Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia

Mae penglogau Bolshoi Tjach wedi'u lleoli mewn amgueddfa fechan yn nhref Kamennomostsky, yng Ngweriniaeth Adygea, Rwsia.

Ym mis Ionawr 2016, ymddangosodd stori mewn nifer o wefannau a chyfryngau am ddau benglog rhyfedd iawn a ddarganfuwyd yn y Rhanbarth mynyddoedd y Cawcasws yn Rwsia, lle daeth ymchwilwyr o hyd i wrthrychau Natsïaidd yn flaenorol o feddiannaeth y Natsïaid yn y dalaith honno yn yr Ail Ryfel Byd.

Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia 1
Odrau mynyddoedd Cawcasws Gweriniaeth Adygea, rhanbarth Krasnodar. De o Rwsia. © Dreamstime/Vladimir Vostrikov

Mae'r penglogau wedi'u cartrefu mewn amgueddfa fechan yn nhref Kamennomostsky (Каменномостский), yng Ngweriniaeth Adygea, sy'n destun ffederal Rwsia, a leolir ger y Môr Du. Mae'r dref ychydig dwsin o filltiroedd o ddinas Maikop (Майкоп). Gelwir yr amgueddfa yn y dref hon yn Belovode (&Беловодье), a Vladimir Malikov yw perchennog yr amgueddfa anhygoel hon.

Yr amonitau ffosiledig a arddangosir yn amgueddfa Belovode.
Y tu mewn i amgueddfa Belovode yn nhref Kamennomostsky © Cosmick Traveller

Mae amgueddfa Belovode yn atyniad i dwristiaid sy'n gartref i bob math o wrthrychau a geir yn y rhanbarth. Mae ganddo gasgliad mawr o ffosilau, esgyrn sawraidd, a phob math o arteffactau eraill. Mae ganddi hefyd arteffactau o feddiannaeth y Natsïaid yn y rhanbarth hwnnw. Sylwyd bod y gwrthrychau Natsïaidd hyn i gyd mewn cyflwr da, sydd wedi arwain at y dybiaeth bod Malikov wedi dod o hyd i storfa sydd wedi'i chadw'n dda.

Yr amonitau ffosiledig a arddangosir yn amgueddfa Belovode.
Yr amonitau ffosiledig a arddangosir yn amgueddfa Belovode. © Cosmick Traveller

Dywedodd Vladimir Malikov fod ogofwyr ychydig flynyddoedd yn ôl wedi dod o hyd i ddau benglog anarferol mewn ogof ar fynydd Bolshoi Tjach (Большой Тхач), sydd tua 50 milltir i'r de-ddwyrain o Kamennomostsky - y pentref y mae llawer o dwristiaid yn mynd drwyddo i fynd i'r mynyddoedd Cawcasws. .

Mae un o'r ddau benglog yn anarferol iawn. Dywed Malikov fod presenoldeb y twll ar waelod y benglog lle mae'r asgwrn cefn yn cysylltu, yn profi bod y creadur hwn yn cerdded yn unionsyth ar ddwy goes. Mae hefyd yn anarferol iawn nad oes gan y benglog gladdgell greulon fel gyda bodau dynol. Nid oes ganddo hefyd unrhyw enau. Mae'r pen cyfan yn un lloc esgyrnog sefydlog. Mae'r socedi llygad mawr yn bwâu yn ôl, ac yna mae gennym estyniadau tebyg i gorn.

Mae wedi anfon lluniau at baleontolegwyr, ond ni allent ei esbonio'n iawn. Yn ôl ffynonellau, roedd rhai ymchwilwyr wedi cynnal cyfres o brofion ar un o'r penglogau (penglog 1) a chanfod ei fod o leiaf 4,000 o flynyddoedd oed.

Ar wahân i'r wybodaeth sylfaenol hon a rhai lluniau a dynnwyd gan bobl a ymwelodd â'r amgueddfa, nid oes unrhyw fanylion ychwanegol am y ddau benglog rhyfedd iawn hyn. Fodd bynnag, mae Vladimir Malikov wedi gadael i ymwelwyr dynnu lluniau o'r penglogau o bob ongl, ac maen nhw'n eithaf argyhoeddiadol mai penglogau go iawn yw'r rhain.

Yn yr achos hwn, y pwynt rhyfeddol yw: mae'r ddau benglog mor rhyfedd ac anarferol fel y gallwn ddiystyru unrhyw darddiad dynol, neu hyd yn oed darddiad hominid. Gallem eu galw humanoid ond maent yn wahanol iawn i benglog dynol arferol.

Yn y lluniau canlynol fe welwch y ddau benglog yn arddangos yn yr amgueddfa. Y benglog uchaf yn y ddelwedd gyntaf sydd wedi cael y sylw mwyaf, ond mae'r benglog gwaelod hefyd yn wahanol iawn i benglog dynol arferol.

Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia 2
Mae'r ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd ar fynydd Bolshoi Tjach yn cael eu harddangos ar wal yr amgueddfa. © Cosmick Traveller
Golygfa flaen Penglog Bolshoi Tjach 1: Mae'r llygaid yn wynebu ymlaen, gan awgrymu math o ysglyfaethwr. Mae ceudod y llygad wedi'i ymestyn allan ac nid yn grwn fel gyda phobl. Nid yw ei ymyl yn llyfn, ond yn donnog. Yn enwedig mae gan ran uchaf ymyl ceudod y llygad ymyl dannedd llif. Mae tyllau'r trwyn yn sgwâr bach iawn. Mewn penglog dynol mae tyllau'r trwyn yn fwy ac yn drionglog eu siâp. Mae sianel yn rhedeg i fyny ac i'r ochr i'r ddau dwll oddi tano, ar y naill ochr a'r llall. Ai llwybrau anadlu ychwanegol yw'r rhain, neu fannau lle'r oedd cyhyr cryf ynghlwm?
Golygfa flaen Penglog 1: Mae'r llygaid yn wynebu ymlaen, sy'n awgrymu math o ysglyfaethwr. Mae ceudod y llygad wedi'i ymestyn allan ac nid yn grwn fel gyda phobl. Nid yw ei ymyl yn llyfn, ond yn donnog. Yn enwedig mae gan ran uchaf ymyl ceudod y llygad ymyl dannedd llif. Mae tyllau'r trwyn yn sgwâr bach iawn. Mewn penglog dynol mae tyllau'r trwyn yn fwy ac yn drionglog eu siâp. Mae sianel yn rhedeg i fyny ac i'r ochr i'r ddau dwll oddi tano, ar y naill ochr a'r llall. Ai llwybrau anadlu ychwanegol yw'r rhain, neu fannau lle'r oedd cyhyr cryf ynghlwm? © LiveJournal
Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia
Golygfa ochr o'r Benglog 1: Mae'r wyneb yn mynd yn syth i lawr ac yn bwâu yn ôl ar y gwaelod. Sylwch ar y pwyth. Nid oes unrhyw ên isaf, fel gyda bodau dynol. Mae'r pen cyfan wedi'i wneud o blatiau penglog wedi'u hasio gyda'i gilydd yn y pwythau. © LiveJournal
Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia
Golygfa gefn y Benglog 1: Mae'n edrych fel a llysysol penglog anifail o'r ongl hon. © LiveJournal
Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia 3
Golygfa waelod y Benglog 1: Mae wyneb y benglog yn gorwedd ar y bwrdd. Mae socedi llygaid ar waelod y llun. Gallwch weld y 'ceg' yn agor ar frig y llun. Edrychwch ar y mewnoliadau rhyfedd, i'r chwith ac i'r dde, uwchben y tyllau. © vk.com
Penglogau Bolshoi Tjach
Y Benglog 2: Mae'r llygaid yn wynebu ymlaen, sy'n awgrymu bod hwn hefyd yn fath o ysglyfaethwr. Mae gan y benglog hon hefyd ddau estyniad i'r ochr, ond yn fwy i fyny na Phenglog 1. Mae'r rhannau uchaf wedi torri i ffwrdd. Mae'r socedi llygaid yn llai na Phenglog 1, ond yma maen nhw'n cael eu gogwydd ychydig i fyny ar yr ochrau. Mae'n ymddangos bod gan y creadur hwn drwyn mawr. Er bod tyllau'r trwyn yn dal yn llai na rhai dynol, mae'r cribau o'i gwmpas, a'r asgwrn trwchus sy'n rhannu rhwng y ddau dwll, yn awgrymu trwyn trwchus, cigog. Mae tyllau trwyn hefyd yn hirsgwar. Efallai fod ganddo ên is, datodadwy, a aeth ar goll. © Cosmick Traveller

Beth yw eich barn chi, a yw'r penglogau hyn yn ganlyniad unrhyw anffurfiad? Neu a yw'r rhain mewn gwirionedd yn dystiolaeth o fod gwahanol ac a gwareiddiad gwahanol na ddaeth o hyd i le disgynnol yn ein llyfrau hanes confensiynol?