Datgodio dirgelwch Chupacabra: Dadorchuddio'r gwir am y bwystfil fampir chwedlonol

Gellir dadlau mai Chupacabra yw bwystfil enigmatig rhyfeddaf ac enwocaf America sy'n sugno gwaed anifeiliaid.

Mae'r Chupacabra, a elwir hefyd yn "sucker geifr," yn greadur chwedlonol sydd wedi dal dychymyg pobl ledled y byd. Dywedir bod y creadur yn anghenfil sy'n ysglyfaethu da byw, yn enwedig geifr, ac yn draenio eu gwaed. Mae golygfeydd o'r Chupacabra wedi'u hadrodd mewn gwahanol rannau o'r byd, ond mae'r creadur wedi dod yn fwyaf cysylltiedig ag America Ladin a de'r Unol Daleithiau.

Datgodio dirgelwch Chupacabra: Dadorchuddio'r gwir am y bwystfil fampir chwedlonol 1
© Darganfod trwy imgur

Beth yw'r Chupacabra?

Datgodio dirgelwch Chupacabra: Dadorchuddio'r gwir am y bwystfil fampir chwedlonol 2
Darlun arlunydd o'r chupacabra. © HowStuffWorks trwy Wikimedia Commons

Mae'r Chupacabra yn greadur dirgel sydd wedi'i ddisgrifio fel un sy'n edrych fel cymysgedd rhwng ymlusgiad a chi. Dywedir ei fod tua maint arth fechan, a bod ganddo bigau yn rhedeg i lawr ei gefn. Dywedir bod gan y creadur lygaid coch/glas disglair a fflangau miniog, y mae'n eu defnyddio i ddraenio gwaed ei ysglyfaeth.

Bu llawer o ddamcaniaethau am darddiad y Chupacabra, gyda rhai pobl yn credu ei fod yn ganlyniad i arbrofion geneteg cyfrinachol llywodraeth yr Unol Daleithiau, tra bod eraill yn credu ei fod yn greadur o ddimensiwn arall. Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth bendant i gefnogi unrhyw un o'r damcaniaethau hyn.

Hanes a tharddiad y chwedl Chupacabra

Gellir olrhain chwedl y Chupacabra yn ôl i ynys Puerto Rico yng nghanol y 1990au. Cafodd y creadur ei weld am y tro cyntaf ym 1995, pan ddarganfuwyd sawl anifail yn farw gyda chlwyfau twll yn eu gwddf. Galwodd y cyfryngau lleol y creadur yn “Chupacabra,” a lledaenodd y chwedl yn gyflym ledled America Ladin.

Ers hynny, adroddwyd bod cannoedd o bobl wedi gweld y Chupacabra mewn gwahanol rannau o'r byd. Fodd bynnag, ychydig iawn o dystiolaeth, os o gwbl, a gafwyd i gefnogi bodolaeth y creadur rhyfedd, ac mae llawer o ymchwilwyr yn credu bod yr hyn a welwyd yn ganlyniad i gam-adnabod mamaliaid cyffredin eraill.

Y Chupacabra yn niwylliant Brasil

Ym Mrasil, gelwir y Chupacabra yn “chupa-cabras,” a chredir ei fod yn greadur sy'n ysglyfaethu gwartheg. Yn ôl y chwedl, mae'r creadur yn gallu dringo coed ac mae ganddo'r gallu i hypnoteiddio ei ysglyfaeth. Adroddwyd sawl achos o weld y Chupacabra ym Mrasil, ond nid oes unrhyw un wedi'i gadarnhau.

Mae chwedl y Chupacabra wedi dod yn rhan bwysig o ddiwylliant Brasil, gyda llawer o bobl yn ymgorffori'r creadur yn eu celf a'u llenyddiaeth. Fodd bynnag, mae bodolaeth y Chupacabra yn parhau i fod yn ddirgelwch, ac mae llawer o bobl yn amheus o'r chwedl.

Gweld Chupacabra a chyfarfyddiadau

Adroddwyd am nifer o achosion o weld y Chupacabra yn ne'r Unol Daleithiau. Mewn llawer o achosion, mae adroddiadau bod da byw yn cael eu lladd neu eu llurgunio yn cyd-fynd â'r achosion a welwyd. Fodd bynnag, ni chafwyd unrhyw dystiolaeth bendant i gefnogi'r straeon hyn am y creadur dirgel.

Chupacabra yn Texas

Roedd gan y chupacabra anterth o tua phum mlynedd pan adroddwyd yn eang yn Puerto Rico, Mecsico, Chile, Nicaragua, yr Ariannin, a Florida, ymhlith lleoedd eraill - bron pob un ohonynt mewn ardaloedd Sbaeneg eu hiaith. Ar ôl tua 2000, digwyddodd rhywbeth rhyfedd: roedd gweld y chupacabra rhyfedd, estron, deubegynol, â chefn pigog yn diflannu. Yn lle hynny, roedd ffurf wahanol iawn ar y fampir Sbaenaidd: anifail cwn yn debyg i gŵn di-flew neu goyotes a geir yn bennaf yn Texas a De-orllewin America.

Felly, mae Texas wedi dod yn un o'r lleoedd sydd â'r cysylltiad agosaf â'r golygfeydd o'r Chupacabra. Mewn llawer o achosion, mae adroddiadau bod da byw yn cael eu lladd neu eu llurgunio yn cyd-fynd â'r achosion a welwyd.

Chupacabra neu anifail wedi'i gam-adnabod?

Er bod llawer o adroddiadau am weld y Chupacabra, yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r achosion hyn wedi'u priodoli i gam-adnabod anifeiliaid cyffredin eraill. Er enghraifft, mae rhai pobl wedi camgymryd coyotes neu gŵn â mange am y Chupacabra.

Datgodio dirgelwch Chupacabra: Dadorchuddio'r gwir am y bwystfil fampir chwedlonol 3
Efallai mai coyotes sy'n dioddef o achosion difrifol o fansh, fel yr un hwn, yw'r chupacabras go iawn. © Credyd delwedd: Dan Pence

Mewn rhai achosion, gall y ffugwyr hefyd barhau â myth Chupacabra. Bu sawl achos lle mae pobl wedi honni eu bod wedi dal neu ladd y creadur, dim ond i gyfaddef yn ddiweddarach ei fod yn ffug.

Myth Cath Chupacabra

Un o'r mythau mwyaf cyson am y Chupacabra yw ei fod yn greadur tebyg i gath sy'n ysglyfaethu da byw. Mae'r myth hwn wedi'i barhau gan nifer o fideos a delweddau firaol sy'n honni bod y creadur yn ymosod ar anifeiliaid. Ond nid oes tystiolaeth ychwaith i gefnogi bodolaeth Chupacabra tebyg i gath. Yn ôl ymchwilwyr, gallai'r creaduriaid hyn fel cathod fod yn racŵn neu'n gath wyllt gyda mange.

Chwilio am dystiolaeth o'r Chupacabra

Er gwaethaf yr adroddiadau niferus a welwyd o'r Chupacabra, ni chafwyd tystiolaeth bendant i gefnogi bodolaeth y creadur. Nid yw gwyddonwyr ac ymchwilwyr wedi gallu dod o hyd i unrhyw dystiolaeth ffisegol o'r creadur, fel DNA neu esgyrn. Ar y llaw arall, mae genetegwyr a biolegwyr bywyd gwyllt wedi nodi pob un o'r carcasau chupacabra honedig fel rhai anifeiliaid hysbys.

Yna, beth oedd yn sugno gwaed geifr, ieir, a da byw eraill?

Er y dywedwyd yn eang bod anifeiliaid marw wedi cael eu draenio o waed, myth yw hwn. Pan fydd dioddefwyr chupacabra a amheuir wedi cael awtopsiad proffesiynol, yn ddieithriad datgelir eu bod yn cynnwys digon o waed.

Felly, beth ymosododd ar yr anifeiliaid, os nad y Chupacabra ofnadwy?

Weithiau, yr ateb symlaf yw'r un cywir: anifeiliaid cyffredin, cŵn a coyotes yn bennaf. Mae'r anifeiliaid hyn yn reddfol yn mynd am wddf dioddefwr, ac mae eu dannedd cwn yn gadael clwyfau twll sy'n debyg i nodau brathiad fampir. Er bod llawer o bobl yn tybio y byddai cŵn a coyotes yn bwyta neu'n rhwygo'r anifeiliaid y maent yn ymosod arnynt, mae arbenigwyr ysglyfaethu bywyd gwyllt yn gwybod mai myth yw hwn hefyd; yn aml byddant yn brathu'r gwddf a'i adael i farw.

Casgliad: Gwahanu ffaith oddi wrth ffuglen

Mae chwedl y Chupacabra yn un sydd wedi dal dychymyg pobl ledled y byd. Er yr adroddwyd am nifer o achosion o weld y creadur, nid oes unrhyw dystiolaeth bendant i gefnogi ei fodolaeth.

Mae'r rhan fwyaf o'r ymchwilwyr yn credu bod yr hyn a welwyd o ganlyniad i gam-adnabod anifeiliaid eraill, fel cŵn, coyotes neu racwniaid â mange. Mewn rhai achosion, gall y ffugwyr hefyd barhau â myth Chupacabra.

P'un a yw'r Chupacabra yn bodoli ai peidio, mae wedi dod yn rhan bwysig o lên gwerin a diwylliant poblogaidd. Mae chwedl y creadur yn parhau i swyno pobl ar draws y byd, ac mae’n debygol y bydd yn parhau i wneud hynny am flynyddoedd lawer i ddod.


Os gwnaethoch fwynhau darllen am y Chupacabra, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am eraill creaduriaid dirgel a chwedlau. Edrychwch ar ein mwy o erthyglau blog ar cryptozoology a’r paranormal!