Tân Groeg: Sut roedd arf dirgel dinistr torfol yr ymerodraeth Fysantaidd yn gweithio?

Dywedwyd bod yr hylif dirgel yn amhosibl i ddiffodd unwaith iddo ddechrau llosgi; ac achosodd dyfod i gyffyrddiad â dwfr i'r fflamau losgi yn fwy ffyrnig fyth.
Darlun o dân Groegaidd yn erbyn yr Arabiaid yn Constantinople, 7fed cebntur OG.
Darlun o dân Groegaidd yn erbyn yr Arabiaid yn Constantinople, 7fed cebntur OG. © iStcok

Mae'r Ymerodraeth Fysantaidd yn fwyaf adnabyddus am ei heglwysi mawreddog, mosaigau hardd, a chadwraeth gwybodaeth hynafol. Fodd bynnag, chwaraeodd yr ymerodraeth hon ran hanfodol hefyd yn hanes rhyfela. Yn benodol, datblygodd y Bysantiaid fath newydd a datblygedig o arf o'r enw Groeg Fire. Er bod haneswyr yn dal i ddadlau yn union sut roedd y dechnoleg hon yn gweithio, y canlyniad oedd arf tanio a newidiodd ryfela am byth.

“Mae'r fflyd Rufeinig yn llosgi'r fflyd gyferbyn” – Llong Fysantaidd yn defnyddio tân Groegaidd yn erbyn llong yn perthyn i'r gwrthryfelwr Thomas y Slaf, 821. Darlun o'r 12fed ganrif o'r Madrid Skylitzes.
“Mae'r llynges Rufeinig yn llosgi'r fflyd gyferbyn” – Llong Fysantaidd yn defnyddio tân Groegaidd yn erbyn llong yn perthyn i'r gwrthryfelwr Thomas y Slaf, 821. Darlun o'r 12fed ganrif o'r Madrid Skylitzes. © Wikimedia Commons

Yn gynnar yn y chweched ganrif OC, roedd yr Ymerodraeth Fysantaidd eisoes yn bodoli fel pŵer bach ond cynyddol yn rhanbarth dwyreiniol Môr y Canoldir. Ar ôl degawdau o wrthdaro â'u cystadleuwyr Sassanid i'r dwyrain a'r gogledd, fodd bynnag, roedd pethau ar fin gwaethygu o lawer i Constantinople a'i drigolion - ymosodwyd arnynt yn drefnus gan fflydoedd pwerus y gelyn dro ar ôl tro.

Yn 572 CE, hwyliodd fflyd enfawr o arch-nemesis Constantinople - Ymerodraeth Persia - i mewn i Culfor Bosphorus a dechrau llosgi pob llong a ddaeth i'w ffordd. Parhaodd y gwarchae am ddau fis nes i bysgotwr lleol dewr o'r enw Niketas arwain ei gyd-bysgotwyr i frwydr yn erbyn llongau'r gelyn gyda photiau wedi'u llenwi â hylifau fflamadwy y gallent eu taflu at eu gwrthwynebwyr pan ddaethant yn ddigon agos, ond gan aros mewn pellter diogel. Roedd y foment hon yn nodi un o nifer o drobwyntiau yn hanes Bysantaidd.

Ganrif yn ddiweddarach, pan ddechreuodd y gwarchae Arabaidd cyntaf ar Constantinople yn 674-678 CE, amddiffynodd y Bysantiaid y ddinas gyda'r arf cynnau chwedlonol a elwir yn “Dân Groeg.” Er bod y term “tân Groeg” wedi cael ei ddefnyddio’n helaeth yn Saesneg a’r mwyafrif o ieithoedd eraill ers y Croesgadau, roedd y sylwedd yn hysbys gan amrywiaeth o enwau mewn ffynonellau Bysantaidd, gan gynnwys “tân môr” a “tân hylif.”

Darlun o dân Groegaidd yn erbyn yr Arabiaid yn Constantinople, 7fed cebntur OG.
Darlun o dân Groegaidd yn erbyn yr Arabiaid yn Constantinople, 7fed cebntur OG. © iStcok

Defnyddiwyd Groeg Fire yn bennaf i roi llongau'r gelyn ar dân o bellter diogel. Roedd gallu'r arf i losgi mewn dŵr yn ei wneud yn arbennig o gryf a nodedig oherwydd ei fod yn atal ymladdwyr y gelyn rhag mygu'r fflamau yn ystod brwydrau morwrol.

Mae'n bosibl bod dod i gysylltiad â dŵr wedi gwaethygu ffyrnigrwydd y fflamau. Dywedwyd, unwaith y dechreuodd yr hylif dirgel losgi, ei bod yn amhosibl ei ddiffodd. Helpodd yr arf marwol hwn i achub y ddinas a rhoi mantais i'r Ymerodraeth Fysantaidd dros ei gelynion am 500 mlynedd arall.

Defnydd o cheirosiphōn ("hand-siphōn"), taflwr fflam cludadwy, a ddefnyddir o ben pont hedfan yn erbyn castell. Goleuo o Poliortecica Arwr Byzantium.
Defnydd o cheirosiphōn (“hand-siphōn”), taflwr fflam symudol, a ddefnyddir o ben pont hedfan yn erbyn castell. Goleuo o Poliortecica Arwr Byzantium. © Wikimedia Commons

Dywedir bod y Bysantiaid, fel fflamwyr modern, wedi adeiladu ffroenellau neu seiffn ar flaenau rhai o'u llongau i gawod o dân Groegaidd ar longau'r gelyn. I wneud pethau'n waeth, roedd tân Groegaidd yn gymysgedd hylif a oedd yn glynu wrth unrhyw beth y daeth i gysylltiad ag ef, boed yn llong neu'n gnawd dynol.

Roedd Tân Groeg yn effeithiol ac yn arswydus. Dywedwyd ei fod yn gwneud sŵn rhuo uchel a llawer o fwg, yn debyg i anadl draig.

Mae Kallinikos o Heliopolis yn cael y clod am ddyfeisio Tân Groegaidd yn y seithfed ganrif. Yn ôl y chwedl, arbrofodd Kallinikos â deunyddiau amrywiol cyn setlo ar y cyfuniad perffaith ar gyfer arf llosgi. Yna rhoddwyd y fformiwla i'r ymerawdwr Bysantaidd.

Oherwydd ei botensial dinistriol, roedd fformiwla'r arf yn wybodaeth warchodedig. Dim ond i'r teulu Kallinikos a llywodraethwyr Bysantaidd yr oedd yn hysbys ac fe'i trosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth.

Grenadau ceramig a lenwyd â thân Groegaidd, wedi'u hamgylchynu gan galtrops, 10fed-12fed ganrif, Amgueddfa Hanesyddol Genedlaethol, Athen, Gwlad Groeg
Grenadau ceramig a lenwyd â thân Groegaidd, wedi'u hamgylchynu gan galtrops, 10fed-12fed ganrif, Amgueddfa Hanesyddol Genedlaethol, Athen, Gwlad Groeg. © Credyd Delwedd: Badseed | Wikimedia Commons

Hyd yn oed pan gafodd gwrthwynebwyr Tân Groeg, nid oeddent yn gallu ailadrodd y dechnoleg, gan ddangos effeithiolrwydd y dacteg hon. Fodd bynnag, dyma hefyd pam yr anghofiwyd y dull ar gyfer cynhyrchu tân Groegaidd yn y pen draw gan hanes.

Rhannodd y Bysantiaid y broses o wneud Tân Groegaidd fel bod pob person dan sylw ond yn gwybod sut i wneud y rhan benodol o'r rysáit yr oeddent yn gyfrifol amdani. Cynlluniwyd y system i atal unrhyw un rhag gwybod y rysáit cyfan.

Mae'r dywysoges a'r hanesydd Bysantaidd Anna Komnene (1083-1153 CE), yn seiliedig ar gyfeiriadau mewn llawlyfrau milwrol Bysantaidd, yn rhoi disgrifiad rhannol o'r rysáit ar gyfer Tân Groegaidd yn ei llyfr The Alexiad:

“Mae'r tân hwn yn cael ei wneud gan y celfyddydau canlynol: O'r pinwydd a rhai coed bythwyrdd o'r fath, cesglir resin fflamadwy. Mae hwn yn cael ei rwbio â sylffwr a'i roi mewn tiwbiau o gorsen, a'i chwythu gan ddynion yn ei ddefnyddio ag anadl treisgar a pharhaus. Yna fel hyn mae'n cwrdd â'r tân ar y domen ac yn dal golau ac yn cwympo fel corwynt tanllyd ar wynebau'r gelynion.”

Er ei fod yn ymddangos yn rhan bwysig o'r rysáit, mae'r rysáit hanesyddol hwn yn anghyflawn. Gallai gwyddonwyr modern yn hawdd greu rhywbeth a oedd yn edrych fel Tân Groegaidd ac a oedd â'r un priodweddau, ond ni fyddem byth yn gwybod a oedd y Bysantiaid yn defnyddio'r un fformiwla.

Fel y rhan fwyaf o agweddau ar dechnoleg filwrol Bysantaidd, mae union fanylion defnydd Tân Gwlad Groeg yn ystod gwarchae Caergystennin wedi'u cofnodi'n wael, ac yn amodol ar ddehongliadau croes gan haneswyr modern.

Mae anghydfod ynghylch union natur Tân Gwlad Groeg, gydag awgrymiadau’n cynnwys rhyw fath o gyfansoddyn llosgi sy’n seiliedig ar sylffwr, sylwedd/naptha fflamadwy sy’n seiliedig ar betroliwm, neu sylwedd fflamadwy hylif aerosolized. Beth bynnag oedd yr achos, defnyddiwyd Groeg Fire yn bennaf fel arf llynges pwerus, ac roedd yn effeithiol iawn yn ei amser.

Erthygl flaenorol
Gwareiddiad tanddaearol Agartha Richard Byrd

Agartha: A yw'r gwareiddiad tanddaearol hwn a ddisgrifir mewn testunau hynafol yn real?

Erthygl nesaf
Darganfuwyd craig 4 biliwn oed o'r Ddaear ar y Lleuad: Beth mae damcaniaethwyr yn ei ddweud? 1

Darganfuwyd craig 4 biliwn oed o'r Ddaear ar y Lleuad: Beth mae damcaniaethwyr yn ei ddweud?