Mae gwyddonwyr sy'n chwilio am estroniaid yn canfod signal dirgel gan Proxima Centauri

Mae gwyddonwyr sy'n chwilio am estroniaid yn canfod signal dirgel o Proxima Centauri 1
UFO estron a lloeren yn orbit y Ddaear. © Shutterstock

Mae tîm o seryddwyr o brosiect gwyddonol sy'n chwilio am fywyd allfydol, yr oedd y diweddar Stephen Hawking yn rhan ohono, newydd ddarganfod beth allai fod y dystiolaeth orau hyd yn hyn ar gyfer signal estron yn dod o'r gofod allanol.

Mae'r diagram hwn yn dangos lleoliadau'r systemau seren agosaf at yr haul. Rhestrir y flwyddyn pan benderfynwyd ar y pellter i bob system ar ôl enw'r system.
Mae'r diagram hwn yn dangos lleoliadau'r systemau seren agosaf at yr haul. Rhestrir y flwyddyn pan benderfynwyd ar y pellter i bob system ar ôl enw'r system © Wikimwdia Commons

Yn benodol, mae ymchwilwyr wedi dod o hyd i “signal radio diddorol” yn dod o Proxima Centauri, y system solar agosaf, dim ond 4.2 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd o'r Haul.

Y signal

Mae gwyddonwyr sy'n chwilio am estroniaid yn canfod signal dirgel o Proxima Centauri 2
UFO estron a lloeren yn orbit y Ddaear. © Shutterstock

Mae signal radio dirgel gan ein cymydog serol agosaf, Proxima Centauri, yn cael ei “ymchwilio’n ofalus” gan y tîm o seryddwyr o’r prosiect Gwrando Torri Newydd.

Roedd y signal, a ymddangosodd gyda dim ond mân amrywiadau mewn band cul o amleddau o tua 980 megahertz - sy'n cyfateb i ranbarth o'r sbectrwm radio sydd fel rheol yn brin o drosglwyddiadau o loerennau a llongau gofod artiffisial neu ddynol - eisoes wedi'i dderbyn gan radio Awstralia Parkes telesgop ym mis Ebrill a mis Mai 2019, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan The Guardian.

Daeth y signal, yn ôl y gwyddonwyr, o gyfeiriad y seren Proxima Centauri, sef cymydog agosaf ein haul yn y gofod.

Nesaf b

Yn agos b
Argraff arlunydd o'r exoplanet Proxima-
Centauri B a ddangosir fel Uwch-Ddaear greigiog cras (ond nid yn hollol ddi-ddŵr). Mae'r ymddangosiad hwn yn un o sawl canlyniad posibl o ddamcaniaethau cyfredol ynghylch datblygiad yr exoplanet hwn, tra nad yw edrychiad a strwythur gwirioneddol y blaned yn hysbys mewn unrhyw ffordd ar hyn o bryd. Proxima Centauri b yw'r exoplanet agosaf at yr Haul a hefyd yr exoplanet agosaf a allai fod yn gyfanheddol. Mae'n cylchdroi Proxima Centauri, corrach coch gyda thymheredd arwyneb o 3040 K (felly'n boethach na bylbiau golau ac felly'n wynnach, fel y dangosir yma). Dangosir system ddeuaidd Alpha Centauri yn y cefndir © ESO

Mae Proxima Centauri 4.2 o flynyddoedd goleuni o’r Ddaear (bron i 40 triliwn o gilometrau) ac mae ganddo ddwy blaned wedi’u cadarnhau, cawr nwy tebyg i Iau a byd creigiog tebyg i’r Ddaear o’r enw Proxima B yn y “parth cyfanheddol”, y mae’n ardal lle gallai dŵr hylif lifo ar wyneb y blaned.

Fodd bynnag, gan fod Proxima Centauri yn gorrach goch, mae'r parth cyfanheddol yn agos iawn at y seren. Mae hyn yn golygu bod y blaned yn debygol o fod dan glo llanw ac yn agored i ymbelydredd dwys, gan ei gwneud hi'n annhebygol y gallai unrhyw wareiddiad fod wedi ffurfio, o leiaf ar yr wyneb.

Trydydd planed o fewn y system?

Mae'r signal, nad yw wedi'i briodoli i unrhyw ffynonellau daearol neu ddynol yn agos at y Ddaear, yn debygol o gael esboniad naturiol serch hynny. Er hynny, mae seryddwyr helwyr estron wedi eu syfrdanu gan y signal dirgel.

Felly, mae'r signal radio a ganfyddir yn yr ystod 980 megahertz, yn ychwanegol at y newidiadau mewn amlder a ganfyddir gan delesgop Parkes, yn gyson â symudiad planed. Mae hyn yn awgrymu y gallai fod yn dystiolaeth o drydedd blaned o fewn y system, yn hytrach nag arwyddion gwareiddiad estron, rhywbeth y dywed yr ymchwilwyr a fyddai’n “annhebygol iawn.”

Dywedodd Pete Worden, cyfarwyddwr Breakthrough Initiatives, wrth The Guardian fod y signalau yn debygol o ymyrraeth o ffynonellau daear na allwn eu hegluro eto. Fodd bynnag, dywedodd ei bod yn bwysig aros i weld beth mae gwyddonwyr y prosiect yn ei gloi trwy archwilio'r signal yn ofalus.

Y Waw!

Wow!
Y Waw! Arwydd

Dywed y tîm mai hwn yw un o'r signalau radio mwyaf cyffrous ers hynny y Waw! a barodd i lawer ddyfalu ei fod yn tarddu o wareiddiad estron pell.

Y Waw! signal radio band cul, byrhoedlog a godwyd wrth chwilio am raglen cudd-wybodaeth allfydol (Seti), gan Arsyllfa Radio y Clust Fawr yn Ohio ym 1977.

Y signal anarferol, a enillodd ei enw ar ôl i’r seryddwr Jerry Ehman ysgrifennu “Wow!” Ynghyd â'r data, fe sbardunodd don o gyffro, er i Ehman rybuddio rhag dod i “gasgliadau helaeth o ddata hyd canolig.”

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Ymennydd Heslington

Heslington Brain: Roedd yr ymennydd dynol rhyfedd rhyfedd hwn wedi'i gadw'n dda am 2,600 o flynyddoedd

Erthygl nesaf
A ddarganfu KGB fam ddirgel 13,000 oed yn yr Aifft ar ddamwain? 3

A ddarganfu KGB fam ddirgel 13,000 oed yn yr Aifft ar ddamwain?