Ydych chi'n cofio Dolores Barrios, y fenyw o'r blaned Venus ??

Roedd ei nodweddion yn debyg i ddisgrifiad yr estroniaid honedig a ddaeth o Venus ac a gerddodd yn ein plith.
Achos Dolores Barrios.
Achos Dolores Barrios. © Curiosm

Yn ystod Confensiwn UFO, saith mlynedd ar ôl y Digwyddiad Cwymp UFO Roswell, honnodd ymchwilwyr fod grŵp o estroniaid o Fenws wedi cyrraedd i ddysgu'r hyn roeddem yn ei wybod amdanynt.

Achos Dolores Barrios.
Achos Dolores Barrios. © Curiosm

Awst 1954, Confensiwn UFO ar Mt. Palomar

Cynhaliwyd un o'r Confensiynau UFO mwyaf cofiadwy erioed rhwng Awst 7fed a'r 8fed o 1954. Cynhaliwyd y digwyddiad ar ben Mynydd Palomar, yn yr Unol Daleithiau, ar uchder o fwy na 1,800 metr.

Cynhadledd UFO yn Palomar Awst 1954
Confensiwn UFO yn Palomar Awst 1954 © Curiosm

Hyrwyddwyd y confensiwn hwn gan dri o'r 'cysylltwyr' enwocaf: George Adamski, Truman Bethurum a Daniel Fry. Mynychodd mwy na mil o bobl, gan gynnwys newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd, asiantau FBI, tystion UFO, yn ogystal â llawer o bobl chwilfrydig, y digwyddiad.

Rhannodd pob un o'r rhai a holwyd eu profiad eu hunain. Yn nhro Adamski, esboniodd yr “athro” fod Venusiaid yn debyg iawn i fodau dynol. Yn gymaint felly fel eu bod wedi ymdreiddio i'n cymdeithas ac yn byw mewn dinasoedd mawr. Cyflwynodd baentiad hefyd gyda chynrychiolaeth artistig o Fenws.

Presenoldeb anarferol o ymwelwyr rhyfedd

Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, bu cynnwrf pan sylwodd y gynulleidfa ar bresenoldeb anarferol dynes hardd yng nghwmni dau ddyn. Roedd un o'r dynion yn gwisgo sbectol. Roedd y tri â chroen ysgafn ac roedd gan y ddynes wallt melyn, ond, yn rhyfedd iawn, roedd ei llygaid yn ddu ac yn ddwys. Roedd ganddi ffurfiant cranial gormodol, a marc esgyrn rhyfedd ar y talcen.

Y fenyw ryfedd ym 1954 Cynhadledd UFO Palomar
Y fenyw ryfedd ym 1954 Confensiwn UFO Palomar
Disgrifiwyd y fenyw â nodweddion ffiseg rhyfedd, strwythur esgyrn yn ymwthio allan yng nghanol y talcen, yn ymestyn i'r ffurf drwynol, a llygaid du dwfn gyda llygadenni mawr.
Disgrifiwyd y fenyw â nodweddion ffiseg rhyfedd, strwythur esgyrn yn ymwthio allan yng nghanol y talcen, yn ymestyn i'r ffurf drwynol, a llygaid du dwfn gyda llygadenni mawr.

Roedd eu nodweddion yn debyg i'r disgrifiad a gyflwynwyd oriau o'r blaen gan y siaradwr Adamski, fel y math o estroniaid a ddaeth o Fenws ac a gerddodd yn ein plith. Fe ledodd y si yn y dorf mai “Venusiaid” oedden nhw mewn cuddwisg.

Gofynnodd un o'r cyfranogwyr iddynt: “Ydych chi neu nad ydych chi'n Fenwsiaid?” Atebodd y ddynes, gan wenu, yn bwyllog, “Na”. T.yna fe wnaeth y cyfranogwr ddeialog gyda'r fenyw:

- Pam wyt ti yma?
- Oherwydd bod gennym ddiddordeb yn y pwnc.
- Ydych chi'n credu mewn soseri hedfan?
- Ydw.
- A yw'n wir yr hyn y mae Mr Adamski yn ei ddweud, eu bod yn dod o Fenws?
- Ydyn, maen nhw'n dod o Fenws.

Ei henw oedd Dolores Barrios

Roedd newyddiadurwr o Frasil o’r enw João Martins hefyd yn bresennol yn y confensiwn a hefyd yn eu cyfweld. Wrth ymchwilio, darganfu Martins mai enw'r fenyw oedd Dolores Barrios, dylunydd ffasiwn o Efrog Newydd, a'i ffrindiau oedd Donald Morand a Bill Jackmart, y ddau yn gerddorion yn byw yn Manhattan Beach, California, fel yr oeddent yn honni wrth arwyddo'r llyfr gwesteion.

Honnodd Donald Morand a Bill Jackmart, y ddau eu bod yn gerddorion sy'n byw yn Manhattan Beach, California.
Honnodd Donald Morand a Bill Jackmart, y ddau eu bod yn gerddorion sy'n byw yn Manhattan Beach, California.

Gofynnodd Martins a allai dynnu lluniau ohonynt, ond gwrthodasant. Roedden nhw'n ddig wrth gael eu galw'n Venusiaid. Yn ôl Martins, roedd Dolores Barrios yn edrych yn debyg iawn i'r paentiad roedd Adamski wedi'i ddangos.

Drannoeth, ar ddiwedd y cyfarfod, tynnodd Martins lun o Dolores gan ddefnyddio fflach, gan ei synnu. Yna tynnodd luniau o'i dau ffrind ar frys. Wedi hynny, rhedodd y triawd i'r goedwig. Yn fuan wedi hynny, cychwynnodd soser hedfan, ond ni allai'r tyst ddal llun.

Ni ddaeth neb erioed ymlaen, gan honni eu bod yn adnabod neu'n cydnabod y bobl ddieithr yn y lluniau.

Ond ai dyma'r ffaith? Gadewch i ni wirio'r erthygl wreiddiol, y prif gymeriadau yn y digwyddiad UFO mawr hwn, ac, yn bwysicaf oll, y cyfnod pan gynhaliwyd y digwyddiad.

Cefndir Confensiwn UFO yn Palomar

Digwyddodd y ffeithiau a ddisgrifir yma yn ystod haf 1954, yn fwy manwl gywir rhwng Awst 7 ac Awst 8.

Yn San Diego, California, cynhaliodd Arsyllfa Palomar y Confensiynau UFO cyntaf y gwyddys amdanynt, gyda ffisegwyr, seryddwyr, asiantau FBI, newyddiadurwyr, mynychwyr, tystion a phobl chwilfrydig hanfodol. Fel y dywedasom o'r blaen, y prif ddigwyddiad oedd y paneli gyda'r tri chysylltiedig, George Adamski, Daniel Fry, Truman Bethurum am eu cyfarfyddiadau estron.

Cyflwyniad George Adamski

George Adamski
George Adamski oedd y cyntaf, a'r enwocaf, o nifer o bobl a elwir yn UFO a ddaeth i amlygrwydd yn ystod y 1950au. Galwodd Adamski ei hun yn “athronydd, athro, myfyriwr ac ymchwilydd soser”.

Fe wnaeth George Adamski, tyst o ddinasyddion Americanaidd a anwyd yng Ngwlad Pwyl, dynnu llun a rhyngweithio ag estroniaid allfydol. Honnodd iddo gwrdd ag estroniaid cyfeillgar tebyg i Nordig, a alwodd yn “Space Brothers.”

Roedd y Brodyr Gofod hyn yn dod o Fenws ac wedi glanio eu soser hedfan yn anialwch Colorado erbyn Tachwedd 20, 1952. Yn ei gyswllt â'r Venusiaid, cafodd gyfle i hedfan yn eu crefft.

Fe wnaethant gyflwyno neges bryderus iddo am ddyfodol y bobl ar y Ddaear. Gallai defnyddio arfau niwclear a rhyfeloedd roi bywyd ar y blaned mewn perygl.

Yn ystod cyflwyniad Adamski, eglurodd fwriadau a strwythur morffolegol y Venusiaid, yn union fel bodau dynol, gyda mân agweddau amrywiol.

Roedd eu hymddangosiad bron heb ei ganfod, a gallent fyw yn ein plith heb i neb sylwi. Er mwyn ei ddarlunio, cyflwynodd Adamski baentiad o Fenws o'r enw Orthon.

Mae George Adamski yn sefyll o flaen paentiad gan Gay Betts yn darlunio’r peilot gofod o Fenws y cyfarfu ag ef yn Anialwch Mojave, California. © Llyfrgell Lluniau Mary Evans / Everett
Mae George Adamski yn sefyll o flaen paentiad gan Gay Betts yn darlunio peilot gofod Venusian (Orthon) y cyfarfu ag ef yn Anialwch Mojave, California. © Llyfrgell Lluniau Mary Evans / Everett

Roedd y ddelwedd yn dychryn y gynulleidfa. Ymhlith y gwylwyr, gwnaeth y triawd rhyfedd ei olwg, Dolores Barrios a'i ffrindiau Donald Morand a Bill Jackmart y digwyddiad hwn yn unigryw ac yn hanesyddol. Yn amlwg, oherwydd eu bod yn debyg i'r rhai a ddisgrifiwyd gan y sawl a gysylltwyd ychydig oriau yn ôl.

Fe’i cyhoeddwyd yn y cylchgrawn “O Cruzeiro”

“O Cruzeiro,” ar y pryd, oedd y cylchgrawn mwyaf mewn cylchrediad o gwmpas De America. Adroddodd gohebydd y cylchgrawn, João Martins, y digwyddiad mewn tri rhifyn yn ystod Hydref 1954. Ef oedd yr unig newyddiadurwr a fu'n gyfrifol am y digwyddiad i'w wneud yn gyhoeddus i'r byd.

Ar y llaw arall, nid oedd Adamski yn hoffi sibrydion. Roedd yn credu ei fod yn bobl oedd yn ceisio ei anfri, gan bortreadu eu hunain fel Venusiaid.

Beirniadaeth y tu ôl i honiadau George Adamski

Yn ystod y 1950au, yng nghanol y Rhyfel Oer, y teimlad oedd y posibilrwydd o ryfel Niwclear. Roedd ofn WWIII yn real. Ar ben hynny, ym 1951, ymddangosiad cyntaf “The Day the Earth Stood Still” yn y theatrau. Mae'r stori'n cynnwys estron humanoid sy'n dod i'r Ddaear i gyflwyno neges bod angen i'r hil ddynol fyw mewn heddwch neu y bydd y blaned yn diflannu. Roedd hi'n neges debyg a gyflwynwyd gan y Venusian Orthon i Adamski. Felly yn ôl llawer, mae'n bosib bod Adamski wedi ffantasio'r holl beth yn ei honiadau.

Ar y llaw arall, trwy gydol y 1950au a'r 60au, cyflwynodd Adamski sawl llun o soseri hedfan, ond profodd rhai yn ddiweddarach yn ffug. Roedd yr un mwyaf cofiadwy o bosibl yn cynnwys lamp lawfeddygol a bod y rhodfeydd glanio yn fylbiau golau. Mewn lluniau eraill, defnyddiodd Adamski olau stryd neu ben deor cyw iâr.

Tynnwyd ffotograff enwog Adamski "deor cyw iâr", yr honnodd ei fod o UFO, ar 13 Rhagfyr 1952. Fodd bynnag, dywedodd y gwyddonydd o'r Almaen Walther Johannes Riedel fod y llun hwn wedi'i ffugio gan ddefnyddio lamp lawfeddygol a bod y rhodfeydd glanio yn fylbiau golau General Electric.
Ffotograff enwog “brocer cyw iâr” Adamski, yr honnodd ei fod o UFO, a dynnwyd ar 13 Rhagfyr 1952. Fodd bynnag, dywedodd y gwyddonydd o’r Almaen Walther Johannes Riedel fod y llun hwn yn cael ei ffugio gan ddefnyddio lamp lawfeddygol a bod y rhodfeydd glanio yn fylbiau golau General Electric.

Unwaith, cyhoeddodd George Adamski ei fod wedi derbyn y gwahoddiad i gynulleidfa gyfrinachol gyda’r Pab John XXIII ac enillodd “Fedal Anrhydedd Aur” gan Ei “Sancteiddrwydd.” Yn Rhufain, gallai twristiaid brynu'r un fedal yn union â blwch plastig rhad.

Dadleuon y tu ôl i João Martins a'r cyfryngau

Ar Fai 7, 1952, roedd y gohebydd João Martins a’r ffotograffydd Ed Keffel yn Quebra-Mar ar barth gorllewinol Rio de Janeiro i gwmpasu cyplau sy’n ceisio dyddiad traeth anghyfannedd.

Ar ôl oriau o aros am y cyfle i gyfweld neu saethu lluniau o gyplau rhamantus, maent yn honni eu bod wedi gweld gwrthrych hedfan crwn llwydlas yn ymddangos o'u blaenau.

Gwnaeth yr UFO esblygiad yn yr awyr am tua munud, a chymerodd Ed Keffel bum llun. Fe ruthrasant i’r labordy mewn pryd i gael eu cyhoeddi yn y “Diário da Noite,” tabloid cyffrous. Erbyn y bore, roedd y bobl yn gallu ei weld ar y dudalen gyntaf.

Y bore wedyn, daeth llawer o filwriaethwyr i archwilio'r lluniau, gan gynnwys y cyrnol Jack Werley Hughes, a gredai fod y delweddau'n ddilys o Lysgenhadaeth yr UD.

Wyth diwrnod yn ddiweddarach, mae'r cylchgrawn “O Cruzeiro” o'r un grŵp yn rhyddhau wyth tudalen ychwanegol gyda lluniau o'r hyn a elwir heddiw yn Ddigwyddiad UFO Barra da Tijuca.

A yw'r lluniau UFO a ddaliwyd yn Barra da Tijuca yn ffug?
A yw'r lluniau UFO a ddaliwyd yn Barra da Tijuca yn ffug?

Ond flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth aelodau eraill o staff y cylchgrawn ymlaen i gadarnhau bod yn rhaid ei fod yn jôc y tu mewn i'r swyddfa.

Mynnodd torf ryddhau’r “newyddion” wrth i Ed Keffel a Martins gyrraedd yr ystafell newyddion. Aeth pethau allan o law. Fe wnaethant dynnu llun gwrthrych mewn stiwdio gydag amlygiad dwbl.

Gofynnodd Leao Gondim de Oliveira, cyfarwyddwr y cylchgrawn, am ddadansoddiad dwfn o’r negatifau i Carlos de Melo Éboli, arbenigwr troseddol yn Sefydliad Troseddeg Guanabara.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod cysgodion elfennau ar yr olygfa yn ddargyfeiriol. Yn y pedwerydd llun, mae cysgod yr amgylchedd yn ymddangos o'r dde i'r chwith, a'r soser hedfan o'r chwith i'r dde.

Fodd bynnag, ni ddaeth barn Sefydliad Troseddeg Guanabara erioed yn gyhoeddus. Gwrthododd y cyfarwyddwr hefyd dderbyn cynnig gan Kodak, Rochester, Unol Daleithiau America, i ddadansoddi'r dilysrwydd negyddol. Wedi'r cyfan, roedd gwerthiant y cylchgrawn gyda'r testun “Flying Saucers” yn uchel.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, ymledodd y digwyddiad yn Palomar am dri rhifyn, cyfanswm o 19 tudalen. Bu João Martins ac Ed Keffel yn ymdrin â phwnc UFO mewn nifer fawr o erthyglau ar gyfer “O Cruzeiro”.

Pwy oedd Dolores Barrios?

Lluniau gwell ac wedi'u hadfer o Dolores Barrios. © MRU
Lluniau gwell ac wedi'u hadfer o Dolores Barrios. © MRU

Mae rhai ymchwilwyr yn cadarnhau bod Dolores Barrios yn real. Fodd bynnag, roedd hi'n berson cyffredin, nid yn Venusian, wedi byw bywyd da, wedi priodi, wedi magu teulu mawr, ac wedi marw yn 2008. Tra bod rhai damcaniaethwyr cynllwyn yn honni ei bod yn ysbïwr rhyfel oer.

Mae grŵp arall o ymchwilwyr UFO yn dal i gynnal y posibilrwydd y gallai Dolores Barrios fod yn estron cudd. Yn ôl iddynt, roedd yr enw "Dolores Barrios" yn perthyn i fenyw ymadawedig. Arfer cyffredin a ddefnyddiwyd gan y dorf ac ysbiwyr rhyfel oer oedd cymryd hunaniaeth newydd ar y pryd.

Y Gwir? Efallai bod y gwir yn gorwedd mewn drôr dan glo o deulu sydd ddim ond eisiau cadw cof eu hanwyliaid. Rydyn ni'n cyflwyno tystiolaeth i chi, ac rydych chi'n dod i'ch casgliadau. Beth yw eich barn chi?

Erthygl flaenorol
A allai'r beddrod 4,600-mlwydd-oed hwn o frenhines yr Aifft fod yn dystiolaeth bod newid yn yr hinsawdd wedi dod â theyrnasiad y pharaohiaid i ben? 1

A allai'r beddrod 4,600-mlwydd-oed hwn o frenhines yr Aifft fod yn dystiolaeth bod newid yn yr hinsawdd wedi dod â theyrnasiad y pharaohiaid i ben?

Erthygl nesaf
Cyrff cors

Cyrff cors Windover, ymhlith y darganfyddiadau archeolegol rhyfeddaf erioed yn Unearthed yng Ngogledd America