Tyllau siâp seren hynafol a ddarganfuwyd yn Volda: Tystiolaeth o beiriant manwl hynod ddatblygedig?

Er bod gan ardaloedd fel Puma Punku a llwyfandir basalt Giza dyllau manwl gywir wedi'u drilio sawl troedfedd i'r cerrig hynod o galed, yn rhyfedd iawn cynhyrchwyd y tyllau penodol hyn ar ffurf sêr.

Yr ydym i gyd wedi clywed y dywediad hynny “Anghenraid yw mam y ddyfais.” Pan fydd gennych adnoddau cyfyngedig, rydych chi'n dechrau meddwl y tu allan i'r bocs ac yn gwthio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i'r eithaf. Dyma'n union beth ddigwyddodd mewn gwareiddiadau hynafol. Pan fydd cymdeithasau dan fygythiad gan newyn neu newidiadau eithafol yn yr hinsawdd, maent yn mynd yn ysu am ateb. Mae hyn yn aml yn arwain at gyflymiad o arloesi ymhlith y gwareiddiadau hyn; gwelwn ffrwydrad o syniadau a chysyniadau na fyddai wedi ymddangos heb y pwysau hwn.

Mae'r Newyn Stela yn arysgrif a ysgrifennwyd mewn hieroglyffau Eifftaidd a leolir ar Ynys Sehel yn y Nîl ger Aswan yn yr Aifft, sy'n sôn am gyfnod o saith mlynedd o sychder a newyn yn ystod teyrnasiad y pharaoh Djoser o'r Drydedd Frenhinllin. Credir i'r stele gael ei arysgrifio yn ystod y Deyrnas Ptolemaidd, a oedd yn llywodraethu rhwng 332 a 31 CC.
Mae'r Newyn Stela yn arysgrif a ysgrifennwyd mewn hieroglyffau Eifftaidd a leolir ar Ynys Sehel yn y Nîl ger Aswan yn yr Aifft, sy'n sôn am gyfnod o saith mlynedd o sychder a newyn yn ystod teyrnasiad y pharaoh Djoser o'r Drydedd Frenhinllin. Credir i'r stele gael ei arysgrifio yn ystod y Deyrnas Ptolemaidd, a oedd yn llywodraethu rhwng 332 a 31 CC.

Yn ffodus i ni, dogfennwyd argraffnodau llawer o'r dyfeisiadau hyn naill ai mewn carreg neu mewn llyfrau ffisegol cyn iddynt gael eu dinistrio o ganlyniad i drychinebau naturiol neu fyddinoedd goresgynnol. Heddiw, gallwn fynd yn ôl ac ail-greu llawer o'r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr amseroedd cythryblus hynny o ddarnau gwasgaredig o wybodaeth. Ond mewn llawer o achosion, mae awdurdodau'n cuddio manylion anesboniadwy, gwybodaeth sydd i'w chael wrth adeiladu cymaint o adfeilion hynafol ledled y byd.

Dim ond ychydig filoedd o flynyddoedd yn ôl y cyflawnwyd y ffeithiau hyn sy'n ymddangos yn annirnadwy o adeiladu hynafol, a welwyd gan bawb ond eto'n cael eu hystyried yn amhosibl gan yr amgylchedd academaidd, ond mae diffyg esboniad o sut y ceisiwyd neu y cwblhawyd y gweithgareddau hyn.

Does dim ots pwy ydym ni nac o ba gefndir y daethom, rydym yn sicr bod llawer o'r ddaear mae hanes, yn ogystal â'n hanes ni, yn cael ei orchuddio'n fwriadol neu ei anghofio heddiw. Credwn fod llawer o'r arteffactau hynafol hyn, ynghyd â nifer o fegalithau hynafol amhosibl, a ddarganfuwyd yn union mewn adfeilion hynafol ledled y byd, yn dystiolaeth argyhoeddiadol bod yr oedd gwareiddiad hynafol yn flaenorol yn meddu ar beirianwaith hynod ragorol.

Tyllau siâp seren hynafol Volda

Mae tyllau’r sêr hynafol, sydd wedi’u darganfod mewn nifer o wahanol leoliadau hynafol ar y blaned, yn un o’r nifer o nodweddion hynod ddiddorol a allai fod yn beryglus yr ydym wedi’u cydnabod yn ddiweddar. Nodwyd y tyllau hyn mewn llawer o safleoedd hynafol gwahanol.

Darganfuwyd y tyllau rhyfedd, hynafol, siâp seren hyn wedi'u cerfio'n garreg galed yn Volda, Norwy - dinas a fu unwaith yn gartref i nifer o ymsefydlwyr Llychlynnaidd ac sydd heddiw wedi'i rhestru fel un o'r safleoedd pwysicaf i archeolegwyr yn y wlad.
Darganfuwyd y tyllau rhyfedd, hynafol, siâp seren hyn wedi'u cerfio'n garreg galed yn Volda, Norwy - dinas a fu unwaith yn gartref i nifer o ymsefydlwyr Llychlynnaidd ac sydd heddiw wedi'i rhestru fel un o'r safleoedd pwysicaf i archeolegwyr yn y wlad.

Er bod ardaloedd yn hoffi Puma Punku ac mae gan lwyfandir basalt Giza dyllau manwl gywir wedi'u drilio sawl troedfedd i'r cerrig hynod o galed, yn rhyfedd iawn cynhyrchwyd y tyllau seren hyn ar ffurf sêr. Wedi'u darganfod yn rhanbarth Volda yn Norwy, gallai'r marciau rhyfeddol hyn yn y graig fod yn brawf o dechnoleg hynafol gryn dipyn yn well na'n un ni heddiw, heb sôn am ein rhagflaenwyr diweddar.

Sut a pham y ffurfiwyd y tyllau hyn?

Er y gellir dod o hyd i nifer o'r tyllau un-o-fath hyn yn Volda, mae eraill wedi'u darganfod yn rhanbarth cyfagos Sir Flynt yn ardal Massachusetts, pob un â siâp ychydig yn wahanol.

Daethpwyd o hyd i'r twll siâp seren hwn (gyda saith ochr) gan gontractwyr ddydd Gwener Tachwedd 30, 2007 yn Volda, Norwy. Mae darn arian Norwyaidd 5 - kroner yn 25 mm mewn diamedr. Mae diamedr y twll tua 65 - 70 mm.
Canfuwyd y twll siâp seren hwn (gyda saith ochr) gan gontractwyr ddydd Gwener Tachwedd 30, 2007 yn Volda, Norwy. Mae darn arian Norwyaidd 5 – kroner yn 25 mm mewn diamedr. Mae diamedr y twll tua 65 – 70 mm. © skyoye.com

A ydyw y tyllau hyn, ymddangosiadol annirnadwy, yn brawf o a gwareiddiad datblygedig hir-goll a'i dechnoleg soffistigedig? Yn syndod, pan fydd y tyllau seren yn datblygu, dim ond cyfran o hyd cyffredinol y twll y maent yn ei orchuddio, gan adael gweddill y twll gyda'r siâp silindrog crwn nodweddiadol.

Fodd bynnag, mae hyd y rhigolau reiffl a'u safle yn y twll yn amrywio'n sylweddol gyda phob twll, gan ymddangos yn achlysurol yng nghanol craig.

Mae llawer wedi ceisio esbonio'r tyllau dirgel hyn gan y ddamcaniaeth system ddrilio hynafol ac annatblygedig. Ond yn ôl Damcaniaethwyr y Gofodwyr Hynafol, ni allai dwylo dyn byth gynhyrchu toriadau mor lân na ffurfiau cwbl gymesur. Ond, os ydym yn dilyn y ddadl, pam eu bod yn siâp seren yn y lle cyntaf pe baent yn cael eu ffurfio gan ddefnyddio dril?

Tyllau siâp seren hynafol a ddarganfuwyd yn Volda: Tystiolaeth o beiriant manwl hynod ddatblygedig? 1
Yn Karnak, sy'n gyfadeilad deml enfawr ger Luxor, yr Aifft, mae llawer o enghreifftiau o dyllau drilio craidd hynafol, ac un y mae ei ddiamedr yn fwy na llaw ddynol. Fel y gwelwch yn y ffotograff roedd wal y dril ei hun yn deneuach nag enghreifftiau’r 21ain ganrif, ac ni all hyd yn oed peirianwyr ac arbenigwyr mwyngloddio sydd wedi’i weld egluro o ba ddeunydd y byddai’r dril wedi’i wneud er mwyn cynnal ei siâp a’i sefydlogrwydd. tenau. © Credyd Delwedd: Tarddiad Hynafol

Ar ben hynny, ni allai gwyddonwyr ddod o hyd i unrhyw ddarnau drilio hynafol na systemau drilio a allai dyllu i mewn i greigiau a chynhyrchu tyllau llyfn siâp seren. Yn lle hynny, daethom o hyd i dystiolaeth bod cymaint o dyllau dirgel o'r fath o gwmpas y byd, gan ystyried gwahanol wareiddiadau ac amseroedd gwahanol.

A gafodd y tyllau siâp seren yn Volda eu creu yn y 1930au?

Efallai nad yw tarddiad y tyllau siâp seren yn Volda mor ddirgel ag y byddai'n rhaid i ddyfalu fod. Mae sawl gof lleol wedi datgelu yn ddiweddar bod tyllau siâp seren yn eithaf cyffredin yn yr hen ddyddiau. Maen nhw'n dweud bod y twll yn Volda yn fwyaf tebygol wedi'i ddrilio yn y 1930au, a bod hyd yn oed mwy o dyllau tebyg i'r un yn Volda mewn lleoliadau eraill. Crëwyd y tyllau pan ddefnyddiodd y gweithwyr ben dril chwe ochr i wneud drilio mynydd. Fodd bynnag, mae damcaniaethwyr wedi cwestiynu'r ateb hwn, gan nodi atebion eraill tyllau manwl gywir hynafol a thoriadau a ddarganfuwyd mewn gwahanol rannau o'r byd.