Dyma sut y rhewodd Jean Hilliard solid a dadmer yn ôl yn fyw!

Jean Hilliard

Roedd Jean Hilliard, y ferch wyrthiol o Lengby, Minnesota, wedi rhewi, wedi dadmer―a deffro!

ffotograffau wedi'u rhewi-jeiard-hilliard
Mae'r llun hwn, sy'n arwydd o gyflwr rhewedig Jean Hilliard, wedi'i dynnu o raglen ddogfen ar stori Jean Hilliard.

Pwy oedd Jean Hilliard?

Roedd Jean Hilliard yn ei arddegau 19 oed o Lengby, Minnesota, a oroesodd rhewi 6 awr difrifol ar −30 ° C (−22 ° F). Ar y dechrau mae'r stori hon yn swnio'n anghredadwy ond fe ddigwyddodd mewn gwirionedd yng nghefn gwlad gogledd-orllewinol Minnesota, Unol Daleithiau.

Dyma sut y rhewodd Jean Hilliard yn solet yn yr iâ am fwy na chwe awr

Am hanner nos llwm Rhagfyr 20, 1980, pan oedd Jean yn gyrru adref o'r dref, ar ôl treulio ychydig oriau gyda rhai o'i ffrindiau, wynebodd ddamwain a arweiniodd at fethiant car oherwydd y tymheredd is-sero. Yn y pen draw, roedd hi'n mynd yn hwyr felly cymerodd llwybr byr ar ffordd graean rhewllyd ychydig i'r de o Lengby, a Ford LTD ei thad oedd â gyriant olwyn gefn, ac nid oedd ganddo frêcs gwrth-glo. Felly, llithrodd i'r ffos.

Roedd Jean yn adnabod dyn o’r enw Wally Nelson i lawr y ffordd, sef ei chariad, ffrind gorau Paul ar y pryd. Felly, dechreuodd gerdded am ei dŷ, a oedd tua dwy filltir i ffwrdd. Roedd hi'n 20 islaw'r noson honno, ac roedd hi'n gwisgo esgidiau cowboi. Ar un adeg, daeth yn hollol ddryslyd a rhwystredig i ddarganfod tŷ ei ffrind. Fodd bynnag, ar ôl dwy filltir o gerdded, tua 1 AC, gwelodd dŷ ei ffrind trwy'r coed o'r diwedd. Yna aeth popeth yn ddu! ―She dywedodd.

Yn ddiweddarach, dywedodd pobl wrthi ei bod wedi cyrraedd iard ei ffrind, baglu, a chropian ar ei dwylo a'i phengliniau i stepen drws ei ffrind. Ond daeth ei chorff mor ofer yn y tywydd rhewllyd nes iddi gwympo 15 troedfedd y tu allan i'w ddrws.

Yna yn y bore wedyn tua 7 AC, pan oedd y tymheredd eisoes wedi gostwng i −30 ° C (−22 ° F), daeth Nelson o hyd i’w “solid wedi’i rewi” ar ôl bod mewn oerni mor eithafol am chwe awr syth gyda’i llygaid yn llydan agored . Gafaelodd yn ei choler a'i sgidio i'r porth. Er, nid yw Jean yn cofio dim o hynny.

Ar y dechrau, roedd Nelson o'r farn ei bod hi'n farw ond pan welodd ychydig o swigod yn dod allan o'i thrwyn, cafodd fod ei henaid yn dal i fyw yn ei chorff stiff wedi'i rewi. Yna cludodd hi ar unwaith i Ysbyty Fosston, sydd tua 10 munud o Lengby.

Dyma beth oedd yn rhyfedd gan feddygon am Jean Hilliard?

Ar y dechrau, canfu meddygon fod wyneb Jean Hilliard yn ashen a'i lygaid yn hollol gadarn heb unrhyw ymateb i olau. Arafodd ei phwls i oddeutu 12 curiad y funud. Nid oedd gan feddygon obeithion uchel am ei bywyd. Dywedon nhw fod ei chroen mor galed fel na allen nhw ei dyllu â nodwydd hypodermig i gael IV, a bod tymheredd ei chorff yn rhy isel i gofrestru ar thermomedr. Fe wnaethant gyfrif ei bod yn farw yn bennaf eisoes. Cafodd ei lapio mewn blanced drydan a gadawyd hi ar dduw.

Daw gwyrth yn ôl Jean Hilliard

Jean Hilliard
Mae Jean Hilliard, canol, yn gorffwys yn ysbyty Fosston ar ôl iddi oroesi yn wyrthiol chwe awr mewn tymheredd −30 ° C ar Ragfyr 21, 1980.

Ymgasglodd teulu Jean mewn gweddi, gan obeithio am wyrth. Ddwy awr yn ddiweddarach erbyn canol y bore, aeth i mewn i gonfylsiynau treisgar ac adennill ymwybyddiaeth. Roedd hi'n berffaith iawn, yn feddyliol ac yn gorfforol, er ei bod hi ychydig yn ddryslyd. Roedd hyd yn oed y frostbite yn diflannu'n araf o'i choesau er syndod i'r meddyg.

Ar ôl 49 diwrnod o driniaeth, yn rhyfeddol gadawodd yr ysbyty heb hyd yn oed golli bys a heb unrhyw ddifrod parhaol i'r ymennydd na'r corff. Disgrifiwyd ei hadferiad fel “Gwyrth”. Mae'n ymddangos bod duw wedi ei chadw'n fyw mewn cyflwr mor farwol.

Mae'r damcaniaethau y tu ôl i wyrth Jean Hilliard yn dod yn ôl yn fyw

Er bod dod Jean Hilliard yn ôl yn wyrth go iawn, awgrymwyd oherwydd bod alcohol yn ei system, bod ei horganau wedi aros heb eu rhewi, a oedd yn atal unrhyw ddifrod parhaol i'w chorff mewn cyflwr mor angheuol. Er bod David Plummer, athro meddygaeth frys o Brifysgol Minnesota wedi cyflwyno damcaniaeth arall ynghylch adferiad gwyrthiol Jean Hilliard.

Mae Dr. Plummer yn arbenigwr ar adfywio pobl eithafol hypothermia. Yn ôl iddo, wrth i gorff rhywun oeri, mae llif ei waed yn arafu, gan ofyn am lai o ocsigen fel math o gaeafgysgu. Os yw llif eu gwaed yn cynyddu ar yr un raddfa ag y mae eu corff yn cynhesu, gallant wella yn aml fel y gwnaeth Jean Hilliard.

Anna Bågenholm – goroeswr arall o hypothermia eithafol fel Jean Hilliard

Anma Bagenholm a Jean Hilliard
Anna Elisabeth Johansson Bågenholm © BBC

Radiolegydd o Sweden o Vänersborg yw Anna Elisabeth Johansson Bågenholm, a oroesodd ar ôl damwain sgïo ym 1999 a'i gadael yn gaeth o dan haen o rew am 80 munud mewn dŵr rhewllyd. Yn ystod yr amser hwn, daeth Anna, 19 oed, yn ddioddefwr hypothermia eithafol a gostyngodd tymheredd ei chorff i 56.7 ° F (13.7 ° C), un o'r tymereddau corff goroesol isaf a gofnodwyd erioed mewn bod dynol â hypothermia damweiniol. Llwyddodd Anna i ddod o hyd i boced aer o dan y rhew, ond dioddefodd arestiad cylchrediad y gwaed ar ôl 40 munud yn y dŵr.

Ar ôl ei hachub, cafodd Anna ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Tromsø. Er gwaethaf ei bod wedi marw yn glinigol fel Jean Hilliard, bu tîm o fwy na chant o feddygon a nyrsys yn gweithio mewn shifftiau am naw awr i achub ei bywyd. Deffrodd Anna ddeng niwrnod ar ôl y ddamwain, parlysu o'r gwddf i lawr ac wedi hynny treuliodd ddau fis yn gwella mewn uned gofal dwys. Er ei bod wedi gwella bron yn llwyr o'r digwyddiad, yn hwyr yn 2009 roedd hi'n dal i ddioddef o fân symptomau yn ei dwylo a'i thraed yn gysylltiedig ag anaf i'r nerf.

Yn ôl arbenigwyr meddygol, cafodd corff Anna amser i oeri’n llwyr cyn i’r galon stopio. Roedd ei hymennydd mor oer pan stopiodd y galon mai ychydig iawn o ocsigen oedd ei angen ar gelloedd yr ymennydd, felly gallai'r ymennydd oroesi am amser eithaf hir. Mae hypothermia therapiwtig, dull a ddefnyddir i achub dioddefwyr arestiad cylchrediad y gwaed trwy ostwng tymheredd eu corff, wedi dod yn amlach yn ysbytai Norwy ar ôl i achos Anna ennill enwogrwydd.

Yn ôl BBC News, mae'r rhan fwyaf o gleifion sy'n dioddef o hypothermia eithafol yn marw, hyd yn oed os yw meddygon yn gallu ailgychwyn eu calonnau. Y gyfradd oroesi ar gyfer oedolion y mae tymheredd eu corff wedi gostwng i fod yn is na 82 ° F yw 10% -33%. Cyn damwain Anna, y tymheredd corff isaf a oroesodd oedd 57.9 ° F (14.4 ° C), a gofnodwyd mewn plentyn.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Penglog 5 - Gorfododd penglog dynol miliwn o flynyddoedd i wyddonwyr ailfeddwl am esblygiad dynol cynnar 1

Penglog 5 - Gorfododd penglog dynol miliwn o flynyddoedd i wyddonwyr ailfeddwl am esblygiad dynol cynnar

Erthygl nesaf
Dirgelwch 'cylch y goedwig' 2

Dirgelwch 'cylch y goedwig'