اطلاعیه استفاده عادلانه

این وب سایت شامل برخی از مطالب دارای حق چاپ است که استفاده از آنها به طور خاص توسط صاحبان حق چاپ مجاز نیست.

ما معتقدیم که استفاده غیر انتفاعی از این آموزش ، دانش عمومی و اخبار مرتبط با اخبار در وب به منزله استفاده منصفانه از مطالب دارای حق چاپ است (همانطور که در بخش 107 قانون حق چاپ آمریکا پیش بینی شده است).

اگر می خواهید از این مطالب دارای حق چاپ برای مقاصدی فراتر از استفاده عادلانه استفاده کنید ، باید از مرجع اصلی منبع یا صاحب حق چاپ مجوز بگیرید.