Diflannu Brandon Swanson: Sut aeth y llanc 19 oed ar goll yn nhywyllwch y nos?

Brandon Swanson

Tybiwch eich bod wedi cwblhau blwyddyn arall o goleg. Am haf arall eto rydych chi'n rhydd o'r ysgol ac un cam yn agosach at y byd go iawn am byth. Rydych chi'n cwrdd â chyd-fyfyrwyr i ddathlu ac i gychwyn ar eich taith adref o'r diwedd. Ac eithrio na fyddwch byth yn dychwelyd adref.

Dyma ddigwyddodd ym mis Mai 2008 pan oedd Brandon Swanson, 19 oed, ar ei ffordd adref ar ôl dathlu gyda ffrindiau ar ôl diwedd semester y gwanwyn.

Diflaniad Brandon Swanson

Brandon Swanson
Dosbarthwyd delwedd o Brandon Swanson yn eang yn sgil ei ddiflaniad © MRU

Ar Fai 14, 2008, gadawodd Brandon Swanson am adref am hanner nos yn fuan ar ôl i'r dathliad ddod i ben. Tua 2am oedd hi pan alwodd ei rieni ar ei ffôn symudol, gan ddweud wrthyn nhw ei fod wedi gyrru ei Chevy Lumina oddi ar y ffordd ac i mewn i ffos ger tref Lynd, Minnesota. Diolch byth na chafodd ei frifo a gofynnodd i'w rieni ei godi.

Mae Annette a Brian Swanson yn mynd allan i'r nos i ddod o hyd i'w mab, gan barhau i siarad ag ef ar y ffôn i nodi ei union leoliad. Fe wnaethant fflachio eu prif oleuadau i roi arwydd i Brandon pan gyrhaeddon nhw'r lleoliad a ddisgrifiodd, ond ni sylwodd Brandon ar y goleuadau ac ymatebodd trwy fflachio ei hun ar ôl mynd yn ôl i'w gar, na welodd ei rieni hefyd.

Daeth yn amlwg nad oedd y ddwy ochr yn yr un lleoliad, ac felly dywedodd Brandon iddo adael ei gerbyd a dweud wrth ei rieni ei fod yn mynd i gerdded tuag ato, yr hyn yr oedd yn ei feddwl oedd goleuadau'r dref Lynd. Dywedodd wrth ei dad am gwrdd ag ef ym maes parcio bar lleol ac aros amdano yno, yn dal ar y lein gyda'i fab.

Brandon Swanson
Poster ar goll o Brandon Swanson © FBI

Tua 2:30 y bore, tua 47 munud i mewn i'r alwad, gan dorri eu sgwrs achlysurol, gwaeddodd Brandon yn sydyn “O cachu!”. Gan feddwl bod yn rhaid bod Brandon wedi gollwng ei ffôn, dechreuodd ei rieni weiddi ei enw er mwyn iddo ddod o hyd i'r ffôn, ond collwyd y cysylltiad. Fe wnaethant geisio galw yn ôl, gan obeithio y byddai Brandon yn gweld y golau o'r ffôn symudol yn y tywyllwch i'w leoli, ond ni atebodd erioed. Ni welwyd na chlywyd Brandon ers hynny.

Chwilio am Brandon Swanson

Y bore wedyn, hysbyswyd yr heddlu, a dechreuodd oedi wrth chwilio am Brandon Swanson, gyda chymorth hofrenyddion, gwirfoddolwyr a chŵn. Mae swyddfa’r siryf yn cael cofnodion ffôn symudol Brandon a datgelodd ei fod wedi bod yn galw o gyffiniau Taunton, 25 milltir o Lynde. Wrth chwilio’r ardal fe ddaethon nhw o hyd i gar Brandon mewn ffos oddi ar ffordd raean ar hyd llinell Sir Lincoln. Yn rhyfedd, mewn ardal lle nad oedd goleuadau o unrhyw fath i'w gweld. Yn yr ardal o amgylch y car, nid oedd unrhyw draciau i ddweud i ba gyfeiriad y dechreuodd Brandon gerdded i mewn.

Brandon Swanson
Cyffiniau Taunton, Minnesota, yn dangos trefi a oedd yn bwysig wrth chwilio am Brandon Swanson ym mis Mai 2008 ac wedi hynny © Wikimedia Commons

Daeth tîm o flodau blodau o hyd i lwybr 3 milltir a oedd yn dilyn ffyrdd y cae i fferm a adawyd, yna ar hyd yr Afon Meddygaeth Felen i bwynt lle roedd yn edrych fel bod y llwybr yn mynd i mewn i'r nant, gan annog llawer i gredu iddo faglu i mewn iddo a boddi . Roedd ei dad yn cofio Brandon yn sôn am basio ffensys a dŵr clywed gerllaw, felly cafodd cychod eu defnyddio i chwilio am ei gorff mewn theori iddo foddi.

Brandon Swanson
Chwilio llun o benwythnos Mehefin 8, 2008 © blog “The Search for Brandon Swanson”

Cododd y cŵn ei arogl yr ochr arall i'r afon ar hyd llwybr graean a arweiniodd at y fferm a adawyd, er iddynt ei cholli'n gyflym. Yn ogystal, ni ddarganfuwyd ei gorff, ei ddillad na'i eiddo yn yr afon. Hefyd, roedd yn rhaid i Brandon hongian yr alwad â llaw a gallai ffôn Brandon dderbyn galwadau o hyd, gan olygu ei fod mewn cyflwr gweithio ac yn fwyaf tebygol nad oedd o dan y dŵr.

Brandon Swanson
Mae chwilwyr yn gweithio ardal ychydig i'r gorllewin o Taunton ar hyd Priffordd 68 ac i'r gogledd, Mehefin 21-22, 2008. © blog “Chwilio am Brandon Swanson”

Oherwydd nad oedd yn ymddangos ei fod yn boddi, beth ddigwyddodd wedyn? Mae gan Darrin E. Delzer, diffoddwr tân gwirfoddol a ddaeth yn rhan o'r ymchwiliad, esboniad credadwy. Darganfu fanylion na adroddodd y cyfryngau erioed ar ôl adolygu'r Adroddiad Gweithgaredd Amheus (SAR). Yn gyntaf oll, roedd Brandon yn gyfreithiol ddall yn un o'i lygaid ac roedd angen defnyddio sbectol arno. Gadawyd ei sbectol, fodd bynnag, yn ei gar.

Nawr, oni fyddech chi'n mynd â'ch sbectol gyda chi pe byddech chi'n ddall gydag un llygad, yn cerdded ar noson farw ar draws tiriogaeth anhysbys? Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr rhesymegol oni bai ei fod wedi meddwi o'r blaid. Yn ddieithr hyd yn oed, nododd ei ffrindiau a'i gwelodd ddiwethaf yn y parti a'i rieni ei fod yn ymddangos yn normal ac nad oedd yn feddw.

Darn arall o wybodaeth a gynhwyswyd yn yr adroddiad SAR oedd bod Brandon, cyn i'r alwad ddod i ben, wedi adrodd i'w dad ei fod yn croesi caeau a ffensys ac yn esgusodi “Nid ffens arall” cyn dweud y “O cachu.” Yn yr amser byr hwn, clywodd ei Dad ef yn dringo'r ffens ac yna beth oedd yn swnio fel iddo lithro ar greigiau.

Brandon Swanson
Brandon Swanson gyda'i chwaer Jamine © teulu Swanson

Dros y blynyddoedd, cynhaliwyd llawer o chwiliadau helaeth am Brandon Swanson, ond ni ddaethpwyd o hyd iddo ef na'i ffôn symudol erioed. Beth ddigwyddodd iddo yn eich barn chi? A syrthiodd yn yr afon a boddi? Neu a ddiflannodd yn fwriadol? Neu cafodd ei gipio yn y tywyllwch ??

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Straeon am ddwy em felltigedig fwyaf enwog 1

Straeon am ddwy em felltigedig fwyaf enwog

Erthygl nesaf
Nikola tesla a phyramidiau

Pam roedd gan Nikola Tesla obsesiwn â phyramidiau'r Aifft