A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO?

4 mysterious symbols were found at the entrance to the Great Pyramid of Khufu, in 1934. Their meaning and actual purpose are still unknown.

Pan fyddwch chi'n meddwl am byramidau'r Aifft, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am feddrodau - wedi'r cyfan, dyna mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn meddwl eu bod nhw. Fodd bynnag, mae rhai sy'n dyfalu y gallai'r strwythurau rhyfeddol hyn fod wedi'u hadeiladu at ddiben arall yn gyfan gwbl. A oedd gan y Pharoaid wybodaeth neu ddefodau cudd yr oeddent am eu cadw a'u hamddiffyn?

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 1
Pyramid Khafre gyda chornel dde-ddwyreiniol pyramid Khufu yn y blaendir. © Wikimedia Commons

Nid yw eu gwir bwrpas yn hysbys o hyd, ond nid oes gwadu bod pyramidau'r Aifft yn unigryw mewn sawl ffordd. Mae'r technegau dylunio ac adeiladu a ddefnyddir yn wahanol i unrhyw beth arall sy'n bodoli heddiw.

Arysgrif ryfedd y Pyramid Mawr

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 2
Tetragrammaton y Pyramid Mawr: Mae'r 4 symbol hyn i'w cael wrth fynedfa Pyramid Mawr Khufu. © Cyseiniant Dynol

Mae arysgrif ryfedd ar waelod mynedfa pyramid hynafol Khufu sydd wedi'i hysgrifennu mewn “cod” heb ei ddatgan sy'n debyg i'r llythrennau “VOEO” neu rywbeth tebyg. Ym 1934, adroddodd yr Eifftolegydd Ffrengig M. Andre Pochan am y tro cyntaf am yr arysgrif chwilfrydig hon wedi'i gerfio mewn symbolau arddull cynnar yn y lintel garreg enfawr uwchben drws gwreiddiol y Pyramid Mawr.

Mae rhai ysgolheigion, ar y llaw arall, yn nodi bod yr arysgrifau hyn yn dod o gyfnod diweddarach na'r ymerodraeth Eifftaidd ac y gallent fod yn cyfeirio at rywbeth arall yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos y gwrthwyneb. Yn ddi-os, gellir dod o hyd i ddirgelwch enfawr y tu mewn i'r arysgrifau hyn.

Mae nifer o ymchwilwyr wedi gweld tebygrwydd sylweddol rhwng yr arysgrif a ddarganfuwyd yng nghilfach y Pyramid Mawr a'r glyffau a ddarganfuwyd wedi'u hysgythru ar ddarnau metel o ddamwain disg vimana Roswell - New Mexico ym 1947. A yw'r dystiolaeth hon bod bywyd yr hen Aifft rywsut wedi'i ddylanwadu gan fodau allfydol o fyd arall?

Tarddiad dirgel tetragrammaton y Pyramid Mawr

Credir mai Berber yw'r tetragrammaton sydd wedi'i ysgythru ar “ddrysau caeedig” hynafol y Pyramid Mawr. Mae'r Berbers yn grŵp ethnig brodorol i Ogledd Affrica. Gellir olrhain eu hanes yr holl ffordd yn ôl i 6,000 CC.

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 3
33 llythyren yr wyddor Neo-Tifinagh, a ddefnyddir gan yr IRCAM Moroco (Sefydliad Brenhinol Diwylliant Amazigh), ac islaw'r cyfatebiaethau yn yr wyddor Ladin Berber. © Comin Wikimedia

Mae’r term “Berberiaid” yn cyfeirio at y grŵp o bobloedd Gogledd Affrica sy’n siarad ieithoedd Berber, sy’n aelodau o’r teulu ieithoedd Affro-Asiaidd. Maen nhw'n galw eu hunain yn Imazighen, sy'n golygu “dynion rhydd.”

Credir bod rhwng 58 a 75 miliwn o bobl, yn bennaf ym Moroco, Algeria, a Siwa Oasis o'r Aifft, yn siarad yr ieithoedd hyn. Ond, mae'r grŵp hwn hefyd yn cynnwys y Tuareg, sy'n nomadiaid o'r Sahara yn bennaf.

Felly, mae'r symbolau hyn a ystyrir mor hynafol ac mor anarferol yn ffurfio'r unig arysgrif o'r math hwn sydd wedi'i ysgythru ar y pyramid hynafol ac na ddarganfuwyd unman arall ar henebion yr Aifft. Mae'r arysgrif, yn ôl Juan Jesus Vallejo's “Hanes Byr o’r Hen Aifft,” yn cynnwys pedair llythyren, o'r chwith i'r dde.

“V, cylch wedi'i rannu â llinell ardraws, streipiau llorweddol cyfochrog ac ar y diwedd cylch arall wedi'i rannu â dwy linell fertigol. Nid yw'n hawdd cyfieithu'r pedwar cymeriad oherwydd gellir eu darllen o'r dde i'r chwith neu i'r gwrthwyneb. Ymhellach, nid oes neb yn hollol siŵr sut yr ysgrifennwyd geiriau iaith lafar filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ond arhosodd ei gwreiddiau yn ieithoedd Berber modern Gogledd Affrica, a gyda chymorth yr “embryonau” hyn y gellir cyflawni ei ystyr gwreiddiol.

Gwerthoedd yr arysgrif, o'r chwith i'r dde, yw'r llythrennau D, B, Q, a B. Maent yn ffurfio dau air sydd â'u gwreiddyn yn DB a QB. Y ffonemau a geir ar ôl y llawdriniaeth hon yw dubba ac ikbut. Mae’r cyntaf o’r geiriau yn golygu “gofalwch amdanoch eich hun” neu’r ymadrodd llafar “derbyn pethau fel ag y maent.” Mae yr ail air, ikbut, yn arwyddocaol ynddo ei hun, gan fod ei gyfieithiad llythrennol yn golygu “y gromen sydd yn gorchuddio bedd dyn sanctaidd.”

I amgyffred gwir ystyr yr ymadroddion hyn, rhaid i ni yn gyntaf gydnabod fod ystyr y geiriau uchod wedi eu Islameiddio, gan mai Mwslemaidd yw crefydd bresennol y Berber.

Fodd bynnag, os ydym yn allosod ei ystyr o filoedd o flynyddoedd yn ôl, gallwn ddod i'r casgliad bod y Pyramid Mawr wedi'i gladdu gyda rhywun "dwyfol," neu o leiaf wedi'i gynrychioli felly.

Gallai hyn fod yn ymwneud â'r siambrau cudd mewn pyramidau

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 4
Pyramid gwych o fynedfa Giza yn y canol. © Dreamstime.com

Bydd llawer ohonoch yn cymryd yn ganiataol bod Pharo wedi cael ei addoli fel Duw ar ôl darllen y casgliad hwn, nad yw'n ymddangos yn sylfaenol newydd. Fodd bynnag, os edrychwn yn ofalus ar y cyfieithiad, rydym yn darganfod ffaith arwyddocaol.

Mae’n “gromen sy’n gorchuddio bedd dyn sanctaidd,” sy’n cyfeirio at y syniad bod safle claddu’r creadur hwn yn hynod o agos at gopa’r pyramid, lleoliad nad yw archeolegwyr wedi’i gyrraedd eto.

Beth bynnag, mae hyn ymhell o fod yr unig ffaith sy'n ein harwain i ddamcaniaethu bod y pyramid yn cynnwys nifer fawr o siambrau cudd ac anhysbys - damcaniaeth sy'n dechrau cael ei chadarnhau gan astudiaethau diweddar gan ddefnyddio synwyryddion pelydr cosmig.

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 5
Roedd llawer o ddringwyr i ben y pyramid carreg yn honni eu bod wedi gweld llygod mawr. Efallai bod cnofilod yn dringo'r rhesi diddiwedd o greigiau, y mae llawer ohonynt bron i ddau fetr o uchder, trwy'r siambrau cudd cudd. © Shutterstock.com

Cysylltiad allfydol

Mae gennym dystiolaeth o’r math cynharaf o ysgrifennu yn hanes dyn: iaith symbolaidd sy’n dyddio’n ôl filoedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae cefnogwyr y theori gofodwr hynafol yn dadlau, pan ddaeth duwiau hynafiaeth i'r Ddaear, eu bod yn addysgu dyn ac, yn y rhan fwyaf o achosion, wedi arwain at ddiwylliannau gwâr sy'n dal i gynnwys addoli “duwiau.”

Mae'r duwiau'n ymddangos ar restrau cyn-dynastig yr Aifft fel brenhinoedd a fu'n rheoli pobl am gannoedd neu filoedd o flynyddoedd. A allai'r math hwn o ysgrifennu fod yn etifeddiaeth i'r hen dduwiau? Beth os nad oedd y duwiau hyn ond yn fodau datblygedig yn dechnolegol o'r bydoedd eraill?

Datgelu hieroglyphics rhyfedd Rosswell: Beth ddigwyddodd mewn gwirionedd?

A yw'r arysgrif hon ar y Pyramid Mawr yn debyg i hieroglyphics rhyfedd Roswell UFO? 6
Bar metel gydag arysgrifau heb eu datgelu, deunydd o gwymp Roswell, 1947. © Unexplained Mysteries

Darganfuwyd arteffact dryslyd yn Roswell, New Mexico, ym mis Gorffennaf 1947, yn ystod digwyddiad enwog Roswell; lle cwympodd UFO a phan gyrhaeddodd y fyddin y lleoliad, cawsant sioc o ddod o hyd i sawl darn rhyfedd.

“Fe ddechreuon ni gasglu malurion. Roedd gan lawer ohonyn nhw rifau wedi'u hysgythru a hieroglyffau anodd eu darllen. Ni losgodd yr un o'r llongddrylliadau. Ceisiais losgi'r metel, ond roedd yn amhosibl tanio. Roedd yn edrych fel deilen pecyn o sigaréts. Ceisiais ei dorri gyda morthwyl 16-punt a methu. Fe’m rhybuddiodd y Cadfridog Raimi y dylwn gadw’n dawel am y digwyddiad,” meddai'r Uwchgapten Jesse Marcel, un o'r milwyr sy'n gweithio ar yr ymchwiliad i'r ddamwain UFO enwog.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, dywedodd Jesse Marcel Jr. yng nghanol y nos fod ei dad wedi dod â rhywfaint o ddrylliad adref a ddarganfuwyd ar safle'r ddamwain iddo ef a'i fam ei weld.

Un o'r gwrthrychau a gyfareddodd Marcel Jr fwyaf y noson honno oedd gwialen fach gyda hieroglyffiau. Yn ddiddorol, nes iddo farw yn 2013, honnodd Marcel Jr fod y stori hon yn gwbl wir. Ac mae hefyd yn werth nodi tebygrwydd amlwg y symbolau sydd wedi'u hysgythru ar y ffon Roswell i'r symbolau uwchben y fynedfa i'r Pyramid Mawr.

Dau wrthrych wedi'u gwahanu gan linell amser o filoedd o flynyddoedd a chilomedrau. Yn amlwg, mae hyn o safbwynt ein llinell gofod-amser. Sut mae hyn yn bosibl?

Ai cyd-ddigwyddiad neu brawf yn unig yw bod ein gwareiddiad, yn y gorffennol pell, wedi derbyn gwybodaeth gan fodau deallus o fydoedd eraill sydd, ymhlith pethau eraill, wedi gadael iaith ysgrifenedig i ni?

Y gwir yw, mewn llawer o achosion eraill o gysylltiad agos ag UFOs (Villash-Boash, Hill, Randlesham, ac ati), mae tystion yn honni eu bod wedi gweld symbolau “hieroglyffig” y tu mewn neu'r tu allan i'r grefft estron honedig. Efallai mai dyna pam roedd yr hen Eifftiaid yn cysylltu'r symbolau hyn â'r teulu brenhinol sy'n gysylltiedig â'r duwiau.

Geiriau terfynol

Heddiw, mae Pyramid Mawr Giza yn enghraifft syfrdanol o bensaernïaeth hynafol; ac mae wedi arwain at nifer o ddamcaniaethau a mythau dros y blynyddoedd, gan gynnwys honiadau bod yna siambrau cudd y tu mewn. Mae rhai yn credu bod y pyramid mawr wedi'i orchuddio'n wreiddiol â hieroglyffau ac arysgrifau, ond mae'r rhain wedi cael eu treulio dros amser.

Mae eraill yn meddwl y gallai fod arysgrifau neu ddarnau cudd mewn mannau lle mae'r cerrig casin wedi cwympo. Mae llawer o bobl yn credu bod negeseuon a chliwiau hynafol am y gorffennol dirgel a digwyddiadau dynol yn y dyfodol yn cael eu cuddio yn rhywle o fewn strwythur y pyramid, yn aros i gael eu darganfod.