مرور گروه

تاریخ

نوشته ها 727

در اینجا داستانهایی از یافته های باستان شناسی ، رویدادهای تاریخی ، جنگ ، توطئه ، تاریخ تاریک و اسرار باستانی را خواهید یافت. برخی از قسمت ها جذاب ، برخی وحشتناک ، در حالی که برخی تراژیک هستند ، اما همه اینها بسیار جالب است.