Y crafanc anferth: Darganfyddiad dychrynllyd Mount Owen!

Mae archeolegwyr wedi dod o hyd i grafanc sy'n 3,300 o flynyddoedd oed ac sy'n perthyn i aderyn sydd wedi diflannu ers 800 mlynedd.
Y crafanc enfawr a ddarganfuwyd gan aelodau Cymdeithas Spelolegol Seland Newydd yn 1987.
Y crafanc anferth a ddarganfuwyd gan aelodau o Gymdeithas Sbelolegol Seland Newydd ym 1987. © Wikimedia Commons

Mae gorffennol hynafol Seland Newydd yn llawn dirgelwch a chynllwyn. Mae'r ynys anghysbell sy'n gartref i'r Maori hefyd yn gartref i dros 170 o rywogaethau o adar, y mae dros 80% ohonynt yn endemig, sy'n golygu nad ydynt bellach yn bodoli yn unman arall yn y byd. Ac mae llawer o'r rhywogaethau bellach wedi darfod. Mae difodiant yr adar hynny i'w briodoli'n bennaf i anheddiad dynol ac i'r llu o rywogaethau ymledol a ddaeth gydag ef.

Archaeopteryx, deinosor tebyg i aderyn o'r cyfnod Jwrasig Diweddar tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl (rendrad 3d)
Archaeopteryx, deinosor tebyg i aderyn o'r cyfnod Jwrasig Diweddar tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl (rendrad 3d) © Shutterstock

Fodd bynnag, mae rhai olion o'r creaduriaid unigryw hyn o'r oes a fu. Mae'r darganfyddiad hwn o grafanc aderyn anarferol o anferth 3,300 oed o Seland Newydd yn atgof bach ond pwysig o ba mor fregus y gall bywyd ar y ddaear fod.

Dros dri degawd yn ôl ym 1987, gwnaeth aelodau Speleological Seland Newydd ddarganfyddiad rhyfedd ond hynod ddiddorol. Roeddent yn croesi systemau ogofâu Mynydd Owen yn Seland Newydd pan ddaethant o hyd i ddarganfyddiad syfrdanol - crafanc a oedd fel pe bai'n perthyn i ddeinosor. Ac er mawr syndod iddynt, roedd ganddo gyhyrau a meinweoedd croen ynghlwm wrtho o hyd.

Y crafanc enfawr a ddarganfuwyd gan aelodau Cymdeithas Spelolegol Seland Newydd yn 1987.
Y crafanc enfawr a ddarganfuwyd gan aelodau Cymdeithas Speleolegol Seland Newydd ym 1987. © Wikimedia Commons

Yn ddiweddarach, cawsant wybod bod y crwyn dirgel yn perthyn i rywogaeth o adar diflanedig nad oedd yn hedfan o'r enw moa. Yn frodorol i Seland Newydd, roedd moas, yn anffodus, wedi diflannu tua 700 i 800 mlynedd yn ôl.

Trodd allan i'r crafanc fod yn perthyn i rywogaeth sydd bellach wedi diflannu o'r enw moa.
Trodd allan i'r crafanc fod yn perthyn i rywogaeth sydd bellach wedi diflannu o'r enw moa. © Wikimedia Commons

Felly, mae archeolegwyr wedyn wedi dadlau bod yn rhaid bod y crafanc moa mymiedig wedi bod dros 3,300 o flynyddoedd oed ar ôl ei ddarganfod! Amcangyfrifir y gellir olrhain llinach y Moas yn ôl i'r uwchgyfandir hynafol Gondwana tua 80 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae'r enw "moa" yn tarddu o'r gair Polynesaidd sy'n golygu ffowls domestig, ac mae'r term yn cyfeirio at grŵp o adar sy'n cynnwys tri theulu, chwe genera, a naw rhywogaeth.

Roedd maint y rhywogaethau hyn yn amrywio'n fawr; roedd rhai tua'r un maint a thwrci, tra roedd eraill yn sylweddol fwy nag estrys. Roedd y ddwy fwyaf o'r naw rhywogaeth tua 12 troedfedd (3.6 m) o daldra ac yn pwyso tua 510 pwys (230 kg).

Datgelwyd yr olion traed hyn o Dinornis robustus ym mis Awst 1911 pan ysgubodd llifogydd yn Afon Manawatū ymaith y clai glas a oedd wedi’u gorchuddio a’u cadw. Maent yn dangos bod gan y moa dri bysedd traed cryf yn pwyntio blaen ac, yn wahanol i'r rhan fwyaf o gyfraddau eraill, bysedd traed bach yn y cefn.
Datgelwyd yr olion traed hyn o Dinornis robustus (Moa) ym mis Awst 1911 pan ysgubodd llifogydd yn Afon Manawatū ymaith y clai glas a oedd wedi’u gorchuddio a’u cadw. Maent yn dangos bod gan y moa dri bysedd traed cryf yn pwyntio blaen ac, yn wahanol i'r rhan fwyaf o gyfraddau eraill, bysedd traed bach yn y cefn. © Wikimedia Commons

Dengys y cofnod ffosil mai llysysyddion yn bennaf oedd yr adar diflanedig; roedd eu diet yn cynnwys ffrwythau, glaswellt, dail a hadau yn bennaf. Yn ôl dadansoddiadau genetig, y tinamous o Dde America (aderyn sy'n hedfan sy'n chwaer grŵp i ratites) oedd eu perthnasau byw agosaf. Fodd bynnag, y naw rhywogaeth o moa, yn wahanol i'r holl ratites eraill, oedd yr unig adar heb ehediad oedd heb adenydd llysieuol.

Arferai Moas fod yr anifeiliaid a'r llysysyddion daearol mwyaf a oedd yn dominyddu coedwigoedd Seland Newydd. Eryr Haast oedd ei unig ysglyfaethwr naturiol cyn i fodau dynol gyrraedd.

Darlun arlunydd o eryr Haast yn ymosod ar moa
Darlun arlunydd o eryr Haast yn ymosod ar moa© Wikimedia Commons

Yn y cyfamser, dechreuodd y Maori a Pholynesiaid eraill gyrraedd y rhanbarth yn gynnar yn y 1300au. Yn anffodus, yn fuan ar ôl i fodau dynol gyrraedd yr ynys, aethant i ddiflannu ac ni chawsant eu gweld byth eto. diflannodd eryr yr Haast yn fuan wedyn.

Hela adar Moa
Hela adar Moa © Wikimedia Commons

Honnodd nifer o wyddonwyr mai hela a lleihau cynefinoedd oedd prif achosion eu difodiant. Ymddengys bod Trevor Worthy, paleozoologist sy'n adnabyddus am ei ymchwil helaeth ar moa, wedi cytuno â'r dybiaeth hon.

“Y casgliad anochel yw nad oedd yr adar hyn yn synhwyrus, ddim yn henaint eu llinach ac ar fin gadael y byd. Yn hytrach roedden nhw’n boblogaethau cadarn, iach pan ddaeth bodau dynol ar eu traws a’u terfynu.”

Beth bynnag oedd y rhesymau dros ddifodiant y rhywogaethau hyn, bydded iddynt fod yn rhybudd i ni gadw'r rhywogaethau sydd wedi goroesi mewn perygl.

Erthygl flaenorol
Darganfuwyd craig 4 biliwn oed o'r Ddaear ar y Lleuad: Beth mae damcaniaethwyr yn ei ddweud? 1

Darganfuwyd craig 4 biliwn oed o'r Ddaear ar y Lleuad: Beth mae damcaniaethwyr yn ei ddweud?

Erthygl nesaf
Beth ddaeth i fflyd Abu Bakr II? A ddarganfuwyd America yn gynnar yn y 14eg ganrif?

Mordaith ddirgel y Brenin Abu Bakr II: A ddarganfuwyd America yn gynnar yn y 14eg ganrif?