Tarddiad dirgel y megalithau hynafol 'cawr' yn Chwarel Yangshan

Tarddiad dirgel y megalithau hynafol 'cawr' yn Chwarel Yangshan 1

Mae yna lawer iawn o dystiolaeth wedi'i gwasgaru ledled y byd sy'n rhoi hygrededd i'r ddamcaniaeth bod gwareiddiad hynafol o fodau deallus wedi byw yn ein planed ar un adeg, gan ein harwain tuag at ddyfodol gwell trwy rannu eu doethineb gyda ni a dysgu eu ffyrdd i ni. Fodd bynnag, mae yna lawer o ddirgelwch ynghylch y ddamcaniaeth hon.

Am ryw reswm anhysbys, tua'r un pryd yn fras, dechreuodd y rhan fwyaf o wareiddiadau hynafol adeiladu strwythurau megalithig yn sydyn. Er bod esboniadau amrywiol wedi'u datblygu a'u mynegi'n gywrain dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae hyn yn parhau i fod yn anesboniadwy. Mae'r Damcaniaeth Gofodwyr Hynafol yn awgrymu mai gwareiddiad allfydol ers talwm sy'n gyfrifol am y datblygiad hwn.

Megalithau Chwarel Yangshan

Mae Chwarel Yangshan, ar y llaw arall, yn dra gwahanol i'r rhan fwyaf o strwythurau eraill oherwydd pa mor ddirgel ac enfawr ydyw. Ugain cilomedr i'r dwyrain o Nanjing, Tsieina, ar fynydd Yanmen Shan, yw lle gellir darganfod chwarel chwedlonol Yangshan.

Un ran o'r stele a haerwyd ei fod wedi ei dori allan i'r Ymerawdwr ; mae'n gannoedd o weithiau'n fwy na dim y gwyddys erioed i ddyn symud
Un ran o'r stele a haerwyd ei fod wedi ei dori allan i'r Ymerawdwr ; mae'n gannoedd o weithiau'n fwy na dim y gwyddys erioed i ddyn symud. © Comin Wikimedia

Stele anghyflawn enfawr a adawyd heb ei orffen yn Chwarel Yangshan yn ystod cyfnod Ymerawdwr Yongle, trydydd ymerawdwr Brenhinllin Ming Tsieina, a deyrnasodd rhwng 1402 a 1424, yw honiad y chwarel i enwogrwydd.

Ym 1405, gorchmynnodd yr Ymerawdwr Yongle, dorri stele enfawr yn y chwarel hon, i'w ddefnyddio yn Mausoleum Ming Xiaoling ei dad ymadawedig.

Roedd tri darn ar wahân yn cael eu torri a'u crefftio o ochr y mynydd. Ar ôl i'r rhan fwyaf o'r gwaith torri cerrig gael ei wneud, sylweddolodd y penseiri fod y blociau yr oeddent wedi bod yn eu torri yn llawer rhy fawr, a byddai symud y blociau cerrig o'r chwarel i Ming Xiaoling a'u gosod yno mewn ffordd briodol. ddim yn bosibl yn gorfforol.

Y corff stele anorffenedig (dde) a'r pen stele (chwith). Roedd y gwaith ar ddyluniad y ddraig wedi dechrau ar y pen cyn rhoi'r gorau i'r prosiect
Y corff stele anorffenedig (dde) a'r pen stele (chwith). Roedd y gwaith ar ddyluniad y ddraig wedi dechrau ar y pen cyn rhoi'r gorau i'r prosiect © Wikimedia Commons

O ganlyniad uniongyrchol i hyn, rhoddwyd y gorau i'r prosiect, ac mae'r tair cydran ddur anorffenedig wedi bod yno ers hynny.

Maint y blociau cerrig enfawr

Mae gan y Stele Base ddimensiynau o 30.35 metr o hyd, 13 metr o drwch, ac 16 metr o uchder, ac mae'n pwyso 16,250 o dunelli metrig. Mae gan y corff ddimensiynau o 49.4 metr o hyd, 10.7 metr o led, a 4.4 metr o drwch, ac mae'n pwyso 8,799 tunnell. Mae pen y stele yn mesur 10.7 metr o uchder, 20.3 metr o led, 8.4 metr o drwch, ac yn pwyso 6,118 tunnell.

Cymhariaeth maint y megalith 30,000 tunnell © Michael Yamashita
Cymhariaeth maint y megalith 30,000 tunnell © Michael Yamashita

Pe bai'n cael ei ymgynnull, byddai'r stele y dywedwyd ei fod wedi ceisio ar gam wedi bod dros 73 metr o uchder - ac yn pwyso dros 31,000 o dunelli. Fel sail cyfeirio, mae car safonol yn pwyso rhwng 1 a 1.5 tunnell. Y monolith mwyaf yn y byd hynafol a modern yw'r Thunder Stone 1,250 tunnell, y mae Rwsia wedi'i hadleoli mewn 1,770 ac sy'n debyg i frigiad garw na chafodd ei gerfio erioed.

Methiant adeiladu?

Dylai sawl baner goch godi os tybiwn fod y cyfrif hwn yn seiliedig ar ddigwyddiadau hanesyddol gwirioneddol: Beth wnaeth i brif seiri maen yr Ymerawdwr feddwl y gallent symud blociau 31,000 tunnell 20 km trwy'r mynyddoedd?

Mae'r ffaith bod y toriadau'n wahanol iawn o ran maint, siâp, a lleoliad yn dangos nad oedden nhw byth i fod i gael eu rhoi at ei gilydd na hyd yn oed eu symud. Pe byddent, ni fyddent wedi cael eu torri i gyd ar unwaith ac mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Tarddiad dirgel y megalithau hynafol 'cawr' yn Chwarel Yangshan 2
Mae strwythur carreg enfawr anorffenedig arall wedi'i leoli yn rhanbarth gogleddol chwareli cerrig yr hen Aifft yn Aswan, yr Aifft. Dechreuodd crewyr yr obelisg ei gerfio'n uniongyrchol allan o'r creigwely, ond ymddangosodd craciau yn y gwenithfaen a rhoddwyd y gorau i'r prosiect. Yn wreiddiol credid bod nam i'r garreg heb ei ganfod ond mae'n bosibl hefyd bod y broses chwarela wedi caniatáu i'r cracio ddatblygu trwy ryddhau'r straen. Mae ochr waelod yr obelisg yn dal ynghlwm wrth y creigwely.

Symudwyd symiau anhygoel o graig

Ymddengys fod cryn dipyn o gerrig wedi'u symud i'r safle, sy'n un o nodweddion mwyaf hynod y safle. Wrth edrych ar yr ardaloedd rhwng y blociau mawr a'r mynyddoedd o gwmpas, mae'n ymddangos bod miliynau o dunelli o graig wedi'u tynnu.

Er ei bod yn hysbys i'r ardal gael ei defnyddio fel chwarel ar un adeg, ni all y ffaith hon ar ei phen ei hun o bosibl esbonio'r symiau enfawr o graig yr ymddengys iddi gael ei symud.

Heblaw hyny, os defnyddid y lleoliad i gloddio craig a'i chludo i rywle, gwneid hyny mewn dull hynod iawn ; fel pe bai ymgais fwriadol i adael ar eu hôl furiau gwastad uchel, na welir mohonynt mewn unrhyw chwarel hynafol arall.

Dirgelwch heb ei ateb

Adeiladu pyramid
Cynrychiolaeth artistig o byramidau adeiladu technoleg uwch anhysbys

Felly, naill ai rydym yn tybio bod rhywun neu rywbeth wedi rhoi help llaw iddynt, neu credwn eu bod wedi cyfrifo'n hudol yr un ffordd ag y gwnaeth y rhan fwyaf o wareiddiadau hynafol gyfrifo er mwyn symud o gwmpas gwrthrychau trwm iawn a'u defnyddio mewn cystrawennau, dim ond i golli hyn. gwybodaeth ar yr un pryd a pheidiwch byth â sôn amdani eto mewn unrhyw sgrôl neu unrhyw beth o'r math hwn.

Erthygl flaenorol
DNA estron yng nghorff hynafiad dynol hynaf y byd!

DNA estron yng nghorff hynafiad dynol hynaf y byd!

Erthygl nesaf
Y Ddinas Gwyn: "Dinas y Mwnci Duw" coll dirgel a ddarganfuwyd yn Honduras 3

Y Ddinas Gwyn: "Dinas y Mwnci Duw" coll dirgel a ddarganfuwyd yn Honduras