Kaspar Hauser: Mae'n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o'r 5au

Ym 1828, ymddangosodd bachgen 16 oed o'r enw Kaspar Hauser yn ddirgel yn yr Almaen gan honni iddo gael ei fagu trwy gydol ei oes mewn cell dywyll. Bum mlynedd yn ddiweddarach, cafodd ei lofruddio yr un mor ddirgel, ac mae ei hunaniaeth yn parhau i fod yn anhysbys.
Kaspar Hauser: Mae’n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o’r 5au 1

Kaspar Hauser oedd y prif gymeriad anffodus yn un o ddirgelion mwyaf rhyfedd hanes: The Case of the Captive Kid. Ym 1828, ymddangosodd bachgen yn ei arddegau yn Nuremberg, yr Almaen heb unrhyw wybodaeth pwy ydoedd na sut y cyrhaeddodd yno. Ni allai ddarllen, ysgrifennu, na siarad y tu hwnt i ychydig eiriau syml.

Yn wir, roedd yn ymddangos nad oedd yn gwybod dim am y byd o'i gwmpas a gallai hyd yn oed ddeall tasgau syml fel yfed o gwpan dim ond ar ôl ei weld yn cael ei arddangos sawl gwaith.

Dangosai y bachgen hefyd nifer o ymddygiadau anfoesol fel brathu ei ewinedd a siglo yn ol ac yn mlaen yn wastadol — pob peth a ystyrid yn bur ddi-chwaeth y pryd hyny. Yn anad dim, honnodd ei fod wedi cael ei gloi mewn siambr tan yn ddiweddar ac nad oedd yn gwybod dim o'i enw ei hun. Beth ar y ddaear ddigwyddodd i Kaspar Hauser? Gawn ni ddarganfod…

Kasper - y bachgen dirgel

Kaspar Hauser: Mae’n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o’r 5au 2
Kaspar Hauser, 1830. © Wikimedia Commons

Ar 26 Mai, 1828 ymddangosodd bachgen 16 oed yn strydoedd Nuremberg, yr Almaen. Cariodd lythyr gydag ef a gyfeiriwyd at gapten y 6ed gatrawd marchfilwyr. Dywedodd yr awdwr dienw fod y bachgen wedi ei roddi i’w ddalfa, pan yn faban, ar y 7fed o Hydref, 1812, ac nad oedd erioed wedi gadael iddo “gymmeryd un cam allan o’m (ei) dŷ.” Nawr hoffai'r bachgen fod yn farchfilwyr “fel yr oedd ei dad,” felly dylai'r capten ei gymryd i mewn neu ei grogi.

Roedd llythyr byr arall wedi'i amgáu yn honni ei fod oddi wrth ei fam at ei gyn ofalwr. Dywedwyd mai ei enw oedd Kaspar, iddo gael ei eni ar 30 Ebrill 1812 a bod ei dad, marchogwr o'r 6ed gatrawd, wedi marw.

Y dyn y tu ôl i'r tywyllwch

Honnodd Kaspar ei fod, cyn belled ag y gallai feddwl yn ôl, wedi treulio ei fywyd bob amser ar ei ben ei hun mewn cell dywyll 2 × 1 × 1.5 metr (ychydig yn fwy na maint gwely un person yn yr ardal) gyda dim ond gwellt. gwely i gysgu arno a cheffyl wedi ei gerfio allan o bren ar gyfer tegan.

Dywedodd Kaspar ymhellach mai'r bod dynol cyntaf iddo erioed ddod i gysylltiad ag ef oedd dyn dirgel a oedd wedi ymweld ag ef ychydig cyn ei ryddhau, bob amser yn cymryd gofal mawr i beidio â datgelu ei wyneb iddo.

Ceffyl! Ceffyl!

Aeth crydd o’r enw Weickmann â’r bachgen i dŷ Capten von Wessenig, lle byddai’n ailadrodd y geiriau “Rydw i eisiau bod yn farchfilwyr, fel roedd fy nhad” a “Ceffyl! Ceffyl!" Roedd galwadau pellach yn ennyn dim ond dagrau neu gyhoeddiad ystyfnig o “Ddim yn gwybod.” Aed ag ef i orsaf heddlu, lle byddai'n ysgrifennu enw: Kaspar Hauser.

Dangosodd ei fod yn gyfarwydd ag arian, yn gallu dweud rhai gweddïau a darllen ychydig, ond ychydig o gwestiynau a atebodd ac ymddangosai ei eirfa braidd yn gyfyngedig. Am na ddarparodd unrhyw gyfrif ohono'i hun, carcharwyd ef fel crwydryn.

Bywyd yn Nuremberg

Mabwysiadwyd Hauser yn ffurfiol gan dref Nuremberg a rhoddwyd arian i'w gynnal a'i addysgu. Rhoddwyd ef i ofal Friedrich Daumer, ysgolfeistr ac athronydd hapfasnachol, Johann Biberbach, awdurdod trefol, a Johann Georg Meyer, ysgolfeistr, yn y drefn honno. Tua diwedd 1832, cyflogwyd Hauser fel copïydd yn y swyddfa gyfraith leol.

Y farwolaeth ddirgel

Bum mlynedd yn ddiweddarach ar Ragfyr 14, 1833, daeth Hauser adref gyda chlwyf dwfn yn ei fron chwith. Yn ôl ei gyfrif ef, roedd wedi cael ei ddenu i Ardd Llys Ansbach, lle'r oedd dieithryn yn ei drywanu wrth roi bag iddo. Pan fu’r plismon Herrlein yn chwilio’r Court Garden, daeth o hyd i bwrs fioled bach yn cynnwys nodyn mewn pensiliau yn Spiegelschrift (ysgrifennu drych). Roedd y neges yn darllen, yn Almaeneg:

“Bydd Hauser yn gallu dweud wrthych chi yn union sut rydw i'n edrych ac o ble rydw i. Er mwyn arbed yr ymdrech i Hauser, rwyf am ddweud wrthych fy hun o ble dwi'n dod _ _ . Dw i’n dod o _ _ _ ffin Bafaria _ _ Ar yr afon _ _ _ _ _ Byddaf hyd yn oed yn dweud wrthych yr enw: ML Ö.”

Kaspar Hauser: Mae’n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o’r 5au 3
Ffotograff o'r nodyn, mewn ysgrifen drych. Gwell cyferbyniad. Mae'r gwreiddiol wedi bod ar goll ers 1945. © Wikimedia Commons

Felly, a gafodd Kaspar Hauser ei drywanu gan y dyn oedd wedi ei gadw yn faban? Bu farw Hauser o'r clwyf ar 17 Rhagfyr, 1833.

Tywysog etifeddol?

Kaspar Hauser: Mae’n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o’r 5au 4
Claddwyd Hauser yn y Stadtfriedhof (mynwent y ddinas) yn Ansbach, lle mae ei garreg fedd yn darllen, yn Lladin, “Dyma mae Kaspar Hauser, posau ei amser. Roedd ei enedigaeth yn anhysbys, ei farwolaeth yn ddirgel. 1833.” Codwyd cofeb iddo yn ddiweddarach yng Ngardd y Llys sy'n darllen Hic occultus occulto occisus est, sy'n golygu “Dyma un dirgel a laddwyd mewn modd dirgel.” © Wikimedia Commons

Yn ôl sibrydion cyfoes - yn ôl pob tebyg yn gyfredol mor gynnar â 1829 - Kaspar Hauser oedd tywysog etifeddol Baden a aned ar 29 Medi, 1812 ac a fu farw o fewn mis. Honnwyd bod y tywysog hwn wedi'i newid gyda babi yn marw, a'i fod yn wir wedi ymddangos 16 mlynedd yn ddiweddarach fel "Kaspar Hauser" yn Nuremberg. Tra bod eraill yn damcaniaethu ei dras bosibl o Hwngari neu hyd yn oed Lloegr.

Twyll, impostor?

Canfuwyd fod y ddau lythyr a gariai Hauser ag ef ei hun wedi eu hysgrifenu gan yr un llaw. Arweiniodd yr ail un (gan ei fam) y mae ei linell “mae'n ysgrifennu fy llawysgrifen yn union fel yr wyf i” yn dadansoddwyr diweddarach i gymryd yn ganiataol mai Kaspar Hauser ei hun a ysgrifennodd y ddau ohonynt.

Gwariodd uchelwr Prydeinig o'r enw Arglwydd Stanhope, a gymerodd ddiddordeb yn Hauser ac a gafodd ei warchod yn hwyr yn 1831, lawer iawn o arian yn ceisio egluro tarddiad Hauser. Yn benodol, talodd am ddau ymweliad â Hwngari gan obeithio loncian cof y bachgen, gan fod Hauser i’w weld yn cofio rhai geiriau Hwngari ac wedi datgan unwaith mai Iarlles Hwngari Maytheny oedd ei fam.

Fodd bynnag, methodd Hauser ag adnabod unrhyw adeiladau neu henebion yn Hwngari. Ysgrifennodd Stanhope yn ddiweddarach fod methiant llwyr yr ymholiadau hyn wedi ei arwain i amau ​​hygrededd Hauser.

Ar y llaw arall, mae llawer yn credu bod Hauser wedi hunan-achosi'r clwyf ac wedi trywanu ei hun yn rhy ddwfn yn ddamweiniol. Gan fod Hauser yn anfodlon ar ei sefyllfa, a'i fod yn dal i obeithio y byddai Stanhope yn mynd ag ef i Loegr fel yr addawodd, ffugiodd Hauser holl amgylchiadau ei lofruddiaeth. Gwnaeth hynny mewn ymgais i adfywio diddordeb y cyhoedd yn ei stori ac i berswadio Stanhope i gyflawni ei addewid.

Beth ddatgelodd y prawf DNA newydd?

Yn 2002, dadansoddodd Prifysgol Münster celloedd gwallt a chorff o gloeon gwallt ac eitemau o ddillad yr honnir eu bod yn perthyn i Kaspar Hauser. Cymharwyd y samplau DNA â segment DNA o Astrid von Medinger, disgynnydd yn llinach fenywaidd Stéphanie de Beauharnais, a fyddai wedi bod yn fam i Kaspar Hauser pe bai'n wir wedi bod yn dywysog etifeddol Baden. Nid oedd y dilyniannau yn union yr un fath ond nid yw'r gwyriad a welwyd yn ddigon mawr i gau allan perthynas, gan y gallai gael ei achosi gan dreiglad.

Casgliad

Roedd achos Kaspar Hauser yn drysu pawb a glywodd amdano. Sut gallai rhywun mor ifanc fod dan glo am eu bywyd cyfan heb i neb sylwi? Yn fwy rhyfedd byth, pam na wyddai Hauser bethau fel pa lythrennau neu rifau oedd ar ôl cael eu cloi i fyny cyhyd? Roedd pobl yn meddwl y gallai fod naill ai'n wallgof neu'n impostor yn ceisio dianc o'r carchar.

Beth bynnag ddigwyddodd, heddiw ni ellir diystyru’n llwyr y gallai bywyd Kaspar Hauser fod wedi’i ddal ym magl wleidyddol y cyfnod hwnnw. Ar ôl ymchwilio i'w stori, daeth yn amlwg bod Kaspar Hauser yn wir wedi'i gadw'n gaeth am flynyddoedd lawer cyn ymddangos yn gyhoeddus. Yn y diwedd, mae'n dal yn aneglur sut y digwyddodd hyn a phwy a'i cadwodd yn gaeth cyhyd.

Erthygl flaenorol
Titanoboa

Yacumama - y sarff anferth ddirgel sy'n byw yn nyfroedd yr Amason

Erthygl nesaf
Datgelwyd tystiolaeth newydd anhygoel: Mae genomau hynafol yn dangos mudo o Ogledd America i Siberia! 5

Datgelwyd tystiolaeth newydd anhygoel: Mae genomau hynafol yn dangos mudo o Ogledd America i Siberia!