اطلاعیه استفاده عادلانه

این وب سایت شامل برخی از مطالب دارای حق چاپ است که استفاده از آنها به طور خاص توسط صاحبان حق چاپ مجاز نیست.

ما معتقدیم که استفاده غیرانتفاعی از این آموزش، دانش عمومی و مطالب مرتبط با اخبار در وب به منزله یک استفاده منصفانه / معامله منصفانه از مطالب دارای حق چاپبا توجه به ایالت ها و کشورهای مختلف.

اگر می خواهید از این مطالب دارای حق چاپ برای مقاصدی فراتر از استفاده عادلانه استفاده کنید ، باید از مرجع اصلی منبع یا صاحب حق چاپ مجوز بگیرید.