Mecanweithiau hynafol: A wnaeth cewri adeiladu'r megalith Japaneaidd hwn yn pwyso cannoedd o dunelli?

Mae lle fel hwn yn borthiant perffaith ar gyfer damcaniaethwyr cynllwynio, a allai fod yn tarfu ar y syniad hynod ddiddorol y gallai cewri hynafol fod wedi creu strwythurau monolithig mor enfawr a chymhleth.

Mae Japan yn gartref i rai o'r safleoedd hynafol mwyaf diddorol yn y byd. Mae’r rhain yn cynnwys siambrau claddu, allorau aberthol, a thyrau carreg a elwir yn “dai cudd” neu “nunobas”. Mae'r olaf yn fath o amddiffynfeydd amddiffynnol a adeiladwyd gan y bobl frodorol Ainu yn ystod cyfnod Jōmon hwyr. Mae'r strwythurau unigryw hyn o waith dyn i'w cael bron yn gyfan gwbl yn Hokkaidō ac fe'u defnyddiwyd ar gyfer hela ac fel tyrau gwylio i adnabod goresgynwyr posibl.

Mae Ainu (a elwir hefyd yn Ezo mewn testunau hanesyddol) yn grŵp ethnig brodorol i Hokkaidō, Ynysoedd Kuril, a llawer o Sakhalin. Y mae yn fwyaf tebygol dros 150,000 o Ainu heddyw ; fodd bynnag nid yw'r union ffigwr yn hysbys gan fod llawer o Ainu yn cuddio eu tarddiad oherwydd materion hiliol yn Japan
Mae Ainu (a elwir hefyd yn Ezo mewn rhai testunau hanesyddol) yn grŵp ethnig brodorol i Hokkaidō, Ynysoedd Kuril, a llawer o Sakhalin. Y mae yn fwyaf tebygol dros 150,000 o Ainu heddyw ; fodd bynnag nid yw'r union ffigwr yn hysbys gan fod llawer o Ainu yn cuddio eu tarddiad oherwydd materion hiliol yn Japan. © Flickr

Ond nid dyna'r cyfan y mae Japan wedi cuddio yn ei thanddaear. Mae cymaint o safleoedd megalithig rhyfedd wedi'u gwasgaru ledled y wlad hon fel y byddai'n haws rhestru'r rhai nad oes ganddyn nhw fwy na thebyg! O garneddau enfawr i siambrau dirgel wedi'u cerfio'n graig solet, nid oes prinder cyfrinachau cudd tanddaearol yn Japan.

Darganfod megalith Ishi-no-Hoden rhyfedd - y mecanwaith hynafol

Heb fod ymhell o ddinas fach Takasago yn Japan, roedd archeolegwyr yn cynnal astudiaeth o greigiau pan sylwon nhw ar garreg enfawr mewn siâp anghonfensiynol o reolaidd. Ar ôl archwilio'r gwrthrych yn fwy gofalus, sylweddolodd y gwyddonwyr fod bloc carreg o'u blaenau yn pwyso tua 600 tunnell. Yn ôl rhai tybiaethau, rydym yn sôn am “fecanwaith hynafol” cudd.

Mecanweithiau hynafol: A wnaeth cewri adeiladu'r megalith Japaneaidd hwn yn pwyso cannoedd o dunelli? 1
Mae'r Ishi no Hōden yn gofeb megalithig sydd wedi'i lleoli ar dir y Ōshiko Jinja, cysegrfa Shinto sydd wedi'i lleoli yn ninas Takasago, Hyōgo Prefecture yn rhanbarth Kansai yn Japan. © Comin Wikimedia

Ni chofnodir union ddyddiad y darganfyddiad, ond mae'n rhaid ei fod yn gynnar yn y 19eg ganrif. Mae'r disgrifiad a roddir, fodd bynnag, yn nodi bod y megalith i'w weld yn glir hyd yn oed cyn cael ei ddarganfod gan archeolegwyr ac archwilwyr. Fodd bynnag, mae astudiaeth bellach o'r megalith yn anodd am resymau moesegol. Adeiladwyd mynachlog Shinto o'i chwmpas. Gelwir y safle yn Ishi-no-Hoden.

Mecanweithiau hynafol: A wnaeth cewri adeiladu'r megalith Japaneaidd hwn yn pwyso cannoedd o dunelli? 2
Megalith Ishi-no-Hoden. © Tarddiad Hynafol

Hyd yn oed gydag archwiliad gweledol, mae megalith Ishi-no-Hoden yn debyg i ddarn enfawr o dechneg fwy cymhleth. Gadawyd allwthiad prismatig ar un o'i awyrennau – ni fydd yn afresymol dychmygu mai bwriad y pigyn (gêr dant) oedd ei fewnblannu i'r mecanwaith.

“Bu’n rhaid i awduron y gwrthrych hwn dynnu tunnell o gerrig o’r graig a rhywsut ei sgleinio i ddisgleirio drych bron. Ar yr un pryd, ni ddaethom o hyd i un chwarel gerllaw.” —Dr. Kaoru Tokugawa, Prifysgol Osaka

Ar arwynebau ochr y megalith mae rhigolau hefyd, a allai, yn ôl rhai damcaniaethwyr, hefyd symud y garreg ei hun ar hyd y cymheiriaid mewn strwythur mwy. Mae'r ddamcaniaeth hon yn edrych yn fwy argyhoeddiadol o ragolygon siâp rhyfedd y megalith hwn.

Yn ôl llawer, nid yw triniaeth wyneb y megalith Ishi-no-Hoden yn edrych fel gwaith llaw; yn hytrach, defnyddiwyd rhyw fath o offeryn mecanyddol na allai sglodion, ond malu craig galed. Ond mae cwestiynau, serch hynny, yn cael eu hachosi braidd gan bwrpas carreg ryfedd, y mae llawer o ymchwilwyr annibynnol yn ei galw'n “allwedd” yn answyddogol.

Mae cymaint o ddamcaniaethau a damcaniaethau y tu ôl i’r strwythur creigiau rhyfeddol hwn, a’r mwyaf cyfareddol ohonynt yw’r “cewri hynafol”.

Cewri hynafol a megaliths Japan

Mae cewri yn aml yn ymddangos Yn y mythau Japaneaidd. Mae hyd yn oed chwedlau bod anterth eu diwylliant a'u gwareiddiad wedi disgyn ar 40-60 mil o flynyddoedd yn ôl. Credir mai Parc Asuka presennol oedd canolbwynt hyn, ac o bosib y brifddinas gwareiddiad antedilwaidd o gewri.

Mecanweithiau hynafol: A wnaeth cewri adeiladu'r megalith Japaneaidd hwn yn pwyso cannoedd o dunelli? 3
Gwely Roc Asuka (chwith) a Llong Roc Asuka (dde) yn safleoedd Parc Asuka. © Y Cysylltiad Hynafol

Mae'n bwysig nodi bod gwyddoniaeth swyddogol yn dyddio'r cerrig hyn i'r 6ed neu'r 7fed ganrif OC, ond ni chynhaliwyd astudiaethau manwl, a rhoddwyd yr asesiad ar sail arteffactau cartref hynafol a ddarganfuwyd yn y rhanbarth hwn. Felly, gallai'r strwythurau carreg fod yn llawer hŷn, a gallai'r arteffactau a ddarganfuwyd berthyn i wareiddiad Japaneaidd cymharol fodern.

Dim ond ar diriogaeth y parc yn cael eu prosesu megaliths degau o filoedd o flynyddoedd oed ac yn pwyso o 350 tunnell i 1500 tunnell. Mewn gwirionedd, dim ond i flociau enfawr o'r fath y gellir eu cymharu Baalbek, lle darganfuwyd blociau anhygoel enfawr gyda phrosesu mecanyddol (yn ôl pob tebyg).

Yn Libanus, ar uchder o tua 1,170 metr yn nyffryn Beqaa saif y Baalbek enwog neu a adnabyddir yn oes y Rhufeiniaid fel Heliopolis. Mae Baalbek yn safle hynafol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers yr Oes Efydd gyda hanes o o leiaf 9,000 o flynyddoedd, yn ôl tystiolaeth a ddarganfuwyd yn ystod alldaith archeolegol yr Almaen yn 1898. Roedd Baalbek yn ddinas hynafol Phoenician a gafodd ei henwi gan yr enw Duw yr awyr Baal. Yn ôl y chwedl, Baalbek oedd y man lle cyrhaeddodd Baal y Ddaear am y tro cyntaf ac felly mae damcaniaethwyr estron hynafol yn awgrymu bod yr adeilad cychwynnol yn ôl pob tebyg wedi'i adeiladu fel llwyfan i'w ddefnyddio gan Dduw awyr Baal i 'lanio' a 'chymryd oddi arno'. Os edrychwch ar y llun daw'n amlwg bod gwahanol wareiddiadau wedi adeiladu gwahanol rannau o'r hyn a elwir bellach yn Heliopolis. Fodd bynnag, y tu hwnt i ddamcaniaethau, mae pwrpas gwirioneddol y strwythur hwn yn ogystal â phwy sydd wedi ei adeiladu yn gwbl anhysbys. Defnyddiwyd blociau cerrig anferth gyda'r mwyaf o'r cerrig tua 1,500 tunnell. Dyna'r blociau adeiladu mwyaf sydd erioed wedi bodoli yn y byd i gyd.
Yn Libanus, ar uchder o tua 1,170 metr yn nyffryn Beqaa saif y Baalbek enwog neu a adnabyddir yn oes y Rhufeiniaid fel Heliopolis. Mae Baalbek yn safle hynafol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers yr Oes Efydd gyda hanes o o leiaf 9,000 o flynyddoedd, yn ôl tystiolaeth a ddarganfuwyd yn ystod alldaith archeolegol yr Almaen yn 1898. Roedd Baalbek yn ddinas hynafol Phoenician a gafodd ei henwi gan yr enw Duw yr awyr Baal. Yn ôl y chwedl, Baalbek oedd y man lle cyrhaeddodd Baal y Ddaear am y tro cyntaf ac felly mae damcaniaethwyr estron hynafol yn awgrymu bod yr adeilad cychwynnol yn ôl pob tebyg wedi'i adeiladu fel llwyfan i'w ddefnyddio gan Dduw awyr Baal i 'lanio' a 'chymryd oddi arno'. Os edrychwch ar y llun daw'n amlwg bod gwahanol wareiddiadau wedi adeiladu gwahanol rannau o'r hyn a elwir bellach yn Heliopolis. Fodd bynnag, y tu hwnt i ddamcaniaethau, mae pwrpas gwirioneddol y strwythur hwn yn ogystal â phwy sydd wedi ei adeiladu yn gwbl anhysbys. Defnyddiwyd blociau cerrig anferth gyda'r mwyaf o'r cerrig tua 1,500 tunnell. Dyna'r blociau adeiladu mwyaf sydd erioed wedi bodoli yn y byd i gyd. © Credyd Delwedd: Hiddenincatour.com

Mae dychmygu bod meistr meddwl hynafol wedi penderfynu torri rhyw ffigwr annirnadwy allan o graig gyfan enfawr yn edrych fel ymarfer afresymol a dwp. Yn ogystal, mae gwyddonwyr prif ffrwd yn honni bod Japan yn sicr yn un o'r gwareiddiadau hynafol, ond nid cymaint â bod yn ddegau o filoedd o flynyddoedd oed.

Yn yr achos hwn, mythau yn dod i gymryd ei rhan. Disgrifir cewri fel cymrodyr llawen da, mae demigods yn ddisgynyddion duwiau a merched dynol. Mae'n werth nodi y gellir dod o hyd i fotiffau o'r fath ym mythau llawer o ddiwylliannau hynafol, gan ystyried gwahanol wareiddiadau ac amseroedd. Fel pe bai ar y Ddaear i ddechrau roedd yna bobl debyg i epa ynghyd â disgynyddion y duwiau.

Mae llên gwerin lleol o'r enw Isura Masazuki yn honni bod Parc Asuka yn cynnwys nid yn unig megaliths, ond union fanylion dyfeisiau cerrig hynafol. Mewn egwyddor, mae ffurfiau o'r fath yn debyg iawn i rai cydrannau o fecanwaith mwy a mwy cymhleth. Felly mae cwestiwn cewri damcaniaethol yn dod yn fwy amlwg fyth o blaid eu realiti.

Pwy adeiladodd y pyramidiau Giza? A sut yn union y cawsant eu hadeiladu?

Pyramidiau Giza
Pyramidiau Giza, Cairo, yr Aifft, Affrica. Golygfa gyffredinol o byramidau o Lwyfandir Giza © Credyd Delwedd: Feili Chen | Trwyddedig gan Dreamstime.Com (Llun Stoc Defnydd Golygyddol/Masnachol)

5,000 o flynyddoedd yn ôl, efallai bod gan yr hen Eifftiaid ffordd gyfrinachol o adeiladu pyramidau Giza. Mae archeolegwyr yn credu i'r cerrig anferth hyn gael eu cludo o chwareli gannoedd o filltiroedd i ffwrdd a'u casglu ar y safle, gyda chymorth caethweision ac offer siâp T cyntefig.

Mae adeiladu pyramidiau Giza yn astudiaeth arbennig o ddiddorol o sut mae gwyddoniaeth, technoleg a mathemateg yn dod at ei gilydd. Y pyramidiau yw'r unig strwythurau hynafol y gwyddys eu bod wedi defnyddio blociau wedi'u torri'n fanwl gywir sy'n pwyso hyd at 80 tunnell yr un.

Nid yw'r blociau hyn yn cyd-fynd yn berffaith, ond mae'n ymddangos yn rhyw fath o gamp beirianyddol anferth. Mae llawer yn rhyfeddu pe bai ymgymeriad o'r fath yn bosibl yn absenoldeb offer modern. Os felly, sut y gwnaed hynny?

Mae ugeiniau o ddamcaniaethau ymlaen sut y cafodd y pyramidiau eu hadeiladu, ond maent i gyd yn brin o'r realiti. Ac mae hyd yn oed mwy o ddamcaniaethau ar sut y cawsant eu hadeiladu gan ddefnyddio dim ond offer syml fel pigau a rholeri.

Mae'n ddigon posibl eu bod wedi'u hadeiladu gan ddefnyddio liferi ac olwynion, ond ni fyddai'r rhain yn cyfrif am y manwl gywirdeb sydd ei angen wrth gerfio'r blociau. Gallent hefyd fod wedi cael eu symud i’r safle gan ddefnyddio rampiau neu slediau, ond byddai hynny’n ei gwneud yn llawer anoddach iddynt ffitio gyda’i gilydd yn berffaith.
Neu gallai'r cerrig gael eu codi gan flociau a rhaffau.

Roedd adeiladu megalithau Ishi-no-Hoden a Pharc Asuka yn llawer mwy cymhleth

Er bod hyn yn ddiddorol, mae'n un peth pan adeiladwyd pyramidau'r Aifft o flociau cerrig cymharol fach, ac mae'n eithaf arall gwneud rhywbeth allan o rannau sy'n pwyso 1,000 tunnell, a ddigwyddodd yn yr achosion niferus o megalithau Japaneaidd.

Ar wahân i hyn, mae beddrod tybiedig hefyd ym Mharc Asuka. Yn anffodus, ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw weddillion dynol nac arteffactau cartref, ond mae'r gwely ei hun yn mesur 4.5 metr wrth 1.8 metr sy'n amlwg ddim ar gyfer corff maint dynol. Mae rhai delweddau sy'n darlunio ffigurau anferth wedi'u cerfio mewn carreg ar sawl megalith. Mae rhai hyd yn oed yn credu bod un o'r creigiau hyn yn darlunio map o dŷ seren y duwiau, yn ôl fersiwn arall, dyma wybodaeth am fywyd cewri.

Geiriau terfynol

Nid yw'r ateb i'r cwestiwn pwy adeiladodd y megalithau Japaneaidd hynafol hyn yn hysbys o hyd, ond nid yw hynny'n atal y dyfalu. Mae rhai pobl yn credu mai cewri neu hyd yn oed fodau allfydol oedd yn gyfrifol am greu'r strwythurau hyn. Er nad oes tystiolaeth bendant i gefnogi'r ddamcaniaeth hon, mae'n bendant yn syniad diddorol i'w ystyried.

Yn y diwedd, ni waeth pwy neu beth sy'n gyfrifol yn y pen draw am y strwythurau dirgel hyn, maent yn parhau i ddrysu arbenigwyr ac yn swyno'r cyhoedd fel ei gilydd.

Beth yw eich barn chi? Yn eich barn chi, pwy adeiladodd y megalithau Japaneaidd hynafol hyn? Ai cewri oedd yn gyfrifol am hyn mewn gwirionedd?