Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg

Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg 1

Rhyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl, soniodd yr hanesydd Groegaidd hynafol Strabo am bresenoldeb cysegrfa bwysig ar arfordir gorllewinol y Peloponnese. Mae adfeilion teml hynafol wedi'u darganfod yn ddiweddar ger Samikon ar safle Kleidi, a oedd yn ôl pob tebyg yn rhan o gysegrfa Poseidon.

Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg 2
Datgelodd y gwaith cloddio a wnaed yn hydref 2022 rannau o sylfeini strwythur a oedd yn 9.4 metr o led ac â waliau wedi'u lleoli'n ofalus gyda thrwch o 0.8 metr. © Dr. Birgitta Eder/Cangen Athen o Sefydliad Archaeolegol Awstria

Darganfu Sefydliad Archaeolegol Awstria, mewn cydweithrediad â chydweithwyr o Brifysgol Johannes Gutenberg Mainz (JGU), Prifysgol Kiel, ac Ephorate of Antiquities of Elis, olion strwythur cynnar tebyg i deml o fewn safle cysegr Poseidon, a oedd o bosibl wedi'i gysegru i y duwdod ei hun. Gyda’i dechnegau drilio a gwthio uniongyrchol, cyfrannodd tîm Mainz o Sefydliad Daearyddiaeth JGU dan arweiniad yr Athro Andreas Vött at yr ymchwiliad.

Cyfluniad arfordirol eithriadol o ranbarth Kleidi/Samikon

Mae ffurf arfordir gorllewinol penrhyn Peloponnese, y rhanbarth y mae'r safle wedi'i leoli ynddi, yn nodedig iawn. Ar hyd cromlin estynedig Gwlff Kyparissa mae grŵp o dri bryn o graig solet wedi'u hamgylchynu gan waddodion llifwaddodol arfordirol mewn ardal a ddominyddir fel arall gan lagynau a chorsydd arfordirol.

Oherwydd bod y lleoliad hwn yn hawdd ei gyrraedd ac yn ddiogel, sefydlwyd anheddiad yma yn ystod y cyfnod Mycenaean a barhaodd i ffynnu am sawl canrif ac a oedd yn gallu cynnal cysylltiadau i'r gogledd a'r de ar hyd yr arfordir.

Mae’r Athro Andreas Vött o Brifysgol Mainz wedi bod yn cynnal arolygon geoarchaeolegol o’r ardal hon ers 2018 gyda’r bwriad o egluro sut esblygodd y sefyllfa unigryw hon a sut mae’r arfordir yn rhanbarth Kleidi/Samikon wedi newid dros amser.

Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg 3
Mae'r cysegr hynafol enwog wedi'i amau ​​ers amser maith yn y gwastadedd islaw caer hynafol Samikon, sy'n dominyddu'r dirwedd o bell ar ben bryn i'r gogledd o lagŵn Kaiafa ar arfordir gorllewinol y Peloponnese. © Dr. Birgitta Eder/Cangen Athen o Sefydliad Archaeolegol Awstria

I'r diben hwn, mae wedi cydweithio mewn sawl ymgyrch gyda Dr. Birgitta Eder, Cyfarwyddwr Cangen Athen o Sefydliad Archaeolegol Awstria, a Dr. Erofili-Iris Kolia o'r awdurdod amddiffyn henebion lleol, Ephorate of Antiquities of Elis.

“Mae canlyniadau ein hymchwiliadau hyd yn hyn yn dangos bod tonnau'r Môr Ïonaidd agored wedi golchi'n uniongyrchol yn erbyn y grŵp o fryniau tan y 5ed mileniwm CC. Wedi hynny, ar yr ochr sy’n wynebu’r môr, datblygodd system rhwystr traeth helaeth lle cafodd sawl morlyn eu hynysu o’r môr,” meddai Vött, sy’n Athro Geomorffoleg yn JGU.

Fodd bynnag, canfuwyd tystiolaeth bod y rhanbarth wedi'i gystuddi dro ar ôl tro gan ddigwyddiadau tswnami yn y cyfnodau cynhanesyddol a hanesyddol, yn fwyaf diweddar yn y 6ed a'r 14eg ganrif OC. Mae hyn yn cyd-fynd ag adroddiadau sydd wedi goroesi o tswnamis hysbys a ddigwyddodd yn y blynyddoedd 551 a 1303 CE. “Byddai’r sefyllfa uchel a ddarparwyd gan y bryniau wedi bod o bwysigrwydd sylfaenol yn yr hen amser gan y byddai wedi’i gwneud hi’n bosibl symud ar dir sych ar hyd yr arfordir i’r gogledd ac i’r de,” nododd Vött.

Yn hydref 2021, daeth y geoffisegydd Dr. Dennis Wilken o Brifysgol Kiel o hyd i olion strwythurau ar safle ar droed dwyreiniol y grŵp bryniau mewn ardal a oedd eisoes wedi'i nodi fel ardal o ddiddordeb yn dilyn archwiliad blaenorol.

Ar ôl gwaith cloddio cychwynnol o dan oruchwyliaeth Dr. Birgitta Eder yn hydref 2022, profodd y strwythurau hyn i fod yn sylfeini i deml hynafol a allai fod yn sylfeini i deml hirhoedlog Poseidon.

“Mae lleoliad y safle cysegredig hwn sydd heb ei orchuddio yn cyfateb i’r manylion a ddarparwyd gan Strabo yn ei ysgrifau,” pwysleisiodd Eder, sy’n gweithio i Sefydliad Archaeolegol Awstria.

Mae dadansoddiad archeolegol, geoarchaeolegol a geoffisegol helaeth o'r strwythur i'w gynnal dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae'r ymchwilwyr yn gobeithio sefydlu a oes ganddo berthynas benodol â thirwedd arfordirol sy'n destun trawsnewid helaeth.

Felly, yn seiliedig ar dystiolaeth geomorffolegol a gwaddodol o'r digwyddiadau tswnami cyson yma, mae'r agwedd geomytholegol hefyd i'w harchwilio.

Mae'n ymddangos yn bosibl y gallai'r lleoliad hwn fod wedi'i ddewis yn benodol ar gyfer safle teml Poseidon oherwydd y digwyddiadau eithafol hyn. Wedi'r cyfan, roedd Poseidon, gyda'i deitl cwlt o Earthshaker, yn cael ei ystyried gan yr hynafiaid i fod yn gyfrifol am ddaeargrynfeydd a tswnamis.

Mae tîm Ymchwil Peryglon Naturiol a Geoarchaeoleg yn JGU yn astudio prosesau newid arfordirol a digwyddiadau tonnau eithafol

Am yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r grŵp Ymchwil Peryglon Naturiol a Geoarchaeoleg ym Mhrifysgol Mainz, dan arweiniad yr Athro Andreas Vött, wedi bod yn archwilio datblygiad arfordir Gwlad Groeg dros yr 11,600 o flynyddoedd diwethaf. Maent yn canolbwyntio'n arbennig ar ochr orllewinol Gwlad Groeg o arfordir Albania gyferbyn â Corfu, Ynysoedd Ïonaidd eraill Gwlff Ambraciaidd, arfordir gorllewinol tir mawr Groeg i lawr i'r Peloponnese a Creta.

Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg 4
Mewn cysylltiad â'r darnau heb eu gorchuddio o do Laconig, mae darganfod rhan perirrhanterion marmor, hy, basn dŵr defodol, yn darparu tystiolaeth ar gyfer dyddio'r adeilad mawr i'r cyfnod Groegaidd Archaic. © Dr. Birgitta Ede /Cangen Athen o Sefydliad Archaeolegol Awstria

Mae eu gwaith yn cynnwys nodi newidiadau cymharol yn lefel y môr a'r newidiadau arfordirol cyfatebol. Nodwedd graidd arall o'u hymchwiliadau yw canfod digwyddiadau tonnau eithafol y gorffennol, sydd ym Môr y Canoldir yn bennaf ar ffurf tswnamis a dadansoddiad o'u heffaith ar arfordiroedd a'r cymunedau sy'n byw yno.

Synhwyro gwthio uniongyrchol arloesol - techneg newydd mewn geoarchaeoleg

Efallai y bydd tîm JGU yn cynnig damcaniaethau o'r newidiadau a ddigwyddodd ar hyd y morlin a ledled y tir yn seiliedig ar greiddiau gwaddod sy'n datgelu aberiadau fertigol a llorweddol mewn haenau dyddodiad. Ar hyn o bryd mae gan y sefydliad gasgliad o dros 2,000 o samplau craidd a gasglwyd yn bennaf ledled Ewrop.

Ar ben hynny, maent wedi bod yn ymchwilio i'r tanddaearol ers 2016 gan ddefnyddio dull gwthio uniongyrchol unigryw. Gelwir y defnydd o bwysau hydrolig i orfodi gwahanol synwyryddion ac offer i mewn i'r ddaear i gasglu gwybodaeth waddodol, geocemegol a hydrolig ar yr is-wyneb yn synhwyro gwthio uniongyrchol. Y Sefydliad Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Johannes Gutenberg Mainz yw'r unig brifysgol yn yr Almaen sydd â'r offer angenrheidiol.

Erthygl flaenorol
Mae crocodeilod wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser 5

Mae crocodeiliaid wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser

Erthygl nesaf
Mummies â thafodau euraidd a ddarganfuwyd yn necropolis yr hen Aifft 6

Mummies â thafodau aur a ddarganfuwyd yn necropolis yr hen Aifft