Neanderthaliaid: ni chafodd y gelfyddyd hynaf yn y byd ei gwneud gan fodau dynol

Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen.
Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen. © Shutterstock

Un o'r cwestiynau mwyaf dadleuol yn hanes ymchwil Neanderthalaidd fu a wnaethant greu celf. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r consensws wedi dod i fod, weithiau. Ond, fel eu perthynas ar ddau ben y goeden esblygiadol hominoid, tsimpansî a Homo sapiens, roedd ymddygiad y Neanderthaliaid yn amrywio'n ddiwylliannol o grŵp i grŵp a thros amser.

Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen.
Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen. © Shutterstock

Roedd eu celf efallai yn fwy haniaethol na’r ffigwr ystrydebol a phaentiadau ogof anifeiliaid a wnaeth Homo Sapiens ar ôl i’r Neanderthaliaid ddiflannu tua 30,000 o flynyddoedd yn ôl. Ond mae archeolegwyr yn dechrau gwerthfawrogi pa mor greadigol oedd celf Neanderthalaidd ynddi'i hun.

Credir bod Homo sapiens wedi esblygu yn Affrica o leiaf 315,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae poblogaethau Neanderthalaidd yn Ewrop wedi cael eu holrhain yn ôl o leiaf 400,000 o flynyddoedd.

Mor gynnar â 250,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd Neanderthaliaid yn cymysgu mwynau fel hematit (ocr) a manganîs â hylifau i wneud paent coch a du - i addurno'r corff a'r dillad yn ôl pob tebyg.

Mae'n natur ddynol

Newidiodd ymchwil gan archeolegwyr Palaeolithig yn y 1990au yn sylweddol y farn gyffredin am Neanderthaliaid fel dwlgariaid. Gwyddom bellach, ymhell o geisio cadw i fyny â'r Homo sapiens, fod ganddynt esblygiad ymddygiadol cynnil eu hunain. Enillodd eu hymennydd mawr eu gorthwr esblygiadol.

Gwyddom o ddod o hyd i weddillion mewn ogofâu tanddaearol, gan gynnwys olion traed a thystiolaeth o ddefnyddio offer a phigmentau mewn mannau lle nad oedd gan neanderthaliaid unrhyw reswm amlwg dros eu bod yn ymddangos yn chwilfrydig am eu byd.

Pigment coch wedi'i olchi i mewn i geulifau dillad gwely stalactit llachar yn Ogof Ardales.
Pigment coch wedi'i olchi i mewn i geulifau dillad gwely stalactit llachar yn Ogof Ardales. © Credyd Delwedd: Paul Pettitt

Pam roedden nhw'n crwydro o fyd y golau i'r dyfnderoedd peryglus lle nad oedd bwyd na dŵr yfed? Ni allwn ddweud yn sicr, ond gan fod hyn weithiau'n golygu creu celf ar waliau ogofau mae'n debyg ei fod yn ystyrlon mewn rhyw ffordd yn hytrach na dim ond archwilio.

Roedd Neanderthaliaid yn byw mewn grwpiau bach, clos a oedd yn grwydrol iawn. Wrth deithio, roedden nhw'n cario coedlannau gyda nhw i gynnau tanau bach wrth y llochesi creigiau a glannau'r afon lle roedden nhw'n gwersylla. Roedden nhw'n defnyddio offer i chwythu eu gwaywffyn a charcasau cigydd. Dylem feddwl amdanynt fel grwpiau teuluol, a gynhelir gyda'i gilydd gan drafodaethau cyson a chystadleuaeth rhwng pobl. Er ei fod wedi'i drefnu'n grwpiau bach, roedd yn fyd o unigolion mewn gwirionedd.

Mae esblygiad diwylliant gweledol Neanderthaliaid dros amser yn awgrymu bod eu strwythurau cymdeithasol yn newid. Roeddent yn defnyddio pigmentau ac addurniadau fwyfwy i addurno eu cyrff. Wrth i mi ymhelaethu yn fy llyfr, Homo Sapiens Ailddarganfod, roedd Neanderthaliaid yn addurno eu cyrff efallai wrth i gystadleuaeth am arweinyddiaeth grŵp ddod yn fwy soffistigedig. Roedd lliwiau ac addurniadau yn cyfleu negeseuon am gryfder a phŵer, gan helpu unigolion argyhoeddi eu cyfoedion o'u cryfder a'u haddasrwydd i arwain.

Yna, o leiaf 65,000 o flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd Neanderthaliaid bigmentau coch i baentio marciau ar waliau ogofâu dwfn yn Sbaen. Yn ogof Ardales ger Malaga yn ne Sbaen fe wnaethant liwio darnau ceugrwm stalactitau gwyn llachar.

Yn ogof Maltravieso yn Extremadura, gorllewin Sbaen, roedden nhw'n tynnu o gwmpas eu dwylo. Ac yn ogof La Pasiega yn Cantabria yn y gogledd, gwnaeth un Neanderthal betryal trwy wasgu blaenau bysedd wedi'u gorchuddio â pigment dro ar ôl tro i'r wal.

Un o sawl dwsin o stensiliau llaw ar ôl yn Ogof Maltravieso. Yn achos y llaw hon byddai'r Neanderthal a'i gadawodd wedi gorfod gorwedd ar y llawr gan ei fod wedi'i greu ar nenfwd prin 30cm o uchder.
Un o sawl dwsin o stensiliau llaw ar ôl yn Ogof Maltravieso. Yn achos y llaw hon byddai'r Neanderthal a'i gadawodd wedi gorfod gorwedd ar y llawr gan ei fod wedi'i greu ar nenfwd prin 30cm o uchder. © Credyd Delwedd: Paul Pettitt

Ni allwn ddyfalu ystyr penodol y marciau hyn, ond maent yn awgrymu bod pobl Neanderthalaidd yn dod yn fwy dychmygus.

Yn ddiweddarach fyth, tua 50,000 o flynyddoedd yn ôl, daeth addurniadau personol i addurno'r corff. Roedd y rhain wedi'u cyfyngu i rannau corff anifeiliaid - crogdlysau wedi'u gwneud o ddannedd cigysydd, cregyn a darnau o asgwrn. Roedd y mwclis hyn yn debyg i'r rhai a wisgwyd tua'r un amser gan Homo sapiens, yn ôl pob tebyg yn adlewyrchu cyfathrebiad syml a rennir y gallai pob grŵp ei ddeall.

A oedd diwylliant gweledol Neanderthalaidd yn wahanol i ddiwylliant Homo sapiens? Rwy'n meddwl ei fod yn fwy na thebyg, er nad mewn soffistigedigrwydd. Roeddent yn cynhyrchu celf anffigurol ddegau o filoedd o flynyddoedd cyn dyfodiad Homo sapiens i Ewrop, gan ddangos eu bod wedi ei chreu'n annibynnol.

Ond roedd yn wahanol. Nid oes gennym unrhyw dystiolaeth hyd yma fod Neanderthaliaid wedi cynhyrchu celf ffigurol megis paentiadau o bobl neu anifeiliaid, a gynhyrchwyd yn eang o leiaf 37,000 o flynyddoedd yn ôl gan y grwpiau Homo sapiens a fyddai'n eu disodli yn Ewrasia yn y pen draw.

Nid yw celfyddyd ffigurol yn fathodyn o foderniaeth, na'i diffyg yn arwydd o gyntefigrwydd. Defnyddiodd Neanderthaliaid ddiwylliant gweledol mewn ffordd wahanol i'w holynwyr. Roedd eu lliwiau a'u addurniadau yn cryfhau negeseuon am ei gilydd trwy eu cyrff eu hunain yn hytrach na darluniau o bethau.

Mewn llawer o achosion gadawyd stensiliau llaw ar rannau o waliau ogofâu a nenfydau a oedd yn anodd eu cyrraedd, fel y rhain yn ogof El Castillo, gyda Paul Pettitt yn dangos lleoliad y dwylo.
Mewn llawer o achosion gadawyd stensiliau llaw ar rannau o waliau ogofâu a nenfydau a oedd yn anodd eu cyrraedd, fel y rhain yn ogof El Castillo, gyda Paul Pettitt yn dangos lleoliad y dwylo. © Credyd Delwedd: Paul Pettitt

Gall fod yn arwyddocaol na chynhyrchodd ein rhywogaeth ni ddelweddau o anifeiliaid nac unrhyw beth arall tan ar ôl i'r Neanderthaliaid, y Denisiaid a grwpiau dynol eraill ddiflannu. Nid oedd neb yn ei ddefnyddio yn Ewrasia cymysg fiolegol 300,000 i 40,000 o flynyddoedd yn ôl.

Ond yn Affrica roedd amrywiad ar y thema hon yn dod i'r amlwg. Roedd ein cyndeidiau cynnar yn defnyddio eu pigmentau eu hunain a marciau anffigurol i ddechrau cyfeirio at arwyddluniau a rennir o grwpiau cymdeithasol fel clystyrau ailadroddus o linellau - patrymau penodol.

Ymddengys bod eu celf yn ymwneud llai ag unigolion a mwy am gymunedau, gan ddefnyddio arwyddion a rennir fel y rhai a engrafwyd ar lympiau o ocr yn ogof Blombos yn Ne Affrica, fel dyluniadau llwythol. Roedd ethnigrwydd yn dod i'r amlwg, a grwpiau - wedi'u dal at ei gilydd gan reolau a chonfensiynau cymdeithasol - fyddai etifeddwyr Ewrasia.


Mae'r erthygl hon wedi'i ail-gyhoeddi o Mae'r Sgwrs o dan drwydded Creative Commons. Darllenwch y erthygl gwreiddiol

Erthygl flaenorol
Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 1

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Erthygl nesaf
Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 2

Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca