Archaeolegwyr yn datgelu Arch Noa Codex – memrwn croen llo o 13,100 CC

Yr Archeolegydd Joel Klenck yn Cyhoeddi Darganfyddiad Ysgrifennu o Amser Hynafol, Arch Noa Codex, ar Safle Epipaleolithig Hwyr (13,100 a 9,600 CC).
Codecs Arch Noa, Tudalennau 2 a 3. Codocs yw hynafiad llyfr heddiw a ddefnyddiodd felwm, papyrws, neu decstilau eraill yn lle dalennau o bapur. Mae'r memrwn wedi'i ddyddio rhwng 13,100 a 9,600 CC. © Llun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.
Codecs Arch Noa, Tudalennau 2 a 3. Codocs yw hynafiad llyfr heddiw a ddefnyddiodd felwm, papyrws, neu decstilau eraill yn lle dalennau o bapur. Mae'r memrwn wedi'i ddyddio rhwng 13,100 a 9,600 CC. © Llun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.

Yn ôl Joel Klenck o’r Swyddog Gweithredol Morwrol, daethpwyd o hyd i femrwn croen llo y tu mewn i Arch Noa, a gafodd ei ailddarganfod yn ddiweddar, yr amcangyfrifwyd ei fod rhwng 13,100 a 9,600 CC. Roedd y memrwn yn cynnwys llythyrau Paleo-Hebraeg, rhifau, a gramadeg, y credir eu bod wedi'u hysgrifennu gan un o'r pedwar unigolyn a grybwyllir yn Genesis 6:10 a'r Qur'an, fel Noa, Shem, Ham, Jaffeth, neu eu gwragedd.

Codecs Arch Noa, Tudalennau 2 a 3. Codocs yw hynafiad llyfr heddiw a ddefnyddiodd felwm, papyrws, neu decstilau eraill yn lle dalennau o bapur. Mae'r memrwn wedi'i ddyddio rhwng 13,100 a 9,600 CC. © Llun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.
Codecs Arch Noa, Tudalennau 2 a 3. Codocs yw hynafiad llyfr heddiw a ddefnyddiodd felwm, papyrws, neu decstilau eraill yn lle dalennau o bapur. Mae'r memrwn wedi'i ddyddio rhwng 13,100 a 9,600 CC. © Llun gan Joel Klenck/PRC, Inc.

Mae Joel Klenck, o Academia.edu, yn honni mai Arch Noa, sy'n hygyrch trwy dwneli pedwar i un ar ddeg metr o dan lefel y ddaear ac sydd wedi'i lleoli yng ngheunant deheuol Mount Ararat, yw'r safle archeolegol mwyaf trawiadol erioed. Amcangyfrifir bod y llong wedi'i hadeiladu yn y Cyfnod Epipaleolithig Hwyr (13,100-9,600 CC) a'i fod tua 158 metr o hyd, gydag uchder o 3,900 i 4,700 metr. Yn ogystal, mae pedwar ar ddeg o nodweddion archeolegol i gyd.

Cyflwynir y Weriniaeth Twrci â chyfle bywyd-neu-marwolaeth gan bresenoldeb Arch Noa; gallai ddod â refeniw blynyddol o $38 biliwn o ddoleri i Dogubayazit, y ddinas agosaf, drwy dwristiaeth grefyddol oherwydd cefnogaeth tair ffydd Abrahamaidd y grŵp iaith Semitig. Os na fydd llywodraeth ganolog Twrci yn gweithredu i amddiffyn Arch Noa, efallai y bydd y PKK, sefydliad Marcsaidd sy'n adnabyddus am eu terfysgaeth dreisgar, yn datgelu'r llong, yn cyfnewid ei godecs a'i arteffactau amhrisiadwy am arfau, ac yn rhyddhau pandemigau Oes y Cerrig o feces anifeiliaid sy'n dadmer. fewn, gan achosi niwed i'r sifiliaid Twrcaidd.

Olion Arch Noa gyda ffurfiant craig siâp cwch yn y fan a'r lle ger Mt Ararat lle credir bod yr arch wedi'i gorffwys yn Dogubeyazit, Twrci
Olion Arch Noa gyda ffurfiant craig siâp cwch yn y fan a'r lle ger Mt Ararat lle credir bod yr arch wedi'i gorffwys yn Dogubeyazit, Twrci. © Shutterstock

Mae'r cwch morwrol hynafol yn dangos corff sy'n goleddfu, cewyll niferus, tail anifeiliaid wedi'i gadw ar lawr y tomenni, ramp ar oledd, tri dec, balastau, adrannau storio, adzes carreg a ddefnyddir mewn gwaith saer morol, a'r tu allan a tu mewn i'r llestr wedi'i orchuddio â thraw. Y tu mewn i'r Arch, nid oes crochenwaith ar gael, ond mae casgliad o offer a chynwysyddion o ddiwedd Oes y Cerrig wedi'u gwneud o bren, tecstilau, cortynnau, arteffactau asgwrn a phren, gweddillion botanegol, a grawn sy'n cael eu dofi. Mae hyn yn cynnwys gwygbys, ffacbys chwerw, pys a grawnfwydydd.

Yng nghyffiniau'r fynedfa i Arch Noa, adeiladodd cenedlaethau diweddarach addoldai bach a oedd yn cynnwys arteffactau mewn sefyllfa unigryw i symboleiddio parch am filoedd o flynyddoedd. Darganfu archeolegwyr gyrrau o'r cyfnod Crochenwaith Neolithig (7,000-5,800 CC) hyd at y cyfnod Canoloesol (OC 700-1375) a oedd wedi'u llenwi ag olion gwin, llaeth, a hadau. Yn ogystal, canfuwyd ffigurau carreg bach o'r Cyfnod Dynastig Cynnar Sumeraidd (2,900-2,334 CC) yn yr ardaloedd addoli hyn.

Mae'r morloi Akkadian o 2,300 CC yn darlunio Arch ar Fynydd Ararat fwyaf, tra bod tabledi Hurrian o 1,300 CC yn cyfeirio at Noa, Mynydd Ararat, a duw goruchaf. Mae'r strwythur hwn yn gyson â chyfrifon Arch Noa a ysgrifennwyd gan y Patriarch Moses yn Genesis, ysgolheigion enwog Berossus a Josephus, a Quran y Proffwyd Islam, Muhammed.

Adda SealLlun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.
Adda Sêl. © Llun gan Joel Klenck/PRC, Inc.

Mae Armeniaid wedi bod yn ceisio cadw Arch Noa yn guddiedig ers 247 CC, gan weithio i gynnal eu hannibyniaeth. Rhoddodd Mkrtich Khrimian, arweinydd yr Eglwys Armenia, orchymyn yn 1907 i'w guddio ymhellach, ymdrech a gadwyd yn gyfrinachol trwy purges Stalin. Mae hyn wedi cael effaith ar hanes Anatolian, gan ennyn ystod eang o deimladau. Mae Klenck yn ymladd yn erbyn carfan sy'n gysylltiedig â'r PKK, sy'n ceisio dymchwel yr Arch, sy'n ystyrlon i Islam, Cristnogaeth ac Iddewiaeth fel ei gilydd.

Mae'r archeolegydd yn sylwi nad yw'r Codex yn cydymffurfio â damcaniaethau cyfredol sy'n honni bod yr ieithoedd cyntaf yn tarddu o boblogaethau ar wasgar ledled y byd. Yn hytrach, mae presenoldeb yr Arch ar Fynydd Ararat, gyda'i sgript Paleo-Hebraeg, yn cadarnhau haeriadau Moses, Iesu, a'r Proffwyd Islamaidd Muhammed mai'r ieithoedd Semitig yw'r iaith gyntaf ar y ddaear, gan oroesi'r dilyw byd-eang.

Awgrymodd Abraham Ibn Ezra (OC 1089-1167), ymhlith ysgolheigion enwog eraill, fod penodau cychwynnol Genesis yn cael eu trosglwyddo ar lafar o Adda i Moses. Cyflwynir y term ‘Toledot’, sy’n golygu ‘cyfrif’ neu ‘genhedloedd’, am y tro cyntaf yn Genesis 2:5, ac fe’i hailadroddir mewn penodau dilynol, megis Genesis 5:1, 6:9, 10:1, 10:32, ac 11:10. Ym marn Ibn Ezra, defnyddiwyd y dechneg hon i sicrhau cadwraeth y naratif Beiblaidd o'r creu i'r Exodus o'r Aifft. Serch hynny, mae darganfyddiad y Codecs yn Oes Ddiweddar y Cerrig, a ysgrifennwyd yn Paleo-Hebraeg, yn awgrymu bod Toledot yn fwy tebygol o fod yn gasgliad o ddogfennau ysgrifenedig a ymgorfforodd Moses yn y Pentateuch, o Genesis i Deuteronomium.

Codex Arch Noa, Tudalennau 4 a 5 Llun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.
Codecs Arch Noa, Tudalennau 4 a 5. © Ffotograff gan Joel Klenck/PRC, Inc.

Darganfuwyd y Codex yn Ardal A1, Locus 14, ardal fechan yn ail ddec y llong. Defnyddiwyd yr ardal hon i gynhesu bwyd a dŵr. Y tu ôl i rai trawstiau cypreswydden wedi'u torri'n rhannol a oedd yn ffurfio waliau'r strwythur, darganfuwyd cilfach gudd lle'r oedd y llawysgrif wedi'i lleoli. Yn Locus 14, darganfuwyd rhagflaenwyr crochenwaith, gan gynnwys llestri pren wedi'u gorchuddio â mwd clai a oedd wedi'i gynhesu yn yr Arch. Credir bod cynhyrchu cerameg yn deillio o ddefnyddio cynwysyddion gypswm a chalch wedi'u llosgi neu White Ware (Vaiselles Blanches ).

Mae archeolegwyr yn wynebu esboniad symlach am ddyfeisio crochenwaith oherwydd Arch Noa: byddai pobl Oes y Cerrig yn creu llestri o bren, yna'n eu gorchuddio â chlai a'u gwresogi dros dân. Yn y pen draw, symudodd pobl i ffwrdd o ddyluniadau pren ac yn lle hynny defnyddiwyd llestri clai a gafodd eu cryfhau gan wres, gan osod y sylfaen ar gyfer datblygu gweithgynhyrchu cerameg.

Mae’r Codex yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau llawysgrifen, yn amrywio o ysgrifennu trymach, tebyg i floc un person i strociau mwy cain a choeth golygydd a gywirodd gamgymeriad yn y gair “bywyd,” a ysgrifennwyd yn Paleo-Hebraeg.

Mae Codecs Arch Noa yn cynnwys memrwn, a elwir yn klaf neu felum, wedi'i greu o guddfan anifeiliaid kosher fel lloi. Mae gorchudd y codex yn 14.67 cm o hyd a 10.59 cm o led, gyda thri rhwymiad wedi'u gwneud o ledr meddal. Mae saith tudalen o klaf tenau gydag ymylon rhwygo, yn mesur 9.75 cm o hyd a 7.53 cm o led.

Mae memrwn y Vellum yn cynnwys llawer o golagen. Pan ddaw'r dŵr yn y paent i gysylltiad â'r memrwn, mae'r colagen yn toddi, gan ffurfio rhigolau yn y klaf ac arwynebau uchel ar gyfer y paent. Mae hefyd yn agored i'r amgylchedd, yn enwedig lleithder. Daethpwyd o hyd i'r Codex yn Locus 14, Ardal A1, y rhan fwyaf dyrchafedig a diogel o'r Arch. Mae'r ardal hon wedi'i hamgylchynu gan bedwar strwythur mwy a chorff y llong. Mae tu mewn a thu allan i'r strwythurau hyn wedi'u gorchuddio â haenau o draw, bitwmen a resin. Mae uchder Ardal A1 yn uwch na 4000 metr ar Fynydd Ararat ac wedi'i gladdu o dan 8 metr o rew rhewlifol a deunydd lithig, heb unrhyw leithder. Mae'r rhan fwyaf o'r paent o'r Codex wedi'i bylu, ond yr hyn sy'n weddill yw'r rhwystrau a wnaed gan y toddi colagen pan ddefnyddiwyd y paent gyntaf yn ystod y Cyfnod Epipaleolithig Hwyr (13,100 - 9,600 CC).

Mae'r Codex wedi'i gyfansoddi mewn cyfeiriadedd o'r dde i'r chwith, fel Hebraeg ac Arabeg gyfoes, ac o'r brig i'r gwaelod. Mae'r tudalennau wedi'u glynu wrth ei gilydd. Yn anffodus, pan ddarganfuwyd y llawysgrif, gwahanwyd dwy adran, gan ddatgelu tudalennau 2, 3, 4 a 5. Ar dudalennau 2 a 4, gwelir argraffiadau gwan o golagen y felwm, ond maent yn arddangos delweddau wedi'u gwrthdroi. Felly, gall ysgolheigion weld cefn tudalennau 2 a 4, a blaen tudalennau 3 a 5. Mae'r cymeriadau Paleo-Hebraeg yn amrywio o ran eglurder o lythyrau endoredig dwfn i haenau cynnil. Er mwyn dadorchuddio mwy o eiriau a symbolau o'r Codex, mae angen delweddu aml-sbectrol a phelydr-x.

Yn y Codex, mae'r arwydd cyntaf o oleuo i'w weld gyda thair delwedd: Mynydd Ararat, y gadwyn o fynyddoedd i'r de o Ararat, a chamel. Mae'r haen hon yn cynnwys aur cragen, sef powdr aur wedi'i gymysgu â naill ai gwm Arabaidd neu wy. Yn ogystal, gellir gweld dau fenorah 5 cannwyll heb waelod ger Mynydd Ararat mwy.

Mae pobl Cwrdaidd sy'n byw ger Mynydd Ararat yn credu bod Arch Noa yn dal aur, ac mae hyn yn wir mewn gwirionedd. Gwnaethpwyd y goleuo ar y Codex gan ddefnyddio powdr aur o ffynonellau o fewn y llestr. Gan fod yr Arch wedi ei lleoli mewn lleoliad pell ac ynysig ar fynydd yn y Dwyrain Agos, ymhell o ffynonellau aur, mae'n debyg fod y powdwr aur o gyfnod cyn i ddrychiad y Mynydd gynyddu oherwydd llosgfynyddiaeth a'i ochr ogleddol wedi'i newid mewn morffoleg, amcangyfrifir ei fod tua 9,600 CC yn y Cyfnod Epipaleolithig.

Mae'r Codex hefyd yn dyfalu y gallai fod llawysgrifau klaf eraill yn Arch Noa. Mae awduron y Codex wedi dewis peidio â defnyddio holl arwynebedd y memrwn yn gyfan gwbl ac, yn hytrach, wedi ei ddefnyddio fel ffurf o lenyddiaeth, gyda Paleo -Dramâu geiriau Hebraeg, datganiadau byr, a darlunio delweddau goleuedig. Yn ogystal, mae'r testun yn cyfeirio at agweddau ar Noa a'r Dilyw Mawr y soniwyd amdanynt yn Genesis a'r Qur'an, ond ni cheir yr un o'i ymadroddion yn y naill ddogfen na'r llall. Credaf fod llawysgrifau eraill, megis y rhannau 'Toledot' y sonnir amdanynt yn y Beibl ac y soniwyd amdanynt gan Ibn Ezra, yn dal i gael eu cadw y tu mewn i'r llestr.

Mae Klenck yn rhagdybio y dylai llywodraeth Twrci reoli'r Codex, yn ogystal â'r arteffactau a'r bensaernïaeth o Arch Noa, sydd wedi'u canmol gan Muhammed, Iesu a Moses fel ei gilydd. Mae’n parhau i fynegi ei siom ynghylch y diffyg goruchwyliaeth gan awdurdodau archaeoleg Twrci, gan fod yr arteffactau amhrisiadwy hyn sy’n symbol o ddechrau gwareiddiad a’r Cyfnod Neolithig, yn cael eu ysbeilio a’u difrodi. Mae Klenck yn cloi, gan alw'r dinistr hwn o'r Arch a'i arteffactau yn drychineb.

Mae PRC, Inc., a sefydlwyd yn 2007, yn cynnig gwasanaethau archeolegol byd-eang sy'n cwmpasu arolygon, cloddiadau ac ymchwiliadau.

Mae pwysigrwydd ymarfer corff yn ddiymwad. Mae gweithgaredd corfforol yn hanfodol i'n hiechyd cyffredinol, gan ei fod yn helpu i gryfhau'r corff a'r meddwl. Gall helpu i leihau'r risg o ddatblygu llawer o afiechydon cronig a gwella ansawdd ein bywyd. Nid oes yn rhaid i ymarfer corff fod yn rhy egniol er mwyn iddo fod yn fuddiol; gall hyd yn oed ymarfer corff cymedrol ddarparu buddion iechyd sylweddol.

Erthygl flaenorol
Pennaeth Tollund Man sydd wedi'i gadw'n dda, yn llawn mynegiant poenus a thrwyn wedi'i lapio o hyd am ei wddf. Credyd delwedd: Llun gan A. Mikkelsen; Nielsen, NH et al; Cyhoeddiadau Hynafiaeth Cyf

A yw gwyddonwyr o'r diwedd wedi datrys dirgelwch ffenomen corff cors Ewrop?

Erthygl nesaf
Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 1

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson