The Rain Man - dirgelwch heb ei ddatrys Don Decker

The Rain Man - dirgelwch heb ei ddatrys Don Decker 1

Dywed hanes, roedd bodau dynol bob amser wedi eu swyno wrth geisio rheoli amgylchoedd a ffenomenau naturiol â'u meddyliau. Mae rhai wedi ceisio rheoli dros y tân tra bod rhai wedi rhoi cynnig ar y tywydd ond tan y dyddiad hwn, nid yw'r un hyd yma wedi gallu gwneud hynny. Fodd bynnag, digwyddiad rhyfeddol wedi'i ganoli ar garcharor o'r 80au, mae bywyd Don Decker yn honni bod peth mor rhyfedd yn digwydd mewn bywyd go iawn.

Don Decker, y dywedwyd iddo gaffael rheolaeth dros y tywydd o'i amgylch i wneud glawogydd pryd bynnag yr oedd eisiau neu ble bynnag yr oedd eisiau. Mae’r gallu rhyfedd yn ei wneud yn enwog ledled y byd gyda’r enw “Y Dyn Glaw".

dirgelion don-decker-unsolved-
Don Decker, Y Dyn Glaw

Dechreuodd y cyfan ar Chwefror 24ain, 1983 yn Stroudsburg, Pennsylvania, yn yr Unol Daleithiau, pan fu farw taid Decker, James Kishaugh. Tra bod eraill yn galaru, roedd Don Decker yn teimlo ymdeimlad o heddwch am y tro cyntaf. Yr hyn nad oedd y lleill yn ei wybod, oedd bod James Kishaugh wedi cam-drin yn gorfforol ers pan oedd yn blentyn ifanc.

Er gwaethaf ei fod yn y carchar, cafodd Decker furlough i fynd i angladd ei dad-cu marw am 7 diwrnod. Ond ni fyddai’n rhaid i ymdeimlad Decker o heddwch aros yn hir.

Ar ôl yr angladd, gwahoddodd Bob a Jeannie Keiffer a oedd yn ffrindiau teuluol i Don Decker ef yn eu cartref i aros yn y nos. Wrth gael eu cinio parhaodd Decker i stiwio dros yr atgofion a godwyd yn ôl yn ystod yr angladd. Esgusododd ei hun o'r bwrdd i fynd i'r ystafell ymolchi, er mwyn iddo allu casglu ei hun a thawelu.

Yn ôl iddo, oherwydd ei fod ar ei ben ei hun daeth yn emosiynol yn raddol a dechreuodd ei deimladau amgáu ei endid. Wrth i hyn ddigwydd, gostyngodd tymheredd yr ystafell yn sylweddol, a gwelodd y deciwr ddelwedd gyfriniol hen ddyn fel ei dad-cu ond yn gwisgo coron. Yn dilyn hyn roedd yn teimlo poen sydyn yn ei fraich, ac wrth edrych i lawr gwelodd dri marc crafu gwaedlyd. Wrth edrych yn ôl i fyny roedd y ffigur wedi diflannu. Yn ddryslyd, aeth yn ôl i lawr y grisiau ac ailymuno â'i ffrindiau yn ôl wrth y bwrdd cinio. Ar y pwynt hwn, trwy gydol y pryd bwyd, aeth Decker i brofiad tebyg i trance, lle nad oedd yn gallu gwneud unrhyw beth heblaw syllu.

Ar ôl ychydig, dechreuodd rhai digwyddiadau mwy rhyfedd ddigwydd - mae dŵr yn diferu o'r wal a'r nenfwd yn araf, a byddai niwl ysgafn yn ffurfio ar lawr gwlad.

Fe wnaethant alw landlord yr adeilad i weld y broblem ddŵr a chyn bo hir daeth y landlord gyda'i wraig a gwnaethant wirio'r tŷ cyfan ond ni allent ddod o hyd i achos rhesymol dros y gollyngiad dŵr, oherwydd bod yr holl bibellau plymio wedi'u lleoli yr ochr arall mewn gwirionedd. o'r adeilad. Yna dyma nhw'n galw'r heddlu i ymchwilio i'r hyn oedd yn digwydd mewn gwirionedd. Y patrolman Richard Wolbert oedd y cyntaf i gyrraedd y lleoliad. Ychydig funudau yn unig a gymerodd i'r patrolman Wolbert fynd yn drensio mewn dŵr ar ôl mynd i mewn i'r cartref. Yn ddiweddarach, disgrifiodd Wolbert yr hyn a welodd y noson yr aeth i mewn i dŷ Keiffer.

Yn ôl Wolbert, roedden nhw'n sefyll ychydig y tu mewn i'r drws ffrynt ac wedi cwrdd â'r defnyn hwn o ddŵr yn teithio'n llorweddol. Fe basiodd rhyngddynt a theithio allan i'r ystafell nesaf yn unig.

Roedd y swyddog John Baujan a oedd wedi dod i ymuno yn yr ymchwiliad gyda Wolbert hefyd yn dyst i'r rhyfedd ffenomen wrth y tŷ. Dywedodd, pan aeth i mewn i Dŷ Keiffer, ei fod yn llythrennol wedi oeri i'r asgwrn cefn, gan wneud i'r gwallt sefyll ar ei wddf, ac aeth i gyflwr rhyfeddod di-le.

Gan na allai Swyddog Baujan ddeall unrhyw beth beth oedd yn digwydd yno, cynghorodd y Keiffers i fynd â Decker allan o'r cartref ac eistedd i lawr yn y pizzeria cyfagos. Cyn gynted ag y gadawsant, dychwelodd y tŷ i normal.

Gwelodd Pam Scrofano, a oedd yn berchen ar y bwyty pizza, Decker yn mynd i mewn i'r bwyty mewn cyflwr tebyg i zombie. Eiliadau ar ôl i'r Keiffers a Decker eistedd i lawr, fe wnaethant sylwi bod yr un peth yn dechrau digwydd yn y pizzeria. Dechreuodd dŵr ddisgyn ar eu pennau a lledaenu ar draws y llawr. Rhedodd Pam at ei chofrestr ar unwaith a thynnu ei chroeshoeliad a'i gosod ar groen Decker, gan amau ​​ei fod yn ei feddiant. Ymatebodd Decker ar unwaith oherwydd mae'n debyg bod y croeshoeliad wedi llosgi ei gnawd.

Ar y pwynt hwn, nid oedd yn bosibl aros yn y pizzeria mwyach. Penderfynodd Bob a Jeannie Keiffer fynd â Decker yn ôl i'w cartref. Cyn gynted ag y gadawsant y pizzeria, stopiodd y glaw ddisgyn.

Ym mhreswylfa'r Keiffer, cyn gynted ag y daeth y Keiffers a Decker i mewn i'r cartref, dechreuodd y glaw ddisgyn eto. Ond y tro hwn roedd modd clywed potiau a sosbenni yn rhuthro yn y gegin. Yn olaf, credai'r landlord a'i wraig fod Decker yn chwarae rhyw fath o jôc ymarferol yn unig i niweidio eu heiddo.

Yna cymerodd pethau dro dramatig a threisgar. Yn sydyn, roedd Decker yn teimlo ei fod yn codi o'r ddaear ac yn cael ei wthio yn rymus yn erbyn y wal gan ryw rym nas gwelwyd o'r blaen. Yn fuan wedi hynny, dychwelodd swyddogion Baujan a Wolbert i Breswylfa Keiffer gyda'u Prif Bennaeth ond ni allent ddod o hyd i unrhyw beth anarferol. Felly, daeth y Prif Weithredwr â'r digwyddiad i ben fel problem blymio a chynghorodd i'w anghofio. Efallai oherwydd chwilfrydedd, anwybyddodd yr heddweision eu Prifathro a dychwelyd y diwrnod canlynol gyda'r Is-gapten John Rundle a Bill Davies i weld sut roedd pethau'n mynd.

Pan gyrhaeddodd y tri swyddog y cartref roeddent yn falch o nodi ei bod yn ymddangos bod pethau wedi setlo i lawr. Yna, cynhaliodd Bill Davies ei arbrawf ei hun a gosod croes aur yn nwylo Don Decker. Roedd Davies yn cofio Decker gan nodi ei fod yn ei losgi, felly cymerodd Davies y groes yn ôl. Yna gwelodd yr heddweision Decker yn codi unwaith eto ac yn hedfan yn erbyn wal fewnol.

Yn ôl disgrifiad yr Is-gapten John Rundle, yn sydyn, cododd Decker oddi ar y ddaear a hedfan ar draws yr ystafell gyda digon o rym, fel petai bws wedi ei daro. Roedd tri marc crafanc ar ochr gwddf Decker, a dynnodd waed, ac nid oes gan Rundle ateb ar ei gyfer o gwbl. Mae'n tynnu llun gwag, hyd yn oed heddiw.

Wedi hynny, sylweddolodd y landlord gyflwr gwirioneddol Don Decker ac roedd eisiau ei helpu i ryddhau o'r drafferth, felly galwodd bob pregethwr yn Stroudsburg a chafodd ei wrthod gan y mwyafrif. Fodd bynnag, daeth un i'r tŷ a gweddïodd gyda Decker. Yna'n raddol, roedd yn ymddangos bod Decker yn ef ei hun unwaith eto, ac ni wnaeth hi lawio yn y cartref erioed.

Arhoswch, nid yw'r stori wedi marw yma !!

Roedd furlough Don Decker drosodd ac roedd hi'n bryd mynd yn ôl i'r carchar. Tra yn ei gell, roedd gan Decker feddwl. Roedd yn meddwl tybed a allai reoli'r glaw; mewn gwirionedd, roedd yn arferol i fod, pwy sydd heb y dymuniad hwn mewn gwirionedd ?? Cyn gynted ag y dechreuodd feddwl amdano, dechreuodd nenfwd a waliau'r celloedd ddiferu dŵr yn anhygoel. Cafodd Decker ei ateb ar unwaith, felly nawr fe allai reoli'r glaw pryd bynnag a lle bynnag y mae eisiau.

Nid oedd gwarchodwr y carchar a oedd yn gwneud ei rowndiau yn hapus pan welodd yr holl ddŵr yn gorlifo'r gell. Nid oedd yn ei gredu pan ddywedodd Decker wrtho ei fod yn llenwi'r glaw gyda'i feddwl. Heriodd y gwarchodwr Decker yn goeglyd a nododd os oedd ganddo'r pwerau hyn i reoli glaw, yna ei gwneud hi'n bwrw glaw yn swyddfa'r warden. Rhwymedigaeth Decker.

Gwnaeth y gwarchodwr ei ffordd i swyddfa'r warden, lle roedd LT yn gweithio dros dro yn warden. David Keenhold. Nid oedd gan Keenhold unrhyw syniad pwy oedd Don Decker nac unrhyw beth ynglŷn â'r hyn a ddigwyddodd ym mhreswylfa Keiffer a pizzeria. Pan ddaeth y gwarchodwr i mewn i'r swyddfa, gwelodd fod Keenhold yn eistedd ar ei ben ei hun wrth ei ddesg. Edrychodd y gwarchodwr ymhellach o gwmpas, gan archwilio'r ystafell nes iddo weld Keenhold yn agos. Gofynnodd i Keenhold edrych ar ei grys, cafodd ei socian mewn dŵr!

Dywedodd y warden, tua chanol ei sternwm, tua phedair modfedd o hyd, dwy fodfedd o led, ei fod yn dirlawn â dŵr yn unig. Roedd yn ddychrynllyd ac yn wirioneddol ofnus. Roedd y swyddog hefyd wedi dychryn bryd hynny, ac nid oedd ganddo esboniad pam na sut y digwyddodd.

LT. Galwodd Keenhold, o’r diwedd ar ôl deall yr hyn oedd yn digwydd, ei ffrind barchedig William Blackburn a gofynnodd iddo ar frys weld Don Decker. Cytunodd y Parchedig Blackburn a mynd at gell Don Decker. Ar ôl cael ei friffio ar bopeth a ddaeth yn amlwg ers i Decker fynd yn ei flaen, cyhuddodd y parchedig ef o wneud popeth. Nid oedd y cyhuddiad hwn yn cyd-fynd yn dda â Decker. Newidiodd ei ymarweddiad ac yn sydyn daeth arogl cryf i'w gell. Disgrifiodd rhai tystion arogl marw, ond wedi'i luosi â phump. Yna ailymddangosodd y glaw unwaith eto. Roedd hi'n law niwlog a ddisgrifiwyd gan y parchedig fel glaw y Diafol.

O'r diwedd, deallodd y Parchedig Blackburn nad oedd hyn yn ffug. Dechreuodd weddïo dros Decker ac eisteddodd yn y gell honno yn gweddïo gydag ef am oriau. Ac yn olaf, digwyddodd. Stopiodd y glaw a thorrodd Don Decker yn ddagrau. Beth bynnag oedd hynny a effeithiodd ar Decker, ni amlygodd ei hun eto. Dywedodd Decker ei fod yn obeithiol na fydd hyn byth yn digwydd eto. Dywedodd fod ei dad-cu wedi ei gam-drin unwaith a chafodd gyfle i'w gam-drin eto. Y cyfan y mae arno ei eisiau yw heddwch.

Mae practis meddygol paranormal darlledwyd y digwyddiad a ddisgrifir uchod ar y sioe deledu enwog Dirgelion Heb eu Datrys ar Chwefror 10, 1993, ac enillodd boblogrwydd o bob cwr o'r byd.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Y straeon arswydus y tu ôl i fynwent Bachelor's Grove 2

Y straeon arswydus y tu ôl i fynwent Bachelor's Grove

Erthygl nesaf
Penglog Starchild dirgel a tharddiad Seren Blant: Pwy ydyn nhw? 3

Penglog Starchild dirgel a tharddiad Seren Blant: Pwy ydyn nhw?