યમનનું વિચિત્ર ગામ એક વિશાળ પથ્થર પર વસેલું છે જે કાલ્પનિક ફિલ્મના કિલ્લા જેવું લાગે છે.

આ વસાહતમાં એક બાજુથી પ્રવેશ મેળવવા માટે વિશ્વ કક્ષાના રોક ક્લાઇમ્બર્સ જરૂરી છે. યમનનું હૈદ અલ-જાઝીલ ધૂળવાળી ખીણમાં ઊભી બાજુઓ સાથે એક વિશાળ ખડક પર રહેલું છે અને તે કાલ્પનિક મૂવીનું એક શહેર હોય તેવું લાગે છે.

150 મીટર ઊંચા કદાવર રોક બ્લોક 1 પર બનેલું યમનનું અતુલ્ય ગામ
વાડી દોઆન, હદરામાઉત, યમનમાં હૈદ અલ-જાઝીલનું પેનોરમા. © Istock

350-ફૂટ-ઊંચો પથ્થર ભૂસ્તરશાસ્ત્રથી ઘેરાયેલો છે જે ગ્રાન્ડ કેન્યોનની યાદ અપાવે છે, જે સેટિંગના નાટકને વધારે છે. પર્યાવરણ વિશ્વમાં સૌથી કઠોર છે - યમનમાં કોઈ કાયમી નદીઓ નથી. તેના બદલે તેઓ વાડીઓ, મોસમી પાણીથી ભરેલી નહેરો પર આધાર રાખે છે.

આ અદ્ભુત છબીઓ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે હૈદ અલ-જાઝીલ આવી જ એક વિશેષતા પર સીધી સ્થિત છે. ઘેટાંપાળકો અને તેમના બકરાંના ટોળા જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે ખીણના તળિયે ચાલે છે.

150 મીટર ઊંચા કદાવર રોક બ્લોક 2 પર બનેલું યમનનું અતુલ્ય ગામ
યમનના હદ્રમૌત પ્રદેશમાં મોટાભાગના ટોનથી વિપરીત, અલ-હજારાયન વાડી (સૂકી નદીના પટ)ની પથારીમાં સૂતો નથી, પરંતુ તેના કરતાં પણ વધુ ઊંચા ખડક દ્વારા રક્ષિત ખડકાળ પ્રોમોન્ટરીની ટોચ પર છે. તેથી આ શહેરનું નામ યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવ્યું છે કારણ કે અલ-હજારાયનનો અર્થ "બે ખડકો" થાય છે. © ફ્લિકર

હૈદ અલ-જાઝિલમાં ઘરો બાંધવા માટે વપરાતી માટીની ઈંટો ધોવાઈ જવાની સંભાવના છે. તે સમજાવશે કે શા માટે ઇમારતો વાડીથી દૂર આવેલી છે. આવા આવાસ યમનવાસીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે જે 11 માળની ઊંચાઈ અથવા આશરે 100 ફૂટ છે. દેશમાં એવા કેટલાય ઘરો છે જે 500 વર્ષ જૂના છે.