Omm Sety: Stori wyrthiol ailymgnawdoliad yr Eifftolegydd Dorothy Eady

Omm Sety: Stori wyrthiol ailymgnawdoliad 1 yr Eifftolegydd Dorothy Eady

Archeolegydd Aifft a anwyd ym Mhrydain oedd Dorothy Eady a nododd arbenigwr ar wareiddiad yr Aifft Pharaonaidd a gredai mai hi oedd ailymgnawdoliad offeiriad deml hynafol yr Aifft. Hyd yn oed yn ôl safonau hyblyg ecsentrigrwydd Prydain, roedd Dorothy Eady hynod ecsentrig.

Dorothy Eady:

Omm Sety: Stori wyrthiol ailymgnawdoliad 2 yr Eifftolegydd Dorothy Eady
Omm Sety - Dorothy Eady

Enillodd Dorothy Eady rôl sylweddol wrth ddatgelu hanes yr Aifft trwy rai darganfyddiadau archeolegol gwych. Fodd bynnag, ar wahân i'w chyflawniadau proffesiynol, mae hi'n fwyaf enwog am gredu ei bod yn offeiriades Aifft mewn bywyd yn y gorffennol. Mae ei bywyd a'i gwaith wedi cael sylw mewn llawer o raglenni dogfen, erthyglau a bywgraffiadau. Mewn gwirionedd, mae'r New York Times galw ei stori “Un o achos modern mwyaf diddorol ac argyhoeddiadol y Byd Gorllewinol yn hanes ailymgnawdoliad.”

Enw Amrywiadau O Dorothy Eady:

Am ei honiadau gwyrthiol, mae Dorothy wedi ennill digon o enwogrwydd ledled y byd, ac mae pobl, sydd wedi eu swyno gan ei honiadau a'i gweithiau rhyfeddol, yn ei hadnabod mewn amryw enwau: Om Seti, Omm Seti, Omm Sety a Bulbul Abd el-Meguid.

Bywyd Cynnar Dorothy Eady:

Ganwyd Dorothy Louise Eady ar Ionawr 16eg o 1904, yn Blackheath, East Greenwich, Llundain. Roedd hi'n ferch i Reuben Ernest Eady a Caroline Mary (Frost) Eady. Roedd hi'n perthyn i deulu dosbarth canol is gan fod ei thad yn brif deiliwr yn ystod yr oes Edwardaidd.

Newidiodd bywyd Dorothy yn ddramatig pan syrthiodd i lawr grisiau yn dair oed a chyhoeddwyd ei bod yn farw gan y meddyg teulu. Awr yn ddiweddarach, pan ddychwelodd y meddyg i baratoi'r corff ar gyfer y cartref angladdol, daeth o hyd i Dorothy bach yn eistedd i fyny yn y gwely, yn chwarae. Yn fuan wedyn, dechreuodd siarad â’i rhieni am freuddwyd gylchol o fywyd mewn adeilad colofnog enfawr. Mewn dagrau, mynnodd y ferch, "Dwi Eisiau mynd adref!"

Arhosodd hyn i gyd yn ddryslyd nes iddi gael ei chludo i'r Amgueddfa Brydeinig yn bedair oed. Pan aeth hi a'i rhieni i mewn i orielau'r Aifft, rhwygodd y ferch fach ei hun o afael ei mam, gan redeg yn wyllt trwy'r neuaddau, gan gusanu traed y cerfluniau hynafol. Roedd hi wedi dod o hyd i'w “chartref” - byd yr hen Aifft.

Gyrfa Dorothy Mewn Eifftoleg:

Omm Sety: Stori wyrthiol ailymgnawdoliad 3 yr Eifftolegydd Dorothy Eady
Dorothy Eady yn Safle Archeolegol yr Aifft

Er na allai fforddio addysg uwch, gwnaeth Dorothy ei gorau i ddarganfod cymaint ag y gallai am y gwareiddiad hynafol. Wrth ymweld â'r Amgueddfa Brydeinig yn aml, llwyddodd i berswadio'r fath amlwg Eifftolegwyr fel Syr EA Wallis Budge i ddysgu yn anffurfiol iddi elfennau hieroglyffau'r hen Aifft. Pan ddaeth y cyfle iddi weithio yn swyddfa cylchgrawn Aifft a gyhoeddwyd yn Llundain, bachodd Dorothy ar y cyfle.

Yma, daeth yn gyflym yn hyrwyddwr cenedlaetholdeb modern yr Aifft yn ogystal â gogoniannau'r oes Pharaonaidd. Yn y swyddfa, cyfarfu ag Aifft o'r enw Imam Abd el-Meguid, ac ym 1933 - ar ôl breuddwydio am “fynd adref” am 25 mlynedd - aeth Dorothy a Meguid i'r Aifft a phriodi. Ar ôl cyrraedd Cairo, cymerodd yr enw Bulbul Abd el-Meguid. Pan esgorodd ar fab, fe’i henwodd Sety er anrhydedd i’r pharaoh hir-farw.

Omm Sety - Ailymgnawdoliad Dorothy Eady:

Buan iawn roedd y briodas mewn helbul, fodd bynnag, yn rhannol o leiaf oherwydd bod Dorothy wedi gweithredu fwyfwy fel petai'n byw yn yr hen Aifft gymaint â'r tir modern, os nad yn fwy na hynny. Dywedodd wrth ei gŵr am ei “bywyd cyn bywyd,” a phawb a oedd yn gofalu gwrando, bod merch o 1300, Bentreshyt, merch gwerthwr llysiau a milwr cyffredin, tua 14 BCE, wedi cael ei dewis i fod yn brentis offeiriades forwyn. Daliodd y Bentreshyt syfrdanol o hardd lygad Pharo Sety I., tad Rameses II Fawr, gan bwy y beichiogodd.

Roedd diwedd trist i’r stori hefyd oherwydd yn hytrach na dynwared yr sofran yn yr hyn a fyddai wedi cael ei ystyried yn weithred o lygredd gydag offeiriades deml ddi-derfyn, cyflawnodd Bentreshyt hunanladdiad. Addawodd y Pharo Sety torcalonnus, a symudwyd yn ddwfn gan ei gweithred, byth i'w anghofio. Roedd Dorothy yn argyhoeddedig mai hi oedd ailymgnawdoliad yr offeiriades ifanc Bentreshyt a dechreuodd alw ei hun yn “Omm Sety” sydd, yn llythrennol, yn golygu “Mam Sety” mewn Arabeg.

Datguddiadau Rhyfeddol Dorothy Eady Yn Hanes yr Aifft:

Wedi'i brawychu a'i dieithrio gan ei hymddygiad, ysgarodd Imam Abd el-Meguid Dorothy Eady ym 1936, ond cymerodd y datblygiad hwn mewn cam ac, yn argyhoeddedig ei bod bellach yn byw yn ei gwir gartref, ni ddychwelodd i Loegr erioed. I gefnogi ei mab, cymerodd Dorothy swydd gyda'r Adran Hynafiaethau lle datgelodd yn gyflym wybodaeth ryfeddol o bob agwedd ar hanes a diwylliant yr hen Aifft.

Er ei fod yn cael ei ystyried yn hynod ecsentrig, roedd Eady yn weithiwr proffesiynol medrus, yn hynod effeithlon wrth astudio a chloddio arteffactau hynafol yr Aifft. Llwyddodd i chwilio am fanylion di-ri am fywyd yr hen Aifft a rhoi cymorth ymarferol hynod ddefnyddiol ar gloddiadau, gan syfrdanu ei chyd-Eifftolegwyr gyda'i mewnwelediadau anesboniadwy. Ar gloddiadau, byddai'n honni ei bod yn cofio manylyn o'i bywyd blaenorol ac yna'n rhoi cyfarwyddiadau fel, “Cloddiwch yma, rwy’n cofio bod yr ardd hynafol yma ..” Byddent yn cloddio ac yn datgelu gweddillion gardd ddiflanedig hir.

Yn ei chyfnodolion, a gedwir yn gyfrinachol tan ar ôl ei marwolaeth, ysgrifennodd Dorothy am yr ymweliadau breuddwydiol niferus gan ysbryd ei chariad hynafol, Pharo Sety I. Nododd ei bod wedi cael ei threisio gan fam yn 14 oed. Ymwelodd Sety - neu o leiaf ei gorff astral, ei akh - â hi yn y nos yn amlach dros y blynyddoedd. Mae astudiaethau o gyfrifon ailymgnawdoliad eraill yn aml yn nodi bod cariad brenhinol yn aml yn cymryd rhan yn y materion hyn sy'n ymddangos yn angerddol. Fel rheol, ysgrifennodd Dorothy am ei pharaoh mewn ffordd mater-o-ffaith, fel, “Mae Ei Fawrhydi yn galw heibio am eiliad ond ni allai aros - roedd yn cynnal gwledd yn Amenti (nefoedd).”

Roedd cyfraniadau Dorothy Eady i’w maes yn gymaint fel nad oedd ei honiadau o gof am fywyd yn y gorffennol, a’i haddoliad o dduwiau hynafol fel Osiris, yn poeni ei chydweithwyr mwyach. Enillodd ei gwybodaeth am y gwareiddiad marw a’r adfeilion a oedd yn amgylchynu eu bywydau beunyddiol barch cyd-weithwyr proffesiynol a fanteisiodd yn llawn ar yr achosion dirifedi pan alluogodd ei “chof” iddynt wneud darganfyddiadau pwysig, na ellid egluro’r ysbrydoliaeth drostynt yn rhesymol.

Yn ogystal â darparu'r cymorth amhrisiadwy hwn yn ystod gwaith cloddio, trefnodd Dorothy yn systematig y darganfyddiadau archeolegol a wnaeth hi ac eraill. Gweithiodd gyda'r archeolegydd Aifft Selim Hassan, gan ei gynorthwyo gyda'i gyhoeddiadau. Ym 1951, ymunodd â staff Yr Athro Ahmed Fakhry yn Dahshur.

Gan gynorthwyo Fakhry wrth iddo archwilio meysydd pyramid y Memphite Necropolis gwych, darparodd Dorothy wybodaeth a phrofiad golygyddol a brofodd yn amhrisiadwy wrth baratoi cofnodion maes ac o'r adroddiadau terfynol a gyhoeddwyd pan wnaethant ymddangos mewn print yn y pen draw. Yn 1952 a 1954, fe wnaeth ymweliadau Dorothy â'r deml fawr yn Abydos ei hargyhoeddi bod ei hargyhoeddiad hirsefydlog ei bod wedi bod yn offeiriades yno mewn bywyd blaenorol yn hollol wir.

Bywyd wedi ymddeol Dorothy Eady:

Ym 1956, ar ôl pledio am drosglwyddiad i Abydos, llwyddodd Dorothy i weithio yno ar aseiniad parhaol. “Dim ond un nod oedd gen i mewn bywyd,” meddai, “a mynd i Abydos, byw yn Abydos, a chael fy nghladdu yn Abydos.” Er ei bod i fod i ymddeol ym 1964 yn 60 oed, gwnaeth Dorothy achos cryf i gael ei gadw ar y staff am bum mlynedd ychwanegol.

Omm Sety: Stori wyrthiol ailymgnawdoliad 4 yr Eifftolegydd Dorothy Eady
Dorothy Louise Eady yn ei henaint.

Pan ymddeolodd o'r diwedd ym 1969, parhaodd i fyw ym mhentref tlawd Araba el-Madfuna wrth ymyl Abydos lle bu’n ffigwr cyfarwydd i archeolegwyr a thwristiaid fel ei gilydd ers amser maith. Gan orfod cefnogi ei hun ar bensiwn dibwys o tua $ 30 y mis, roedd hi'n byw mewn olyniaeth o dai gwerinol brics llaid a rennir gan gathod, asynnod, a gwibwyr anwes.

Ni ymrestrodd ar fawr mwy na the mintys, dŵr sanctaidd, fitaminau cŵn, a gweddi. Daeth incwm ychwanegol o werthu ei brodweithiau pwynt nodwydd ei hun o dduwiau'r Aifft i dwristiaid, golygfeydd o deml Abydos, a chartouches hieroglyffig. Byddai Eady yn cyfeirio at ei thŷ brics llaid bach fel yr “Omm Sety Hilton.”

Dim ond taith gerdded fer o'r deml, treuliodd oriau di-ri yno yn ei blynyddoedd yn dirywio, gan ddisgrifio ei harddwch i dwristiaid a hefyd rhannu ei chronfa helaeth o wybodaeth ag archeolegwyr ymweliadol. Disgrifiodd un ohonyn nhw, James P. Allen, o Ganolfan Ymchwil America yn Cairo, hi fel nawddsant Eifftoleg, gan nodi, “Nid wyf yn gwybod am archeolegydd Americanaidd yn yr Aifft nad yw’n ei pharchu.”

Marwolaeth Dorothy Eady - Om Seti:

Yn ei blynyddoedd diwethaf, dechreuodd iechyd Dorothy fethu wrth iddi oroesi trawiad ar y galon, pen-glin wedi torri, fflebitis, dysentri a sawl anhwylder arall. Yn denau ac yn eiddil ond yn benderfynol o ddod â’i thaith farwol i ben yn Abydos, edrychodd yn ôl ar ei bywyd hynod anghyffredin, gan fynnu, “Mae wedi bod yn werth ei werth. Fyddwn i ddim eisiau newid unrhyw beth. ”

Pan wahoddodd ei mab Sety, a oedd yn gweithio ar y pryd yn Kuwait, hi i fyw gydag ef a'i wyth o blant, gwrthododd Dorothy ei gynnig, gan ddweud wrtho ei bod wedi byw wrth ymyl Abydos ers dros ddau ddegawd a'i bod yn benderfynol o farw a bod claddwyd yno. Bu farw Dorothy Eady ar Ebrill 21, 1981, yn y pentref wrth ymyl dinas deml gysegredig Abydos.

Yn unol â thraddodiad yr hen Aifft, roedd gan ei beddrod ar ochr orllewinol ei gardd ffigur cerfiedig o Isis gyda'i adenydd yn drech na hi. Roedd Eady yn sicr y byddai ei hysbryd yn teithio trwy'r porth i'r Gorllewin ar ôl ei marwolaeth i gael ei haduno gyda'r ffrindiau yr oedd hi wedi'u hadnabod mewn bywyd. Disgrifiwyd y bodolaeth newydd hon filoedd o flynyddoedd ynghynt yn y Pyramid Texts, fel un o “Cysgu y gall hi ddeffro, gan farw er mwyn iddi fyw.”

Yn ei bywyd cyfan, parhaodd Dorothy Eady i gynnal ei dyddiaduron ac ysgrifennodd nifer o lyfrau yn canolbwyntio ar hanes yr Aifft a'i bywyd ailymgnawdoliad. Rhai arwyddocaol ohonynt yw: Abydos: Dinas Sanctaidd yr Hen Aifft, Abydos Omm Sety ac Yr Aifft Fyw Omm Sety: Goroesi Llwybrau Gwerin o'r Pharaonic Times.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Gwacáu toeau hofrennydd yn Afganistan gan y peilot badass Larry Murphy 5

Gwacáu toeau hofrennydd yn Afganistan gan y peilot badass Larry Murphy

Erthygl nesaf
Beth ddigwyddodd i Daylenn Pua ar ôl dringo Grisiau Haiku enwog Hawaii? 6

Beth ddigwyddodd i Daylenn Pua ar ôl dringo Grisiau Haiku enwog Hawaii?