Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys!

Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys! 1

Hisashi Ouchi, technegydd labordy sy'n dod yn ddioddefwr ymbelydredd niwclear gwaethaf erioed y genedl yn ystod damwain mewn gorsaf ynni niwclear yn Japan. Fe'i hystyrir yn fater hynod feirniadol o effaith niwclear yn ein hanes meddygol, lle cadwyd Hisashi yn fyw am 83 diwrnod mewn rhyw fath o ffordd arbrofol. Erys nifer o gwestiynau am y foeseg ynghylch ei driniaeth, a’r un fwyaf arwyddocaol yw: “Pam y cadwyd Hisashi yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys mewn poen a dioddefaint mor annioddefol?”

Achos Ail Ddamwain Niwclear Tokaimura

Mae Ail Ddamwain Niwclear Tokaimura yn cyfleu’r trychineb niwclear a ddigwyddodd ar Fedi 30, 1999, tua 10:35 am, gan arwain at ddwy farwolaeth niwclear erchyll. Mae'n un o ddamweiniau ymbelydredd niwclear sifil gwaethaf y byd a ddigwyddodd mewn ffatri ailbrosesu tanwydd wraniwm. Gweithredwyd y planhigyn gan Japan Nuclear Fuversion Conversion Co. (JCO) a leolir ym mhentref Tokai yn Ardal Naka, yn Japan.

hisashi-ouchi-tokai-jco-lab
Gwaith niwclear Tokaimura JCO

Roedd tri o weithwyr labordy, Hisashi Ouchi, 35 oed, Yutaka Yokokawa, 54 oed, a Masato Shinohara, 39 oed, yn gweithio yn y labordy yn eu shifft y diwrnod hwnnw. Roedd Hisashi a Masato gyda'i gilydd yn paratoi swp mesuradwy o danwydd niwclear trwy ychwanegu toddiant wraniwm i'r tanciau dyodiad. Oherwydd diffyg profiad, roeddent wedi ychwanegu gormod o wraniwm (tua 16kg) at un o'r tanciau hynny a gyrhaeddodd ei gyflwr critigol. Yn y pen draw, yn sydyn, cychwynnodd adwaith cadwyn niwclear hunangynhaliol gyda fflach las ddwys a digwyddodd y ddamwain erchyll.

tokaimura-niwclear-marwolaeth-hisashi
Y Lab Niwclear Yn Tokai Wedi'r Damwain

Tynged Hisashi Ouchi

Yn anffodus, Hisashi oedd yr un agosaf o'r ffrwydrad a anafwyd fwyaf. Derbyniodd 17 rhidyll (Sv) o ymbelydredd tra bod 50 mSv (1 Sv = 1000 mSv) yn cael ei ystyried fel y dos blynyddol uchaf a ganiateir o ymbelydredd ac ystyrir 8 rhidyll fel y dos marwol. Tra derbyniodd Masato a Yutuka y dosau angheuol o 10 rhidyll a 3 rhidyll yn eu tro. Derbyniwyd pob un ohonynt ar unwaith i Ysbyty Mito.

Hisashi Ouchi
Hisashi Ouchi © Credyd Delwedd: JapansTime

Dioddefodd Hisashi 100% o losgiadau difrifol, a difrodwyd y rhan fwyaf o'i organau mewnol yn llawn neu'n rhannol. Yn syfrdanol roedd y cyfrif celloedd gwaed gwyn yn ei gorff yn agos at sero, gan ddinistrio ei system imiwnedd gyfan, a dinistriodd yr ymbelydredd angheuol ei DNA hefyd.

Treiddiodd yr ymbelydredd gromosomau ei gelloedd. Mae cromosomau yn lasbrintiau corff dynol sy'n cynnwys yr holl wybodaeth enetig. Mae gan bob pâr o gromosomau rif a gellir eu trefnu mewn trefn.

Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys! 2
Cafodd cromosomau Hisaahi eu torri ar wahân ac roedd rhai ohonyn nhw'n sownd wrth ei gilydd

Fodd bynnag, roedd yn amhosibl trefnu cromosomau arbelydredig Hisashi. Fe'u torrwyd ar wahân ac roedd rhai ohonynt yn sownd wrth ei gilydd. Roedd dinistrio'r cromosomau yn golygu na fyddai celloedd newydd yn cael eu cynhyrchu wedi hynny.

Ymddangosodd y difrod ymbelydredd hefyd ar wyneb corff Hisashi. Ar y dechrau, roedd meddygon yn defnyddio tapiau llawfeddygol fel arfer ar ei gorff. Fodd bynnag, daeth yn fwy ac yn amlach bod ei groen wedi'i rwygo i ffwrdd ynghyd â'r tâp wedi'i dynnu. Yn y pen draw, ni allent ddefnyddio tâp llawfeddygol mwyach.

Delwedd Hisashi ouchi,
Dioddefwr ymbelydredd Hisashi Ouchi. Roedd croen corff Hisashi yn aml yn cael ei rwygo i ffwrdd

Mae celloedd croen iach yn rhannu'n gyflym ac mae celloedd newydd yn disodli hen rai. Fodd bynnag, yng nghroen arbelydredig Hisashi, ni chynhyrchwyd celloedd newydd mwyach. Roedd ei hen groen yn cwympo i ffwrdd. Roedd yn boen dwys yn ei groen a'r frwydr yn erbyn haint.

Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys! 3
Roedd hen gelloedd croen Hisashi yn cwympo i ffwrdd ond nid oedd celloedd croen newydd yn llenwi'r diffyg. Felly, dechreuodd croen ei gorff cyfan dynnu ei groen.

Yn ogystal, roedd wedi datblygu cadw hylif yn ei ysgyfaint a dechreuodd gael anhawster i anadlu.

Beth mae ymbelydredd niwclear yn ei wneud i'r corff dynol?

Y tu mewn i gnewyllyn ein cell pob corff, mae cyrff microsgopig o'r enw cromosomau sy'n gyfrifol am swyddogaeth ac atgenhedlu pob cell yn ein corff. Gwneir cromosomau o ddau folecwl mawr neu linyn o asid deoxyribonucleig (DNA). Mae ymbelydredd niwclear yn effeithio ar yr atomau yn ein cyrff trwy dynnu'r electronau. Mae hyn yn torri'r bondiau atom mewn DNA, gan eu niweidio. Os caiff y DNA yn y cromosom ei ddifrodi, mae'r cyfarwyddiadau sy'n rheoli swyddogaeth ac atgenhedlu'r gell hefyd yn cael eu difrodi ac ni all celloedd efelychu fel eu bod yn marw. Y rhai sy'n dal i allu efelychu, creu celloedd mwy treigledig neu wedi'u difrodi sy'n creu canser.

Canlyniad y trychineb niwclear

Cafodd tua 161 o bobl o 39 o aelwydydd o fewn radiws 350 metr o'r adeilad trawsnewid eu symud ar unwaith. Gofynnwyd i breswylwyr o fewn 10 km aros y tu fewn fel mesur rhagofalus.

Fodd bynnag, ailddechreuodd adwaith y gadwyn niwclear wrth i'r toddiant oeri ac i'r gwagleoedd ddiflannu. Y bore canlynol, stopiodd gweithwyr yr adwaith yn barhaol trwy ddraenio dŵr o siaced oeri o amgylch y tanc dyodiad. Roedd y dŵr yn gwasanaethu fel adlewyrchydd niwtron. Yna ychwanegwyd toddiant asid borig (boron a ddewiswyd ar gyfer ei briodweddau amsugno niwtron) i'r tanc i sicrhau bod y cynnwys yn parhau i fod yn is-gritigol.

Caniatawyd preswylwyr adref ddeuddydd yn ddiweddarach gyda bagiau tywod a chysgodi eraill i amddiffyn rhag ymbelydredd gama gweddilliol, a chodwyd yr holl gyfyngiadau eraill yn ofalus.

Yr ymdrech ffos olaf gan y timau meddygol datblygedig i gadw Hisashi yn fyw

Roedd heintiau mewnol ac arwyneb corff agored bron heb groen yn gwenwyno Hisashi yn gyflym o'r tu mewn a'r tu allan ar yr un pryd.

Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys! 4
Siart cymharu llaw dde o'r 8fed diwrnod (chwith) a'r 26ain diwrnod (dde) ar ôl y ddamwain

Er gwaethaf sawl trawsblaniad croen, parhaodd i golli hylifau'r corff trwy mandyllau ei losgiadau croen a achosodd i'w bwysedd gwaed fod yn ansefydlog. Ar un eiliad, roedd Hisashi yn gwaedu o'i lygaid a dywedodd ei wraig ei fod yn edrych roedd yn crio gwaed!

Wrth i gyflwr Hisashi waethygu, trosglwyddodd Sefydliad Cenedlaethol y Gwyddorau Radiolegol yn Chiba, Chiba Prefecture, ef i Ysbyty Prifysgol Tokyo, lle dywedwyd iddo gael yr trallwysiad cyntaf y byd o fôn-gelloedd ymylol fel y gellid dechrau cynhyrchu'r celloedd gwaed gwyn eto yn ei gorff.

Trawsblannu bôn-gelloedd gwaed ymylol (PBSCT), a elwir hefyd yn “Cymorth bôn-gelloedd ymylol”, yn ddull o ddisodli bôn-gelloedd sy'n ffurfio gwaed a ddinistriwyd gan ymbelydredd, er enghraifft, trwy driniaeth canser. Mae'r claf yn derbyn bôn-gelloedd trwy gathetr wedi'i osod mewn pibell waed sydd wedi'i lleoli yn y frest yn gyffredinol.

Rhoddodd llywodraeth Japan flaenoriaeth uwch ar gyfer achos beirniadol Hisashi, ac o ganlyniad, ymgasglwyd grŵp o arbenigwyr meddygol gorau o Japan a thramor i drin cyflwr gwael ymbelydredd a effeithiwyd ar Hisashi Ouchi. Yn y broses, roedd meddygon yn ei gadw'n fyw trwy bwmpio llawer iawn o waed a hylifau iddo yn ddyddiol a'i drin â chyffuriau a fewnforiwyd yn arbennig o amrywiol ffynonellau tramor.

Adroddwyd, yn ystod cyfnod ei driniaeth, i Hisashi ofyn sawl gwaith i'w ryddhau o'r boen annioddefol ac unwaith iddo ddweud hyd yn oed nid oedd am fod yn fochyn cwta mwyach!

Ond fe'i hystyriwyd yn fater o urddas cenedlaethol a roddodd bwysau ar y tîm meddygol arbennig. Felly, er gwaethaf ewyllys Hisashi i farw, roedd meddygon wedi gwneud eu gorau glas i'w gadw'n fyw am 83 diwrnod. Ar 59fed diwrnod ei driniaeth, stopiodd ei galon dair gwaith o fewn dim ond 49 munud, a achosodd iawndal difrifol yn ei ymennydd a'i arennau. Roedd meddygon wedi cymryd Hisashi ar gyfanswm cymorth bywyd nes iddo farw o'r diwedd ar 21 Rhagfyr, 1999, oherwydd methiant aml-organ.

Mae Hisashi Ouchi yn cael ei ystyried fel y dioddefwr ymbelydredd niwclear gwaethaf yr effeithiwyd arno yn ein hanes meddygol, a dreuliodd 83 diwrnod olaf ei fywyd trwy'r cyflwr cleifion mwyaf poenus.

A fu farw Yutaka Yokokawa a Masato Shinohara hefyd?

dioddefwyr tokaimura-niwclear-damwain-radiotion
Dioddefwyr Damweiniau Niwclear Tokaimura

Ar yr ochr arall, roedd Masato Shinohara a Yutaka Yokokawa yn dal i fod yn yr ysbyty ac yn ymladd yn erbyn eu marwolaeth. Yn ddiweddarach, roedd yn ymddangos bod Masato yn gwella a chymerwyd ef hyd yn oed yn ei gadair olwyn i ymweld â gerddi’r ysbyty ar Ddydd Calan 2000. Fodd bynnag, fe ddaliodd niwmonia yn ddiweddarach a difrodwyd ei ysgyfaint gan yr ymbelydredd a dderbyniodd. Oherwydd hyn, nid oedd Masato yn gallu siarad yn y dyddiau hynny, felly roedd yn rhaid iddo ysgrifennu negeseuon at nyrsys a'i deulu. Mynegodd rhai ohonynt eiriau pathetig fel “Mam, os gwelwch yn dda!”, Ac ati

Yn y diwedd, ar Ebrill 27, 2000, roedd Masato hefyd wedi gadael y byd hwn oherwydd methiant aml-organ. Tra bod Yutaka wedi gwella'n ffodus ar ôl aros yn yr ysbyty am dros chwe mis a chafodd ei ryddhau i gyrraedd gartref.

Mae yna lyfr o'r enw “Marwolaeth Araf: 83 Diwrnod o Salwch Ymbelydredd” ar y digwyddiad trasig hwn, lle mae 'Hisashi Ouchi' wedi cael ei alw'n 'Hiroshi Ouchi.' Fodd bynnag, mae'r llyfr hwn yn dogfennu'r 83 diwrnod canlynol o driniaeth nes iddo basio, gyda disgrifiadau manwl ac esboniadau o'r gwenwyn ymbelydredd.

Ymchwiliadau ac adroddiad terfynol Ail Ddamwain Niwclear Tokaimura

Ar ôl cynnal ymchwiliad dwfn, canfu’r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol mai “gwall dynol a thorri egwyddorion diogelwch yn ddifrifol oedd achos y ddamwain.” Yn ôl eu hadroddiadau, sbardunwyd y ddamwain pan ddefnyddiodd y tri gweithiwr labordy ormod o wraniwm i wneud tanwydd a chychwyn adwaith atomig heb ei reoli.

Oherwydd y trychineb niwclear, roedd cyfanswm o 667 o bobl, gan gynnwys preswylwyr cyfagos a gweithwyr brys yn agored i ymbelydredd.

Trychineb niwclear Tokaimura, hisashi ouchi
Golygfa o'r awyr o Offer Pwer Niwclear Tokai.

Datgelodd ymchwiliadau pellach fod y gweithwyr yn y ffatri, a redir gan JCO Co., yn torri gweithdrefnau diogelwch fel mater o drefn, gan gynnwys cymysgu wraniwm mewn bwcedi i gael gwaith wedi'i wneud yn gyflym.

Plediodd chwe gweithiwr, gan gynnwys gweinyddwr y ffatri a goroeswr damweiniau Yutaka Yokokawa, yn euog i gyhuddiad o esgeulustod gan arwain at farwolaeth. Plediodd Llywydd JCO yn euog ar ran y cwmni hefyd.

Ym mis Mawrth 2000, dirymodd llywodraeth Japan drwydded JCO. Hwn oedd y gweithredwr peiriannau niwclear cyntaf i wynebu'r gosb o dan gyfraith Japan yn rheoleiddio tanwydd, deunyddiau ac adweithyddion niwclear. Cytunwyd i dalu $ 121 miliwn mewn iawndal i setlo 6,875 o hawliadau gan bobl sy'n agored i ymbelydredd ac a effeithiodd ar fusnesau amaethyddol a gwasanaeth.

Mynegodd Prif Weinidog Japan ar y pryd, Yoshiro Mori, ei gydymdeimlad a sicrhaodd y bydd y llywodraeth yn gweithio'n galed i sicrhau na fydd damwain debyg yn digwydd eto.

Fodd bynnag, yn ddiweddarach yn 2011, aeth The Trychineb niwclear Fukushima Daiichi digwyddodd yn Japan, sef y ddamwain niwclear fwyaf difrifol yn y byd ers y 26 Ebrill 1986 Trychineb Chernobyl. Fe ddigwyddodd oherwydd methiant technegol yn ystod daeargryn a tsunami Tōhoku ddydd Gwener, 11 Mawrth 2011.

Damwain Niwclear Tokaimura Gyntaf

Ddwy flynedd yn ôl o'r digwyddiad trasig hwn, aeth y Damwain Niwclear Tokaimura Gyntaf digwyddodd mewn ffatri ailbrosesu niwclear yn y Dōnen (Adweithydd Pwer a'r Gorfforaeth Datblygu Tanwydd Niwclear) ar 11 Mawrth 1997. Cyfeirir ato weithiau fel y Damwain Dōnen.

Roedd o leiaf 37 o'r gweithwyr yn agored i lefelau uwch o ymbelydredd yn ystod y digwyddiad. Wythnos ar ôl y digwyddiad, darganfu swyddogion meteorolegol lefelau anarferol o uchel o cesiwm 40 cilomedr i'r de-orllewin o'r planhigyn.

Hisashi Ouchi: Dioddefodd dioddefwr ymbelydredd gwaethaf Hanes yn fyw am 83 diwrnod yn erbyn ei ewyllys! 5
Cesiwm (Cs)

Mae Cesium (Cs) yn fetel alcali meddal, ariannaidd-euraidd gyda phwynt toddi o 28.5 ° C (83.3 ° F). Mae'n cael ei dynnu o wastraff a gynhyrchir gan adweithyddion niwclear.

Ar ôl darllen am “Hisashi Ouchi: Dioddefwr Ymbelydredd Angheuol Ail Ddamwain Niwclear Tokaimura,” darllenwch am “Tynged David Kirwan: Marwolaeth Trwy Berwi Mewn Gwanwyn Poeth !!”

Hanes Hisashi Ouchi

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Mil o farwolaethau ym Mount Mihara - llosgfynydd hunanladdiad mwyaf enwog Japan 6

Mil o farwolaethau ym Mount Mihara - llosgfynydd hunanladdiad mwyaf enwog Japan

Erthygl nesaf
Maes Chwarae Plant Marw - Y parc mwyaf ysbrydoledig yn America 7

Maes Chwarae Plant Marw - Y parc mwyaf ysbrydoledig yn America