16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu!

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 1

Yn y pen draw, mae llawer sy'n diflannu yn farw yn absentia, ond mae amgylchiadau a dyddiadau eu marwolaethau yn parhau i fod yn ddirgelwch. Roedd rhai o'r bobl hyn o bosibl yn destun diflaniad gorfodol, ond mewn rhai achosion mae gwybodaeth am eu ffrindiau dilynol yn annigonol.

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 2
© Pixabay

Yma, yn y rhestr hon, mae rhai o'r diflaniadau iasol sydd y tu hwnt i bob esboniad:

1 | Pwy (A Ble) Yw DB Cooper?

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 3
Lluniau cyfansawdd FBI o DB Cooper. (FBI)

Ar Dachwedd 24ain o 1971, herwgipiodd DB Cooper (Dan Cooper) Boeing 727 gan lwyddo i gribddeilio $ 200,000 mewn arian pridwerth - gwerth $ 1 miliwn heddiw - gan Lywodraeth yr UD. Fe yfodd wisgi, ysmygu ffag a pharasiwtio o'r awyren gyda'r arian a drafodwyd. Ni welwyd ac ni chlywyd ef byth eto ac ni ddefnyddiwyd yr arian pridwerth erioed.

Ym 1980, daeth bachgen ifanc ar wyliau gyda'i deulu yn Oregon o hyd i sawl pecyn o'r arian pridwerth (y gellir eu hadnabod yn ôl rhif cyfresol), gan arwain at chwiliad dwys o'r ardal am Cooper neu ei weddillion. Ni ddarganfuwyd dim erioed. Yn ddiweddarach yn 2017, darganfuwyd strap parasiwt yn un o safleoedd glanio posib Cooper. Darllenwch fwy

2 | Achos Bobby Dunbar

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 4
Cododd y plentyn fel Bobby Dunbar yn sefyll o flaen car.

Ym 1912, aeth bachgen pedair oed o’r enw Bobby Dunbar ar goll ar daith deuluol, 8 mis yn ddiweddarach daethpwyd o hyd iddo ac aduno gyda’i deulu. Bron i 100 mlynedd yn ddiweddarach, profodd DNA ei ddisgynyddion nad Bobby oedd y plentyn a adunwyd â theulu Dunbar ond yn hytrach bachgen o’r enw Charles (Bruce) Anderson a oedd yn debyg i Bobby. Yna beth ddigwyddodd i'r Bobby Dunbar go iawn?

3 | Yuki Onishi Newydd Ddiflannu i'r Awyr Tenau

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 5
© Pexels

Ar Ebrill 29, 2005, roedd Yuki Onishi, merch bump oed o Japan, yn cloddio egin bambŵ i ddathlu Diwrnod Gwyrddni. Ar ôl dod o hyd i'w saethiad cyntaf a'i ddangos i'w mam, fe redodd i ffwrdd i ddod o hyd i fwy. Tua 20 munud yn ddiweddarach, sylweddolodd ei mam nad oedd hi gyda'r cloddwyr eraill a dechreuodd chwiliad. Daethpwyd â chi heddlu i mewn i olrhain yr arogl; fe gyrhaeddodd fan yn y goedwig gyfagos ac yna stopio. Daethpwyd â phedwar ci arall i mewn, ac arweiniodd pob un y parti chwilio i'r un fan a'r lle. Ni ddarganfuwyd unrhyw olion o Yuki erioed, mae fel petai hi newydd ddiflannu i'r awyr denau!

4 | Louis Le Tywysog

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 6
Louis Le Tywysog

Louis Le Prince oedd dyfeisiwr y llun cynnig, er y byddai Thomas Edison yn cymryd clod am y ddyfais hon ar ôl i Le Prince ddiflannu. A oedd Edison barus-barus yn gyfrifol? Ddim yn debyg.

Diflannodd Le Prince yn ddirgel ym mis Medi 1890. Roedd Le Prince wedi bod yn ymweld â'i frawd yn Dijon, Ffrainc, ac wedi mynd ar drên i fynd yn ôl i Baris. Pan gyrhaeddodd y trên Paris, ni ddaeth Le Prince oddi ar y trên, felly aeth arweinydd i'w adran i'w nôl. Pan agorodd yr arweinydd y drws, gwelodd fod Le Prince a'i fagiau wedi diflannu.

Ni stopiodd y trên rhwng Dijon a Paris, ac ni allai Le Prince fod wedi neidio allan ffenestr ei adran ers i'r ffenestri gael eu cloi o'r tu mewn. Bu’r heddlu’n chwilio cefn gwlad rhwng Dijon a Paris beth bynnag, ond ni ddaethon nhw o hyd i unrhyw olion o’r dyn coll. Mae'n ymddangos ei fod newydd ddiflannu.

Mae yna bosibilrwydd (na wnaeth yr heddlu ei ystyried erioed) na aeth Le Prince erioed ar y trên yn y lle cyntaf. Brawd Le Prince, Albert, oedd yr un a aeth â Louis i'r orsaf reilffordd. Mae'n ymarferol y gallai Albert fod wedi bod yn dweud celwydd, ac fe laddodd ei frawd ei hun mewn gwirionedd am ei arian etifeddiaeth. Ond ar y pwynt hwn, mae'n debyg na fyddwn ni byth yn gwybod.

5 | Diflannu Pentref Anjikuni

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 7
© Wicipedia

Ym 1932, aeth trapiwr ffwr o Ganada i bentref ger Llyn Anjikuni yng Nghanada. Roedd yn adnabod y sefydliad hwn yn dda iawn gan y byddai'n aml yn mynd yno i fasnachu ei ffwr a threulio ei amser hamdden.

Ar y daith hon, pan gyrhaeddodd y pentref roedd yn synhwyro bod rhywbeth o'i le yno. Gwelodd fod y lle yn hollol wag a distaw er bod arwyddion bod pobl yn y pentref ychydig yn ôl.

Yna gwelodd fod tân wedi'i adael yn llosgi, gyda stiw yn dal i goginio arno. Gwelodd fod y drysau ar agor a bwydydd allan yn aros i gael eu paratoi, roedd yn ymddangos bod cannoedd o bentrefwyr Anjikuni wedi diflannu i'r awyr denau. Hyd heddiw, nid oes esboniad iawn am y diflaniad torfol hwn ym mhentref Anjikuni. Darllenwch fwy

6 | James Edward Tedford

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 8
Y bws yr oedd James yn teithio adref arno

Fe ddiflannodd James E. Tedford yn ddirgel ym mis Tachwedd 1949. Aeth Tedford ar fws yn St. Albans, Vermont, Unol Daleithiau, lle roedd wedi bod yn ymweld â theulu. Roedd yn mynd ar y bws i Bennington, Vermont, lle roedd yn byw mewn cartref ymddeol.

Gwelodd pedwar ar ddeg o deithwyr Tedford ar y bws, yn cysgu yn ei sedd, ar ôl yr arhosfan olaf cyn Bennington. Yr hyn nad yw'n gwneud synnwyr yw pan gyrhaeddodd y bws Bennington, nid oedd Tedford yn unman i'w weld. Roedd ei holl eiddo yn dal i fod ar y rac bagiau.

Yr hyn sydd hyd yn oed yn ddieithr ynglŷn â'r achos hwn yw bod gwraig Tedford hefyd wedi diflannu rai blynyddoedd ynghynt. Roedd Tedford yn gyn-filwr o'r Ail Ryfel Byd a phan ddychwelodd o'r rhyfel gwelodd fod ei wraig wedi diflannu a bod eu heiddo wedi'i gadael. A ddaeth gwraig Tedford o hyd i ffordd i ddod â'i gŵr i'r dimensiwn nesaf gyda hi?

7 | Criw Blimp y Llynges L-8

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 9
Blimp Llynges L-8

Yn 1942, cychwynnodd blimp Llynges o'r enw'r L-8
o Ynys y Trysor yn Ardal y Bae ar a
cenhadaeth sylwi ar longau tanfor. Hedfanodd gyda chriw dau ddyn. Ychydig oriau yn ddiweddarach, daeth yn ôl i dir a gwrthdaro i mewn i dŷ yn Ninas Daly. Roedd popeth ar ei fwrdd yn ei le priodol; ni ddefnyddiwyd gêr argyfwng. Ond y criw ?? Roedd y criw wedi mynd! Ni chafwyd hyd iddynt erioed! Darllenwch fwy

8 | Achos Prabhdeep Srawn

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 10
Parc Cenedlaethol Kosciuszko © MRU

Mae Prabhdeep Srawn yn filwr wrth gefn milwrol o Ganada a ddiflannodd ar daith heicio yn Awstralia ym mis Mai 2013. Parciodd Srawn ei wersyllwr ar rent a chychwyn ar y Daith Gerdded Main Range ym Mharc Cenedlaethol Kosciuszko. Galwodd aelod o staff yr heddlu pan sylwodd nad oedd y cerbyd wedi symud ers bron i wythnos, er mai dim ond tocyn parcio 24 awr oedd arno.

Rhan ryfedd yr achos hwn yw bod dau geidwad parc wedi clywed llais a oedd yn swnio fel gwaedd am help yn dod o'r ardal y diflannodd Srawn ohoni. Er gwaethaf y wybodaeth hon, ni allai chwilwyr ddod o hyd i Srawn, ac mae tarddiad y llais yn parhau i fod yn anhysbys.

9 | Elizabeth O'Pray

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 11
© DailyMail

Mae Elizabeth O'Pray yn fenyw 77 oed sy'n byw yn ardal y Mynyddoedd Glas yn Awstralia ac a aeth ar goll ym mis Mawrth 2016.

Roedd O'Pray yn cerdded ar un o'r llwybrau yn y Mynyddoedd Glas pan aeth ar goll. Un diwrnod ar ôl i'w theulu riportio ei bod ar goll, roedd achubwyr mewn gwirionedd yn gallu cael gafael arni ar ei ffôn symudol, pryd y dywedodd ei bod yn iawn ond nad oedd ganddi unrhyw syniad ble roedd hi. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, clywodd preswylwyr yr ardal a'r heddlu sgrechiadau am help, ond roedd y chwilwyr yn dal i fethu dod o hyd iddi.

Hyd heddiw, ni ddaethpwyd o hyd i Elizabeth O'Pray. Ar yr adeg y diflannodd, mae'n debyg ei bod yn cymryd meddyginiaeth strôc, a all achosi dryswch ac a allai esbonio pam iddi fynd ar goll. Ond nid yw hynny'n egluro sut nad oedd chwilwyr yn gallu dod o hyd iddi ar ôl siarad â hi ar y ffôn a chlywed ei llefain am help.

10 | Damian McKenzie

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 12
Damian McKenzie

Yn ei lyfr, Missing 411, mae'r awdur David Paulides yn disgrifio achos dirgel Damian McKenzie. Bachgen 10 oed oedd McKenzie a ddiflannodd ar 4 Medi, 1974 tra ar daith wersylla yn Victoria Falls gyda chyfanswm o 40 o fyfyrwyr. Roedd y grŵp ar daith gerdded i ben y cwympiadau pan sylwon nhw fod Damian wedi mynd.

Yn ôl un o’r plant eraill a oedd ar yr un trip gwersylla, fe wnaeth chwilwyr olrhain olion traed Damian yr holl ffordd i fyny un ochr i’r cwympiadau, ond fe stopiodd yr olion traed yn ddirgel, fel petai rhywbeth wedi cipio Damian i fyny. Ni welodd unrhyw un unrhyw bobl amheus yn yr ardal, ac nid oedd cŵn olrhain canine yn gallu codi llwybr aroglau. Ni ddaethpwyd o hyd i'r bachgen erioed. Mae fel petai Damian yn cael ei “drawstio i fyny” yn sydyn, gan adael llwybr anorffenedig o olion traed.

11 | Diflannu David Lang

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 13
© Pixabay

Ar 23 Medi 1880, diflannodd David Lang, ffermwr, o flaen ei deulu a'i ffrindiau. Roedd yn cerdded ar draws cae tuag atynt yn chwifio 'helo'. Yn sydyn, roedd wedi mynd! Bu'r ardal yn cael ei chwilio am fisoedd ond ni ddaethpwyd o hyd i ddim. Roedd y teulu wedi dychryn yn fawr. Er ei bod yn drasiedi fawr i'r teulu, gwrthododd Mrs. Lang symud ei theulu i ffwrdd nes dod o hyd i'w gŵr.

Saith mis yn ddiweddarach, tra roedd eu merch yn chwarae clywodd ei thad yn crio am help. Ni ddaeth o hyd i ddim ond cylch o laswellt marw yn y man lle cafodd ei weld am y tro olaf. Sgrechiodd am ei mam a rhedodd Mrs. Lang at ei merch. Roedd hi'n dal i allu gweld y cylch o laswellt marw, ond erbyn hyn nid oedd hi'n gallu clywed ei gŵr. Fe wnaeth y digwyddiad hwn ei dychryn yn fawr, a phenderfynodd o'r diwedd symud ei theulu i dref arall.

12 | Diflannu Jim Sullivan

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 14
Yn 1975, diflannodd Jim Sullivan yn ddirgel yn yr anialwch. © Chris a Barbara Sullivan / Light In The Attic

Gyda chysylltiad â'r ffordd agored, aeth y cerddor 35 oed Jim Sullivan allan ar daith ffordd ar ei ben ei hun ym 1975. Gan adael ei wraig a'i fab yn Los Angeles, roedd ar ei ffordd i Nashville yn ei Chwilen Volkswagen. Adroddir iddo edrych i mewn i Westy La Mesa yn Santa Rosa, New Mexico, ond ni chysgodd yno.

Yna drannoeth, gwelwyd ef bron i 30 milltir i ffwrdd o'r motel mewn ransh, ond fe'i gwelwyd yn cerdded i ffwrdd o'i gar a oedd yn cynnwys ei gitâr, arian, a'i holl eiddo bydol. Fe ddiflannodd Sullivan heb olrhain. Yn flaenorol, roedd Sullivan wedi rhyddhau ei albwm cyntaf o'r enw UFO ym 1969, a neidiodd damcaniaethwyr cynllwyn at y syniad iddo gael ei gipio gan estroniaid.

13 | Plant Sodder Anweddu

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 15
Plant Sodder

Ar Noswyl Nadolig 1945, llosgodd y tŷ a oedd yn eiddo i George a Jennie Sodder i'r llawr. Ar ôl y tân, roedd pump o'u plant ar goll a thybir eu bod wedi marw. Fodd bynnag, ni ddarganfuwyd unrhyw weddillion erioed ac nid oedd y tân wedi cynhyrchu unrhyw arogl o losgi cnawd. Dyfarnwyd damwain i'r tân; gwifrau diffygiol ar oleuadau coed Nadolig. Fodd bynnag, roedd y trydan yn y tŷ yn dal i weithio pan gychwynnodd y tân.

Ym 1968, cawsant nodyn a llun rhyfedd, yn ôl pob tebyg gan eu mab Louis. Postiwyd yr amlen o Kentucky heb gyfeiriad dychwelyd. Anfonodd y Sodders ymchwilydd preifat i ymchwilio i'r mater. Fe ddiflannodd, a byth wedi cysylltu â'r Sodders eto.

14 | Diflannu Brandon Swanson

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 16
Brandon Swanson © Wikipedia

Ychydig ar ôl hanner nos ar Fai 14, 2008, gyrrodd Brandon Swanson, 19 oed o Marshall, Minnesota, Unol Daleithiau, ei gar i ffos ar ei ffordd adref o ddathlu diwedd semester y gwanwyn gyda'i gyd-fyfyrwyr o Gymuned Gorllewin Minnesota a Campws Canby y Coleg Technegol.

Heb anaf, fe aeth allan a galw ei rieni ar ei ffôn symudol. Yn ansicr o'i union leoliad, dywedodd wrthynt ei fod yn credu ei fod ger Lynd, dinas yn Sir Lyon, a gyrrasant allan i'w godi. Fodd bynnag, nid oeddent yn gallu dod o hyd iddo. Arhosodd Swanson ar y ffôn gyda nhw nes iddo ddod â’r alwad i ben yn sydyn 45 munud yn ddiweddarach ar ôl esgusodi “Oh, shit!”

Yn ddiweddarach darganfuwyd ei gar wedi ei adael yn y ffos fel yr oedd wedi ei ddisgrifio, ond ni allai unrhyw ddinas fod wedi bod yn yr ardal lle'r oedd yn cerdded. Nid yw wedi cael ei weld na chlywed ganddo ers hynny, ac mae'r achos yn parhau i fod heb ei ddatrys.

15 | Diflaniad Rhyfedd Owen Parfitt

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 17
Diflaniad Owen Parfitt yw un o ddirgelion mwyaf Shepton Mallet, Lloegr

Mae'r diflaniad dirgel hwn yn dibynnu ar y ffaith nad oedd Mr Owen Parfitt, a aeth ar goll yn y 1760au, yn gallu cerdded na symud o gwmpas ar ei ben ei hun. Roedd yn byw gyda'i chwaer, a oedd yn gofalu amdano - swydd a oedd yn cynnwys ei symud o amgylch y tŷ, i'r toiled, y tu allan i gael awyr iach, ac ati. Un diwrnod, daeth i'w adfer o'i gadair arferol ar y porth blaen i ddod o hyd iddo dim ond ei gôt. Ni welodd unrhyw un yn y dref unrhyw un i symud Mr Parfitt, a diflannodd heb unrhyw olrhain.

16 | Diddymiad Anesboniadwy Brian Shaffer

16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 18
Brian Shaffer

Roedd Brian Shaffer yn fyfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Talaith Ohio allan am noson gyda'i ffrindiau. Fe gollon nhw drac arno wrth y bar gyda'r nos, a chymryd yn ganiataol ei fod wedi penderfynu mynd adref (neu wedi codi merch a gadael heb ddweud wrthyn nhw). Pan na ddangosodd na galw erioed, fe wnaethant rybuddio awdurdodau.

Ni ddaethon nhw o hyd i unrhyw arwydd o chwarae budr, a dangosodd y camerâu diogelwch Brian yn mynd i mewn i'r bar y noson honno, ond heb adael! Mae rhai yn credu ei fod o bosib wedi cael ei ladd gan y tybiedig “Lladdwr Wyneb Smiley".

Bonws:

Y Dyn o Taured
16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 19
© MRU CC

Ym 1954, glaniodd dyn amheus ym Maes Awyr Rhyngwladol Tokyo. Pan oedd diogelwch yn gwirio ei ddogfennau a gofyn iddo dynnu sylw at ei wlad ar y map, tynnodd sylw at Andorra. Dywedodd mai enw ei wlad yw Taured, sydd yn bodoli ers 1,000 o flynyddoedd, ac nad oedd erioed wedi clywed am Andorra o'r blaen.

Ar yr ochr arall, nid oedd diogelwch erioed wedi clywed am Taured. Roedd ei basbort, ei drwydded yrru a'i lyfr siec yn ategu ei stori. Anfonodd swyddogion dryslyd ef i westy cyfagos a gadael dau swyddog y tu allan i gadw llygaid arno. Bore trannoeth, diflannodd y dyn yn ddirgel heb adael unrhyw olion ar ei ôl ac ni ddaethpwyd o hyd iddo eto. Darllenwch fwy

Y Dieithryn Coll Jophar Vorin
16 diflaniad iasol heb eu datrys: Fe wnaethant ddiflannu! 20
© Pixabay

An “Ebrill 5ed, 1851 rhifyn y British Journal Athenaeum” yn sôn am stori ryfeddol o deithio amser am ddieithryn coll yn galw ei hun yn “Jophar Vorin” (aka “Joseph Vorin”), a ddarganfuwyd yn crwydro mewn disorientated mewn pentref bach ger Frankfurt, yr Almaen. Nid oedd ganddo unrhyw syniad o ble yr oedd a sut y cyrhaeddodd yno. Ynghyd â'i Almaeneg toredig, roedd y teithiwr yn siarad ac yn ysgrifennu mewn dwy iaith anhysbys wahanol o'r enw Laxarian ac Abramian.

Yn ôl Jophar Vorin, roedd yn dod o wlad o'r enw Laxaria, wedi'i lleoli mewn rhan adnabyddus iawn o'r byd o'r enw Sakria a gafodd ei gwahanu oddi wrth Ewrop gan gefnfor helaeth. Honnodd mai'r pwrpas ar gyfer ei deithio i Ewrop oedd ceisio brawd a gollwyd ers amser maith, ond dioddefodd longddrylliad ar y fordaith - yn union lle nad oedd yn gwybod - ac ni allai olrhain ei lwybr ar y lan ar unrhyw fap byd-eang.

Dywedodd Jophar ymhellach fod ei grefydd yn Gristnogol o ran ffurf ac athrawiaeth, ac mai Ispatian yw'r enw arni. Dangosodd gyfran sylweddol o wybodaeth ddaearyddol a etifeddodd o'i ras. Y pum rhan fawr o'r ddaear a alwodd yn Sakria, Aflar, Astar, Auslar, ac Euplar. P'un a oedd y dyn yn impostor cyffredin a dwyllodd y pentrefwyr yn enw Jophar Vorin neu a oedd mewn gwirionedd yn deithiwr amser coll a oedd wedi dod o le mor rhyfedd sy'n parhau i fod yn ddirgelwch mawr hyd yn hyn. Darllenwch fwy

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
44 o ffeithiau rhyfedd ac anhysbys y Rhyfel Byd y mae angen i chi eu gwybod 21

44 o ffeithiau rhyfedd ac anhysbys y Rhyfel Byd y mae angen i chi eu gwybod

Erthygl nesaf
Oedran y Sffincs: A oedd gwareiddiad coll y tu ôl i Pyramidiau'r Aifft? 22

Oedran y Sffincs: A oedd gwareiddiad coll y tu ôl i Pyramidiau'r Aifft?