Ymlusgiaid môr hynaf o oes y deinosoriaid a ddarganfuwyd ar ynys yr Arctig

Mae gweddillion ffosiledig ichthyosor sy'n dyddio'n ôl yn fuan ar ôl difodiant torfol Permaidd yn awgrymu bod yr anghenfilod môr hynafol wedi dod i'r amlwg cyn y digwyddiad trychinebus.

Roedd Oes y Deinosoriaid yn gyfnod o ryfeddod mawr, gyda llawer o greaduriaid rhyfedd a hynod ddiddorol yn crwydro'r ddaear. Ymhlith y creaduriaid hyn roedd yr ichthyosoriaid, ymlusgiaid môr hynafol sydd wedi swyno gwyddonwyr ers bron i 190 mlynedd. Er gwaethaf blynyddoedd o chwilio, mae tarddiad y creaduriaid hyn wedi aros yn ddirgelwch. Fodd bynnag, mae tîm o baleontolegwyr Sweden a Norwy wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar ynys anghysbell Arctig Spitsbergen. Maent wedi darganfod olion yr ichthyosor cynharaf y gwyddys amdanynt. Mae’r darganfyddiad hwn yn taflu goleuni newydd ar esblygiad yr ymlusgiaid morol hynafol hyn ac yn ein helpu i ddeall yn well y byd yr oeddent yn byw ynddo.

Adluniad o'r ichthyosaur cynharaf a'r ecosystem 250-miliwn oed a ddarganfuwyd ar Spitsbergen.
Adluniad o'r ichthyosaur cynharaf a'r ecosystem 250-miliwn oed a ddarganfuwyd ar Spitsbergen. © Esther van Hulsen / Defnydd Teg.

Roedd Ichthyosaurs yn grŵp o greaduriaid môr cynhanesyddol sydd wedi'u canfod ledled y byd fel ffosilau. Nhw oedd rhai o'r creaduriaid cynharaf i symud o'r tir i'r môr a datblygodd siâp corff tebyg i forfilod modern. Yn ystod yr amser y bu deinosoriaid yn crwydro'r tir, Ichthyosaurs oedd y prif ysglyfaethwyr yn y cefnforoedd a pharhaodd felly am dros 160 miliwn o flynyddoedd, gan ddominyddu cynefinoedd morol.

Yn ôl gwerslyfrau, mentrodd ymlusgiaid i'r môr agored gyntaf ar ôl difodiant torfol diwedd Permaidd, a ddinistriodd ecosystemau morol ac a baratôdd y ffordd ar gyfer gwawr Oes y Deinosoriaid bron i 252 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, ymledodd ymlusgiaid tir â choesau cerdded i mewn i amgylcheddau arfordirol bas i fanteisio ar gilfachau ysglyfaethwyr morol a adawyd yn wag gan y digwyddiad cataclysmig hwn.

Dros amser, daeth yr ymlusgiaid amffibaidd cynnar hyn yn fwy effeithlon wrth nofio ac yn y pen draw newidiodd eu coesau yn fflipwyr, datblygodd siâp corff tebyg i bysgodyn, a dechrau rhoi genedigaeth i rai ifanc byw; felly, yn torri eu clymiad olaf â'r tir trwy beidio â bod angen dod i'r lan i ddodwy wyau. Mae'r ffosilau newydd a ddarganfuwyd ar Spitsbergen bellach yn adolygu'r ddamcaniaeth hir-dderbyniol hon.

Esgyrn a gweddillion anifeiliaid cynhanesyddol Ffosil madfall Ichthyosor neu siarc
Mae sgerbydau Ichthyosaur wedi'u canfod ar bob cyfandir. Nhw oedd ymlusgiaid morol Oes y Deinosoriaid oedd wedi'u gwasgaru fwyaf. © Wikimedia Commons

Yn agos at y cabanau hela ar lan ddeheuol Ice Fjord yng ngorllewin Spitsbergen, mae dyffryn Flower yn torri trwy fynyddoedd â chapiau eira, gan ddatgelu haenau o graig a fu unwaith yn fwd ar waelod y môr tua 250 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae afon sy'n llifo'n gyflym wedi'i bwydo gan eira wedi erydu'r garreg laid i ddatgelu clogfeini calchfaen crwn o'r enw concretions. Ffurfiodd y rhain o waddodion calch a ymsefydlodd o amgylch gweddillion anifeiliaid a oedd yn pydru ar wely'r môr hynafol, gan eu cadw wedyn mewn manylder tri-dimensiwn ysblennydd. Heddiw mae Paleontolegwyr yn hela am y concretions hyn i archwilio olion ffosil creaduriaid môr sydd wedi marw ers amser maith.

Yn ystod alldaith yn 2014, casglwyd nifer fawr o goncritau o ddyffryn Flower a'u cludo'n ôl i'r Amgueddfa Hanes Natur ym Mhrifysgol Oslo i'w hastudio yn y dyfodol. Mae ymchwil a gynhaliwyd gyda'r Amgueddfa Esblygiad ym Mhrifysgol Uppsala wedi nodi pysgod esgyrnog ac esgyrn amffibiaid rhyfedd tebyg i grocodeil, ynghyd ag 11 fertebra cynffon cymalog o ichthyosor.

Delwedd tomograffeg gyfrifiadurol (chwith) a thrawstoriad yn dangos adeiledd esgyrn mewnol yr fertebra ichthyosor, sy'n sbyngaidd, fel morfil modern.
Delwedd tomograffeg gyfrifiadurol (chwith) a thrawstoriad yn dangos adeiledd esgyrn mewnol yr fertebra ichthyosor, sy'n sbyngaidd, fel morfil modern. © Øyvind Hammer a Jørn Hurum / Defnydd Teg

Yn annisgwyl, digwyddodd y fertebrâu hyn o fewn creigiau a oedd i fod yn rhy hen i ichthyosoriaid. Hefyd, yn hytrach na chynrychioli’r enghraifft gwerslyfr o hynafiad ichthyosor amffibaidd, mae’r fertebrâu yn union yr un fath â rhai ichthyosoriaid llawer iau â chorff mwy yn ddaearegol, a hyd yn oed yn cadw microstrwythur esgyrn mewnol sy’n dangos nodweddion addasol twf cyflym, metaboledd uchel, a ffordd o fyw gwbl gefnforol. .

 

Cadarnhaodd profion geocemegol o'r graig amgylchynol oedran y ffosiliau tua dwy filiwn o flynyddoedd ar ôl diwedd y difodiant torfol Permaidd. O ystyried yr amserlen amcangyfrifedig ar gyfer esblygiad ymlusgiaid cefnforol, mae hyn yn gwthio tarddiad ac arallgyfeirio cynnar ichthyosoriaid i gyfnod cyn dechrau Oes y Deinosoriaid; a thrwy hynny orfodi adolygiad o ddehongliad y gwerslyfr a datgelu bod ichthyosoriaid yn ôl pob tebyg wedi ymledu i amgylcheddau morol cyn y digwyddiad difodiant.

Creigiau â ffosil ar Spitsbergen sy'n cynhyrchu'r gweddillion ichthyosor cynharaf.
Creigiau â ffosil ar Spitsbergen sy'n cynhyrchu'r gweddillion ichthyosor cynharaf. © Benjamin Kear / Defnydd Teg

Yn gyffrous, mae darganfod yr ichthyosor hynaf yn ailysgrifennu gweledigaeth boblogaidd Oes y Deinosoriaid fel amserlen ymddangosiad llinachau ymlusgiaid mawr. Mae’n ymddangos bellach bod o leiaf rhai grwpiau wedi dyddio cyn y cyfnod nodedig hwn, gyda ffosilau o’u hynafiaid hynaf yn dal i aros i gael eu darganfod mewn creigiau hŷn fyth ar Spitsbergen ac mewn mannau eraill yn y byd.


Yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn y cyfnodolyn Bioleg cyfredol. Mawrth 13, 2023.